1

Chức Vụ Của Giăng Báp-tít

(Mat 3:1-12, 18; Lu 3:1-9, 15-17; Gi 1:19-28)

1Khởi đầu Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-su, Con Đức Chúa Trời.
2Như có chép trong sách tiên tri I-sa:
  “Nầy, Ta sẽ sai sứ giả Ta đến trước Con,
   Người sẽ dọn đường cho Con.”
  3Có tiếng kêu vang trong đồng hoang:
  “Hãy sửa soạn đường Chúa,
   Đắp thẳng các lối Ngài.”
4Giăng Báp-tít xuất hiện trong đồng hoang, truyền giảng về phép báp-tem bày tỏ lòng ăn năn để được Chúa tha tội. 5Tất cả dân chúng thành Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê lũ lượt kéo đến cùng người. Sau khi xưng tội, họ được Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 6Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7Người truyền giảng rằng: “Đấng đến sau ta, có quyền lực hơn ta, ta cũng không đáng quỳ xuống tháo quai dép Ngài. 8Chính ta làm lễ báp-tem cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Đức Giê-su Chịu Phép Báp-tem

(Mat 3:13-17; Lu 3:21-22)

9Trong thời gian này, Đức Giê-su từ thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê đến để Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 10Vừa bước ra khỏi nước, Đức Giê-su thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh giáng trên Ngài như dạng chim bồ câu. 11Rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Đức Giê-su Thắng Thử Thách

(Mat 4:1-11; Lu 4:1-13)

12Liền đó, Đức Thánh Linh giục Ngài vào trong đồng hoang. 13Ngài ở trong đồng hoang với dã thú bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sau đó có thiên sứ đến phục vụ Ngài.

Đức Giê-su Truyền Giảng Tại Miền Ga-li-lê

(Mat 4:12-17; Lu 4:14-15)

14Sau khi Giăng bị tù, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê, truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời. 15Ngài phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.”

Bốn Môn Đệ Đầu Tiên

(Mat 4:18-22; Lu 5:1-11)

16Một hôm Đức Giê-su đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là An-rê đang chài lưới dưới biển vì họ làm nghề đánh cá. 17Ngài gọi họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người.” 18Họ liền bỏ lưới đi theo Ngài.
19Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con trai của Xê-bê-đê với em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. 20Ngài liền gọi họ. Hai người lìa Xê-bê-đê cha mình và mấy người bạn chài trên thuyền mà theo Ngài.

Đức Giê-su Đuổi Tà Linh

(Lu 4:31-37)

21Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-pha-na-um. Nhằm ngày Sa-bát Ngài vào hội đường bắt đầu giảng dạy. 22Người ta đều ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài giảng dạy với quyền uy khác hẳn các chuyên gia kinh luật. 23Ngay lúc ấy, trong hội đường, một người bị tà linh ám la lên: 24“Ông Giê-su Na-xa-rét ơi, ông muốn làm gì chúng tôi đây? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”
25Đức Giê-su nghiêm trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này.” 26Tà linh vật mạnh người ấy, thét lên rồi ra khỏi.
27Mọi người có mặt đều kinh hoàng, nên bàn với nhau: “Cái gì vậy? Giáo lý mới lạ quá! Người này dạy dỗ với quyền uy, đến cả tà linh cũng phải vâng lệnh.” 28Tức thì, danh tiếng Ngài đồn ra khắp miền Ga-li-lê.

Chúa Chữa Bịnh Cho Nhạc Mẫu Của Phê-rơ

(Mat 8:14-17; Lu 4:38-39)

29Vừa ra khỏi hội đường, Đức Giê-su đi với Gia-cơ và Giăng đến nhà Si-môn và An-rê. 30Bà gia Si-môn sốt nặng đang nằm trên giường, họ liền cho Ngài hay. 31Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, cơn sốt liền dứt, rồi bà đứng dậy phục vụ họ.

Chúa Chữa Bịnh Nhiều Người

(Mat 8:16-17; Lu 4:40-41)

32Đến chiều khi mặt trời lặn, người ta đem cho Ngài cả người đau lẫn người bị quỷ ám. 33Dân cả thành tụ họp trước cửa. 34Ngài chữa lành nhiều người, đủ các chứng bịnh khác nhau, đuổi nhiều quỷ khỏi người bị ám, và không cho phép quỷ nói gì, vì chúng biết Ngài là ai.

Truyền Giảng Phúc Âm Tại Ga-li-lê

(Lu 4:42-44)

35Trời vừa mờ sáng Ngài dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. 36Si-môn cùng đồng bạn đi kiếm Ngài. 37Gặp được rồi, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.”
38Nhưng Ngài đáp: “Chúng ta hãy vào các làng xã quanh đây, Ta còn phải truyền giảng ở đó nữa; chính vì việc này mà Ta đến.” 39Rồi Ngài truyền giảng tại các hội đường khắp miền Ga-li-lê và đuổi các quỷ.

Chúa Chữa Người Phung

(Mat 8:1-4; Lu 5:12-16)

40Một người phung đến quỳ xuống, khẩn cầu Ngài: “Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi lành.”
41Đức Giê-su động lòng thương xót, đưa tay sờ người và bảo rằng: “Ta muốn, hãy lành đi.” 42Lập tức bịnh phung biến mất, người phung được lành.
43Ngài liền cho người đi và nghiêm dặn: 44“Đừng nói việc này cho ai cả, nhưng hãy đến trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ theo như luật Môi-se đã định để chứng tỏ cho họ biết là anh đã được sạch.” 45Nhưng người ấy đi loan báo việc này khắp nơi. Tin này đồn ra đến nỗi Đức Giê-su không thể nào vào phố cách công khai nhưng phải ở lại trong đồng hoang. Dân chúng khắp nơi kéo đến với Ngài.