1

Thưa Ngài Thê-ô-phi-lơ:

1Nhiều người đã dụng công ký thuật các sự việc đã hoàn thành giữa vòng chúng tôi, 2theo những người chứng kiến và những người phụng sự Lời Chúa từ ban đầu đã truyền lại cho chúng tôi. 3Vì thế, sau khi cẩn trọng tra cứu chính xác mọi việc từ ban đầu, tôi thiết nghĩ nên theo thứ tự viết cho ngài, 4để ngài biết chắc chắn những lời giáo huấn ngài đã học là chân xác.

Báo Tin Giăng Báp-tít Ra Đời

5Vào thời Hê-rốt, vua chư hầu Giu-đê, có một thầy tế lễ tên Xa-cha-ri, thuộc ban A-bi-gia và Ê-li-sa-bét, vợ ông, cũng là dòng dõi của A-rôn. 6Cả hai ông bà là người công chính dưới mắt Đức Chúa Trời, vâng giữ trọn vẹn các điều răn và giới luật của Chúa. 7Hai vợ chồng không có con vì bà hiếm muộn mà tuổi ông bà cũng đã cao.
8Khi đến phiên phân ban mình dâng lễ trước mặt Đức Chúa Trời, 9theo tục lệ của các thầy tế lễ, Xa-cha-ri bắt thăm trúng phần dâng hương trong đền thờ Chúa. 10Đang khi tất cả dân chúng nhóm họp bên ngoài cầu nguyện, trong giờ dâng hương, 11một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. 12Thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối sợ hãi. 13Nhưng thiên sứ bảo: “Xa-cha-ri, đừng sợ! Lời khẩn cầu của ông đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ông, sẽ sinh cho ông một trai, hãy đặt tên là Giăng. 14Ông sẽ vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng sẽ hân hoan vì nó ra đời. 15Con trẻ sẽ được tôn trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu nho hay rượu mạnh, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16Giăng sẽ đưa nhiều người Y-sơ-ra-ên quay về với Chúa, là Đức Chúa Trời của họ, 17sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Ê-li, để đổi lòng cha quay về với con cái, hướng kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của sự công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa.”
18Xa-cha-ri nói với thiên sứ: “Làm sao tôi biết sẽ có việc này? Vì tôi đã già và vợ tôi đã cao tuổi!”
19Thiên sứ đáp: “Tôi chính là Gáp-ri-ên, thần hằng đứng chầu trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi được sai đến nói chuyện và báo tin mừng này cho ông. 20Này, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày nào những việc này xảy ra, vì ông không tin lời tôi là lời sẽ ứng nghiệm đúng kỳ.”
21Dân chúng đang chờ đợi Xa-cha-ri, ngạc nhiên không hiểu tại sao ông ở quá lâu trong thánh điện. 22Khi Xa-cha-ri ra, ông không nói được gì với họ, nên họ biết ông vừa thấy một khải tượng trong thánh điện. Ông ra dấu cho họ hiểu chứ không nói được.
23Mãn phiên phụng vụ, ông trở về nhà. 24Sau đó, Ê-li-sa-bét, vợ ông thụ thai, ở ẩn năm tháng, 25bà nói rằng: “Chúa đã ưu đãi tôi, trong những ngày Ngài đoái thương tôi và cất bỏ điều nhục nhã tôi giữa thiên hạ.”

Báo Trước Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su

26Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Giô-sép, thuộc gia tộc Đa-vít; trinh nữ này tên Ma-ri. 28Vào gặp Ma-ri, thiên sứ nói: “Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô!”
29Nghe lời chào ấy, Ma-ri rất bối rối, ngẫm nghĩ xem lời chào đó có nghĩa gì. 30Nhưng thiên sứ tiếp: “Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. 31Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt.”
34Ma-ri hỏi: “Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?”
35Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời. 36Kìa, Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi. Bà này có tiếng là hiếm hoi. 37Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!”
38Ma-ri nói: “Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.

