1

1Đây là lời của tiên tri A-mốt. Ông vốn là một trong những chủ trại chăn nuôi bò và chiên ở làng Thê-qua. Hai năm trước cơn động đất, vào triều vua Ô-xia nước Giu-đa, đồng thời với triều vua Giê-rô-bô-am nước Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời tỏ cho ông thấy những điều này về nước Y-sơ-ra-ên.
2Ông tuyên bố:
  “CHÚA gầm lên từ núi Si-ôn,
   Từ thành Giê-ru-sa-lem Ngài gào thét.
  Bỗng chốc đồng cỏ những người chăn chiên khô héo,
   Rừng cây trên đỉnh núi Cạt-mên úa vàng.”

Đức Chúa Trời phán xét tội của dân Y-sơ-ra-ên và dân các nước láng giềng. Dân Sy-ri

3Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân thành Đa-mách đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Chúng nó giày đạp dân xứ Ga-la-át,
   Như người ta đạp lúa với bàn đạp có mấu sắt!
  4Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống cung điện vua Ha-xa-ên,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài vua Bên-ha-đát.
  5Ta sẽ đập tan then gài cổng thành Đa-mách,
   Ta sẽ diệt vua tại Thung Lũng A-ven.
  Ta sẽ diệt trừ vua ở thành Bết-ê-đen,
   Và Ta sẽ đầy dân Sy-ri trở về xứ Ki-rơ.”

Dân Phi-li-tin

6Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân thành Ga-xa đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng,
  Chúng nó bắt dân cư trọn cả vùng
   Đày qua bán cho dân Ê-đôm làm nô lệ.
  7Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ga-xa,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó.
  8Ta sẽ diệt trừ vua thành Ách-đốt,
   Ta sẽ diệt luôn vua thành Ách-ca-lôn,
  Ta sẽ dang tay ra trừng trị thành Éc-rôn,
   Dân Phi-li-tin còn sót lại cũng sẽ diệt vong,”

Dân Phê-ni-xin

9Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân thành Ty-rơ đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Chúng nó bán dân lưu đầy trọn cả vùng cho Ê-đôm,
   Chúng chẳng màng đến giao ước giữa anh em,
  10Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ty-rơ,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó.”

Dân Ê-đôm

11Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân Ê-đôm đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Chúng nó dùng gươm săn đuổi anh em mình,
   Không chút xót thương.
  Chúng nổi giận cắn xé không thôi,
   Căm hờn mãi mãi.
  12Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống thành Thê-man,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Bốt-ra.”

Dân Am-môn

13Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân Am-môn đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Chúng nó mổ bụng đàn bà mang thai ở Ga-la-át
   Để mở rộng bờ cõi.
  14Vì thế Ta sẽ phóng hỏa đốt tường thành Ráp-ba,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó,
  Giữa tiếng hò hét trong ngày chiến trận,
   Giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp.
  15Vua chúng nó sẽ bị lưu đầy
   Cùng với các quan chúng nó.”