1

Nhập Đề

1Lời của Giảng Sư, con vua Đa-vít, ngự tại Giê-ru-sa-lem.
  2Giảng Sư nói:
   Phù vân, hư ảo! Hư ảo, phù vân!
   Trí người không thể nào hiểu nổi mọi việc xảy ra trên đời!

Câu Hỏi Chủ Đề

  3Mọi công lao khó nhọc con người làm ra trên cõi đời này
   Có ích lợi gì lâu bền cho đời người?

Vạn Vật Xoay Vần Theo Chu Kỳ

  4Thế hệ này qua, thế hệ khác đến,
   Trong khi trời đất vẫn còn đó.
  5Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
   Rồi hối hả quay về nơi nó mọc.
  6Gió thổi hướng nam,
   Chuyển sang hướng bắc,
  Gió xoay đi, xoay lại,
   Đổi hướng xoay chiều theo luồng gió thổi.
  7Mọi sông ngòi đều đổ ra biển,
   Nhưng biển chẳng hề đầy.
  Nước trở về nguồn,
   Nơi đó sông ngòi lại tiếp tục chảy ra.
  8Mọi vật không ngừng xoay vần;
   Môi miệng người nói mãi vẫn có điều để nói;
  Mắt nhìn mãi vẫn có việc để nhìn;
   Tai nghe mãi vẫn có điều để nghe.
  9Điều chi đã có sẽ còn tiếp tục có,
   Điều chi Đức Chúa Trời đã làm, Ngài vẫn tiếp tục làm.
   Chẳng có gì mới trên cõi đời này.
  10Nếu có điều gì khiến người ta nói:
   “Xem kìa, một điều mới!”
  Thì chính điều ấy đã có rồi, có từ ngàn xưa,
   Trước thời chúng ta.
  11Không ai tưởng nhớ những thế hệ đã qua;
   Những thế hệ mai sau cũng vậy,
  Những người đến sau họ
   Cũng chẳng tưởng nhớ đến họ.

Kinh Nghiệm Của Giảng Sư

12Tôi là Giảng Sư, tôi đã từng làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13Tôi quyết tâm noi theo nguyên tắc khôn ngoan của các bậc hiền triết, nghiên cứu và khảo sát tường tận mọi việc xảy ra trên cõi đời này. Đó là một công việc khó khăn Đức Chúa Trời ban cho loài người. 14Sau khi quan sát mọi việc xảy ra trên đời, tôi nhận thấy trí người không thể nào hiểu nổi, như không ai có thể điều khiển ngọn gió thổi theo chiều mình muốn.
  15Vật chi cong vẹo không thể uốn cho thẳng,
   Vật chi thiếu hụt không thể đếm cho đủ.
16Tôi tự nhủ: “Này, tôi đã thu thập được nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ thế nào là khôn ngoan và tri thức. Tôi được khôn ngoan trội hơn mọi vua cai trị Giê-ru-sa-lem trước tôi.” 17Tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và tri thức, điên rồ và khờ dại. Tôi khám phá rằng công việc tìm hiểu này cũng khó như điều khiển chiều gió.
  18Càng thêm khôn ngoan càng lắm ưu phiền,
   Càng thêm tri thức, càng nhiều khổ tâm.