Ma-ri Thăm Bà Ê-li-sa-bét

39Trong những ngày đó, Ma-ri vội vã lên đường đến một thành phố miền đồi núi Giu-đê, 40vào nhà Xa-cha-ri và chào mừng Ê-li-sa-bét. 41Vừa khi Ê-li-sa-bét nghe tiếng Ma-ri chào, bào thai trong bụng bà liền nhảy mừng và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh, 42reo lên: “Cô có phước nhất trong giới phụ nữ. Phước cho bào thai trong lòng cô! 43Do đâu tôi được vinh dự này, mẹ Chúa tôi đến thăm tôi? 44Vì khi tai tôi nghe tiếng cô chào, thì thai nhi trong lòng tôi liền nhảy mừng. 45Phước cho người nữ đã tin rằng những điều Chúa phán bảo nàng sẽ hoàn thành!”

Bài Ca Của Ma-ri

46Và Ma-ri ca tụng:
  “Linh hồn tôi tôn vinh Chúa!
   47Tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi.
  48Vì Ngài đã đoái đến
   Người tớ gái hèn mọn của Ngài.
  Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước.
   49Vì Đấng Toàn Năng đã làm những việc trọng đại cho tôi,
   Thánh thay là danh Ngài!
  50Ngài thương xót những người kính sợ Ngài,
   Từ thế hệ này qua thế hệ khác.
  51Tay Ngài làm những việc đại năng.
   Đánh tan những kẻ có tâm trí kiêu căng.
  52Truất ngôi kẻ thống trị,
   Nâng cao người khiêm nhường.
  53Ngài cho người đói no đầy thức ngon,
   Nhưng đuổi kẻ giàu ra đi tay trắng.
  54Ngài phù hộ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài,
   Và nhớ tỏ lòng thương xót họ,
  55Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta,
   Cùng Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.”
56Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét độ ba tháng rồi trở về nhà.

Giăng Báp-tít Ra Đời

57Đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh được một con trai. 58Nghe tin Chúa đoái thương bà nhiều, họ hàng láng giềng chung vui với bà.
59Ngày thứ tám, người ta đến làm lễ cắt bì cho em bé, họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo như tên cha. 60Nhưng mẹ nó nói “Không, phải gọi nó là Giăng!”
61Họ cãi: “Trong vòng họ hàng bà, không ai có tên đó!”
62Rồi họ ra dấu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên gì cho con. 63Ông xin tấm bảng, rồi viết: “Tên nó là Giăng,” khiến mọi người đều kinh ngạc. 64Lập tức ông nói được, và ca ngợi Đức Chúa Trời. 65Cả láng giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán về các việc này khắp miền đồi núi Giu-đê. 66Ai nghe cũng đều suy nghĩ không biết rồi đây đứa bé sẽ trở nên người như thế nào? Vì thật có tay Chúa ở cùng nó!

Bài Ca Của Xa-cha-ri

67Xa-cha-ri, cha đứa trẻ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiên tri:
  68“Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
   Vì đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài.
  69Ngài đã dấy lên một Chiếc Sừng Cứu Rỗi cho chúng ta.
   Trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài.
  70Như đã dùng môi miệng các tiên tri thánh thời xưa phán dạy.
  71Ngài giải cứu chúng ta khỏi các cừu địch,
   Và khỏi tay mọi kẻ thù ghét chúng ta,
  72Ngài thương xót tổ phụ chúng ta
   Và nhớ lại giao ước thánh của Ngài,
   73Tức là lời Ngài đã thề với Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta,
  74Hứa giải thoát chúng ta khỏi tay quân thù,
   Để phục vụ Ngài không hề sợ hãi
   75Trong sự thánh khiết, công chính trước mặt Ngài trọn đời chúng ta.
  76Còn con, hài nhi, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Chí Cao.
   Vì con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài,
  77Để cho dân Ngài biết sự cứu rỗi,
   Bởi ơn tha tội,
  78Do lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta,
   Bình minh từ trời cao sẽ tỏa sáng trên chúng ta,
  79Soi sáng cho những người ngồi trong cõi tối tăm
   Và trong bóng sự chết,
  Để dìu dắt bước chân chúng ta vào nẻo an bình.”
80Con trẻ lớn lên, tâm linh càng mạnh mẽ, sống trong đồng hoang cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên.