1

Ngày CHÚA Phán Xét

1Đây là sứ điệp CHÚA ban cho Sô-phô-ni khi vua Giô-si-a, con A-môn, trị vì nước Giu-đa. Sô-phô-ni là con ông Cúc-si, cháu ông Ghê-đa-lia, chắt ông A-ma-ria, chít ông Ê-xê-chia.

Đức Chúa Trời Sẽ Trừng Phạt Cả Thế Gian

  2CHÚA phán:
  “Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất.”
  3CHÚA phán:
  “Ta sẽ quét sạch người và thú,
   Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển;
  Ta sẽ lật đổ bọn gian ác,
  Ta sẽ diệt trừ loài người khỏi mặt đất.

Đức Chúa Trời Sẽ Trừng Phạt Giu-đa Và Giê-ru-sa-lem

  4Ta sẽ dang tay đánh phạt dân Giu-đa,
   Và toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem.
  Ta sẽ diệt trừ khỏi chốn này tàn tích của thần Ba-anh,
   Xóa sạch tên những kẻ chuyên lo việc cúng tế tà thần
   Cùng với những thầy tế lễ đã xây bỏ Ta.
  5Ta sẽ tận diệt những kẻ leo lên mái nhà
   Quỳ lạy mặt trời, mặt trăng, và các vì sao.
  Ta sẽ tận diệt những kẻ thờ phượng Ta,
   Hứa nguyện trung thành với Ta nhưng rồi cũng thề hứa với thần Minh-côm
  6Ta cũng sẽ tận diệt những kẻ xây bỏ Ta,
   Những kẻ không tìm cầu Ta,
   Không xin Ta chỉ dạy.”
  7“Hãy yên lặng trước mặt CHÚA Toàn Năng!”
   Vì ngày CHÚA phán xét gần đến;
  Vì CHÚA đã chuẩn bị sinh tế,
   Ngài đã mời khách, bảo họ thánh hóa.
  8CHÚA phán:
  “Trong ngày dâng sinh tế
  Ta sẽ trừng phạt các quan chức,
   Dòng họ nhà vua
  Và mọi kẻ theo phong tục tập quán nước ngoài.
  9Ngày ấy, Ta sẽ trừng phạt
   Mọi kẻ nhảy ngang qua ngưỡng cửa, như dân ngoại,
  Và những kẻ chất đầy nhà chủ mình
   Của cải chiếm đoạt do bạo hành và gian dối.”
  10CHÚA phán: “Ngày ấy,
  Sẽ có tiếng kêu la từ cổng Cá,
   Tiếng khóc than từ quận nhì,
  Tiếng đổ bể lớn lao từ các đồi.
  11Hỡi dân cư phố Cối, hãy khóc than!
  Vì mọi kẻ buôn bán sẽ bị tiêu diệt,
   Mọi kẻ cân bạc sẽ bị diệt vong.
  12Trong thời ấy, Ta sẽ cầm đèn lục soát thành Giê-ru-sa-lem,
   Và Ta sẽ trừng phạt
  Những kẻ tự mãn tự đại như rượu đặc sệt trên lớp cặn,
   Những kẻ tự nhủ trong lòng:
  ‘CHÚA sẽ không ban phước, cũng chẳng giáng họa.’
  13Tài sản chúng sẽ bị cướp phá,
   Nhà cửa chúng sẽ bị tan hoang,
  Chúng sẽ không được ở trong nhà chúng xây,
   Cũng chẳng được uống rượu vườn nho chúng trồng.”

Ngày CHÚA Phán Xét

  14Ngày trọng đại khi CHÚA phán xét gần đến,
   Đến gần rồi, và đến thật mau!
  Ngày CHÚA phán xét, có tiếng vang kinh hồn,
   Tiếng binh sĩ hô hào xung trận!
  15Ngày ấy là ngày Chúa trút cơn phẫn nộ,
   Ngày gian truân khốn đốn,
  Ngày tàn phá tan hoang, ngày tăm tối âm u,
   Ngày mây mù vần vũ,
  16Ngày tù và thổi vang rền với tiếng hét xung phong,
  Tiến đánh các thành trì kiên cố,
   Có tháp cao ở góc tường thành.
  17CHÚA phán:
  “Ta sẽ gây cho dân chúng khốn đốn
   Đến nỗi chúng mò mẫm như người mù,
   Vì chúng đã phạm tội với Ta.
  Máu chúng sẽ đổ ra như nước,
   Và thây chúng thối rữa như phân.”
  18Ngay cả bạc hoặc vàng của chúng
   Cũng không thể cứu chúng được.
  Trong ngày CHÚA nổi giận;
   Lửa ghen Ngài sẽ thiêu nuốt cả đất.
  Thật khủng khiếp vô cùng!
   Ngài sẽ tiêu diệt mọi dân cư trên đất.