1

Lời Giới Thiệu

1CHÚA bày tỏ sứ điệp này về thành Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem cho Mi-ca, người thành Mô-rê-sết, vào triều các vua Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia xứ Giu-đa.

Đức Chúa Trời Trừng Phạt Sa-ma-ri

  2Hỡi tất cả các dân, hãy lắng nghe,
   Hỡi đất và muôn loài trên đất, hãy chú ý,
  Để CHÚA làm chứng nghịch lại các ngươi,
   Chúa tể vũ trụ ngự nơi cung điện thánh của Ngài!
  3Kìa, CHÚA đang ra khỏi nơi thánh Ngài,
   Ngài sẽ ngự xuống, bước đi trên các đỉnh cao của đất.
  4Các núi sẽ tan chảy dưới chân Ngài,
   Các thung lũng sẽ nứt vỡ ra,
  Như sắt gặp lửa,
   Như thác nước đổ xuống dốc núi.
  5Mọi điều này xảy ra vì Gia-cốp đã vi phạm,
   Vì con cháu Y-sơ-ra-ên đã phạm tội.
  Ai gây cho Gia-cốp vi phạm?
   Có phải Sa-ma-ri không?
  Ai gây cho Giu-đa thờ thần tượng?
   Có phải Giê-ru-sa-lem không?
  6Vì thế Ta sẽ khiến Sa-ma-ri trở thành đống đổ nát nơi bình địa,
   Nên cánh đồng trồng vườn nho.
  Ta sẽ đổ đá vụn nó xuống trũng,
   Phơi trần các nền nó.
  7Hết thảy các tượng chạm nó sẽ bị đập nát,
   Hết thảy những lễ phẩm từ đền miếu sẽ bị lửa thiêu hủy,
   Hết thảy những hình tượng nó sẽ hoang tàn,
  Vì chúng được gom góp do thu hoạch của gái mãi dâm,
   Nên chúng cũng sẽ trở thành tặng vật cho gái mãi dâm.

Đức Chúa Trời Trừng Phạt Giu-đa

  8Vì cớ mọi sự này, tôi sẽ khóc lóc kêu than,
   Tôi sẽ đi chân không, mình trần,
  Tôi sẽ khóc rống lên như chó rừng,
   Gào rít lên như chim cú trong sa mạc.
  9Vì vết thương không thể chữa lành,
   Lại lan tràn sang Giu-đa,
  Đến tận cổng thành dân tôi,
   Đến tận Giê-ru-sa-lem.
  10Đừng loan tin này trong thành Gát!
   Chớ lộ một tiếng khóc!
  Dân trong thành Bết-lê-áp-ra,
   Hãy lăn lộn dưới bụi đất!
  11Hỡi dân thành Sa-phia,
   Hãy đi ngang qua, trần truồng, xấu hổ!
  Dân thành Xa-a-nan
   Không dám tiến ra,
  Dân thành Bết-ha-ê-xen than khóc,
   Các ngươi đã mất điểm tựa rồi.
  12Dân thành Ma-rốt nóng lòng
   Trông đợi ơn lành,
  Nhưng CHÚA lại giáng tai họa
   Xuống cổng thành Giê-ru-sa-lem.
  13Hỡi dân thành La-ki,
   Hãy thắng ngựa chiến vào xe!
  Ngươi đã gây cho cô gái Si-ôn phạm tội,
   Vì nơi ngươi có tìm thấy vi phạm của Y-sơ-ra-ên.
  14Vì thế, hỡi cô gái Si-ôn,
  Hãy trao của hồi môn
   Cho Mô-rê-sết-Gát!
  Các nhà trong thành Ạc-xíp sẽ lừa gạt
   Các vua Y-sơ-ra-ên,
  15Còn các ngươi, hỡi dân thành Ma-rê-sa,
   Ta sẽ sai người đến xâm chiếm thành các ngươi!
  Vinh quang của Y-sơ-ra-ên sẽ ẩn núp
   Trong động A-đu-lam.
  16Hỡi cô gái Si-ôn, hãy cạo tóc cho sói đầu
   Vì những đứa con ngươi yêu quý,
  Hãy làm cho đầu ngươi trọc như chim kên kên,
   Vì chúng nó bị lưu đầy xa khỏi ngươi!