1

Gia Phổ Của Chúa Cứu Thế Giê-su

1Gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-su, dòng dõi Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.
  2Áp-ra-ham sinh Y-sác,
    Y-sác sinh Gia-cốp,
    Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người,
    3Giu-đa sinh Pha-rê và Xa-ra mẹ là Tha-ma,
    Pha-rê sinh Ếch-rôm,
    Ếch-rôm sinh A-ram,
    4A-ram sinh A-mi-na-đáp,
    A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son,
    Na-ách-son sinh Sanh-môn,
    5Sanh-môn sinh Bô-ô mẹ là Ra-háp,
    Bô-ô sinh Ô-bết mẹ là Ru-tơ,
    Ô-bết sinh Gie-sê,
    6Gie-sê sinh vua Đa-vít,
  Đa-vít sinh Sa-lô-môn, mẹ nguyên là vợ U-ri,
    7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am,
    Rô-bô-am sinh A-bi-gia,
    A-bi-gia sinh A-sa,
    8A-sa sinh Giô-sa-phát,
    Giô-sa-phát sinh Giô-ram,
    Giô-ram sinh Ô-xia,
    9Ô-xia sinh Giô-tam,
    Giô-tam sinh A-cha,
    A-cha sinh Ê-xê-chia,
    10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se,
    Ma-na-se sinh A-môn,
    A-môn sinh Giô-si-a,
    11Giô-si-a sinh Giê-cô-nia và các em người lúc bị lưu đày tại Ba-by-lôn.
  12Sau khi bị lưu đày tại Ba-by-lôn,
    Giê-cô-nia sinh Sa-la-thi-ên,
    Sa-la-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên,
    13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út,
    A-bi-út sinh Ê-li-a-kim,
    Ê-li-a-kim sinh A-xô,
    14A-xô sinh Sa-đốc,
    Sa-đốc sinh A-chim,
    A-chim sinh Ê-li-út,
    15Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa,
    Ê-li-a-xa sinh Ma-than,
    Ma-than sinh Gia-cốp,
    16Gia-cốp sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Ma-ri sinh Đức Giê-su, Chúa Cứu Thế.
17Như thế từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít kể tất cả là mười bốn đời, từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn được mười bốn đời, và từ lúc lưu đày tại Ba-by-lôn cho đến Chúa Cứu Thế cũng mười bốn đời.

Câu Chuyện Giáng Sinh Của Chúa Cứu Thế Giê-su

(Lu 2:1-7)

18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh. 19Giô-sép, chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa, không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn.
20Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: “Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. 21Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.”
22Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm:
  23“Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai.
  Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,”
  Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
24Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ, 25nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai, và đặt tên là Giê-su.