1

Sứ Điệp Của Tiên Tri Ha-ba-cúc

1Đây là sứ điệp CHÚA ban cho tiên tri Ha-ba-cúc qua khải tượng.

Đối Thoại Giữa Tiên Tri Ha-ba-cúc Và CHÚA

  2Lạy CHÚA, con phải kêu van đến bao giờ
   Ngài mới chịu nghe?
  Con phải kêu lên: “Chúa ơi! bạo ngược!” cho đến khi nào
   Ngài mới giải cứu?
  3Sao Ngài bắt con chứng kiến toàn chuyện bất công?
   Sao Ngài tiếp tục lặng nhìn nỗi khổ đau?
  Chung quanh con, người ta dùng bạo lực hủy diệt nhau,
   Người ta kiện tụng tranh giành.
  4Vì thế, Kinh Luật đành bó tay,
   Không còn ai xét xử công bình nữa.
  Vì bọn gian ác áp đảo người công chính,
   Cho nên công lý bị bóp méo.

CHÚA Đáp Lời

  5Các con hãy nhìn các dân tộc chung quanh, hãy trố mắt nhìn,
   Hãy kinh ngạc sững sờ,
  Vì Ta đang làm một việc ngay trong thời buổi các con,
   Nếu có ai thuật lại,
   Các con cũng không ngờ.
  6Vì này, Ta sẽ khiến dân Ba-by-lôn nổi dậy,
   Một dân hùng hổ hung hăng;
  Chúng sẽ băng ngang lục địa rộng thênh thang,
   Xâm chiếm nhà cửa không thuộc về mình.
  7Chúng đến đâu cũng gieo rắc kinh hoàng khiếp đảm,
   Chúng tự cao tự đại,
   Tự đặt luật lệ cho mình xét xử.
  8Ngựa chiến chúng phi nhanh hơn loài báo,
   Dữ tợn hơn muông sói săn mồi ban đêm.
  Kỵ binh chúng phóng đến từ xa,
   Bay lượn như đại bàng sà xuống vồ mồi.
   9Tất cả bọn chúng ùa tới cướp phá bạo tàn,
  Chúng nghênh mặt xông lên như gió đông,
   Gom góp tù binh đông như cát.
  10Chúng là bọn khinh chê các vua,
   Nhạo cười các lãnh tụ,
  Khinh thường mọi thành trì kiên cố,
   Chuyên đắp mô dốc sát vào tường và đánh chiếm các thành.
  11Rồi chúng xoay chiều như gió, kéo đi theo hướng khác;
   Chúng phạm tội tôn sức mạnh mình lên làm thần.

Tiên Tri Kêu Van Lần Thứ Nhì

  12Lạy CHÚA, phải chăng từ ngàn xưa đã có Ngài?
   Lạy Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của con, Ngài hằng có đời đời!
  Lạy CHÚA, Ngài đặt quân thù lên để xét xử!
   Lạy Chúa là Vầng Đá che chở chúng con,
   Ngài lập chúng nó lên để sửa phạt chúng con!
  13Mắt Chúa thánh sạch quá, không thể nhìn điều ác,
   Ngài không thể nhìn xem cảnh khổ đau.
  Sao Ngài cứ lặng nhìn bọn dối gạt,
   Sao Ngài nín lặng khi bọn ác
   Nuốt người công bình hơn chúng?
  14Ngài khiến cho loài người giống như cá dưới biển,
   Như loài bò sát không ai hướng dẫn.
  15Quân Ba-by-lôn thả câu bắt tất cả mọi người,
   Quăng chài kéo họ lên,
  Và gom họ lại trong lưới.
   Do đó, chúng vui mừng hớn hở!
  16Vì thế, chúng dâng sinh tế cho chài mình,
   Đốt của lễ tỏa mùi thơm cho lưới mình,
  Vì nhờ những vật ấy, chúng được tiền của dư dật,
   Ăn uống thỏa thuê.
  17Chúng vẫn tiếp tục giũ sạch chài mình,
   Mãi mãi tàn sát các dân tộc không chút xót thương sao?