6

Tơlơi Pơtă Mơ̆ng Pơtao Prŏng Darius

1Tui anŭn, pơtao prŏng Darius pơđar arăng hơduah kơsem hră čih pơtă pơtao prŏng Sirus amăng khul hră čih pioh bruă mơnuă pơtao hơmâo răk pioh laih amăng sang gơnam ƀơi plei prŏng Babilon. 2Samơ̆ arăng hơduah ƀuh kŭl hră čih pioh anŭn amăng plei prŏng Ekbatana amăng tring čar Media ƀu djơ̆ amăng plei prŏng Babilon ôh. Anai yơh jing tơlơi arăng čih amăng hră anŭn:
 Hră čih hơdơr:
3Amăng thŭn tal sa rơnŭk pơtao prŏng Sirus wai lăng, ñu pơđar kơ arăng kơ tơlơi sang yang Ơi Adai amăng plei Yerusalaim tui anai:
Pơdơ̆ng glaĭ bĕ Sang Yang Ơi Adai amăng plei prŏng Yerusalaim kiăng kơ ƀing ană plei Ơi Adai nao pơyơr gơnam ngă yang laih anŭn čuh gơnam pơyơr pơ anŭn. Pơdơ̆ng đĭ bĕ sang yang anŭn, dơ̆ng ñu glông nămpluh haih laih anŭn tơda ñu glông ăt nămpluh haih mơ̆n.
4Pơdơ̆ng bĕ pơnăng sang yang anŭn laih anŭn pioh bĕ sa tơroai kơyâo pơgăn ƀơi ngŏ rĭm klâo tơroai boh pơtâo prŏng. Kơnŭk kơna pơtao yơh či kla brơi tơlơi pơhoăč kơ tơlơi pơdơ̆ng glaĭ anŭn. 5Laih anŭn dơ̆ng, khul gơnam amrăk mah yua amăng Sang Yang Ơi Adai, jing khul gơnam pơtao Nebukhadnezzar mă pơđuaĭ laih hlâo adih mơ̆ng Sang Yang amăng plei prŏng Yerusalaim hăng ba rai laih pơ plei prŏng Babilon anai, khŏm brơi ba glaĭ bĕ pơ anih gơñu hlâo adih, jing pioh glaĭ pơ Sang Yang amăng plei prŏng Yerusalaim.
6Tui anŭn, Ơ khua tring Tattenai, jing khua wai lăng tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat, Sethar-Bozenai laih anŭn ƀing khua moa mă bruă gih amăng tring anŭn, anăm pơrŭng ƀôdah tĕk djơ̆ ôh bruă anŭn; 7anăm pơgăn hĭ ôh bruă pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ơi Adai anŭn. Brơi bĕ khua ba akŏ ƀing Yehudi laih anŭn ƀing khua kŏng tha gơñu ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ơi Adai anŭn ƀơi anih hlâo hơđăp adih.
8Laih dơ̆ng, kâo pơđar kơ ƀing gih tui anai: Djru bĕ kơ ƀing gơñu kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng glaĭ sang yang anŭn. Brơi kơ ƀing gih khŏm kla brơi mơtam bĕ kơ tơlơi pơhoăč ma̱n pơdơ̆ng anŭn mơ̆ng prăk kơnŭk kơna pơtao. Khul prăk anŭn jing prăk mă jia amăng tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat yơh, tui anŭn bruă anai ƀu či pơdơi hĭ ôh. 9Rĭm hrơi anăm kơƀah hĭ ôh kơ tơlơi djru, ƀing gih khŏm pha brơi kơ ƀing khua ngă yang amăng plei Yerusalaim djŏp mơta gơnam gơñu kiăng kơ ƀing gih djru brơi kar hăng anai: khul rơmô tơno hadơi, khul triu tơno laih anŭn ană triu kiăng kơ pioh čuh pơyơr kơ Ơi Adai hăng adai adih, wơ̆t hăng pơdai kơtor, hra, ia boh kơƀâo laih anŭn ia rơmuă ôliwơ. 10Tơlơi anŭn ƀing gih khŏm djru brơi kơ ƀing gơñu yơh kiăng kơ ƀing gơñu dưi pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang pơmơak kơ Ơi Adai hăng adai adih laih anŭn iâu laĭ bơni hiam kơ kâo wơ̆t hăng kơ ƀing ană đah rơkơi kâo mơ̆n.
11Hloh kơ anŭn dơ̆ng, kâo pơkơđiăng kơ abih bang tơlơi anai: Tơdah hlơi pô pơplih ƀu tui gưt ôh tơlơi pơtă pơtăn anai, brơi ƀing gih ruh mă bĕ sa ƀĕ kơyâo pơgăn mơ̆ng sang pô anŭn hơtŏp ƀơi lŏn, giŏng anŭn klâŏ pơdjai hĭ pô anŭn ƀơi kơyâo anŭn. Laih anŭn pơjing hĭ bĕ sang ñu dŏ anŭn jing hĭ anih pioh djăh. 12Rơkâo kơ Ơi Adai, jing Pô hơmâo ruah mă laih plei Yerusalaim jing anih kiăng kơ arăng nao kơkuh pơpŭ kơ Ñu, pơglưh hĭ bĕ pơtao ƀôdah lŏn čar pă ƀu tui gưt tơlơi kâo pơđar anŭn kiăng kơ pơrai hĭ sang yang pơ anŭn.
Kâo yơh, jing pơtao Darius hơmâo pơtă laih tơlơi anai. Brơi kơ ƀing gih tui gưt bĕ abih bang tơlơi kâo hơmâo pơtă laih.

Tơlơi Pơgiŏng Hăng Iâu Laĭ Pơyơr Sang Yang

13Giŏng anŭn, khua tring Tattenai jing khua tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat, Sethar-Bozenai laih anŭn ƀing khua mă bruă gơñu, ngă tui mơtam abih bang tơlơi pơtao prŏng hơmâo pơđar laih kơ ƀing gơñu. 14Tui anŭn, ƀing khua kŏng tha ƀing Yehudi tŏ tui amăng bruă pơdơ̆ng đĭ Sang Yang yơh, laih anŭn bruă dưi jing hĭ yuakơ ƀing pô pơala Haggai laih anŭn Zekharyah hơmâo laĭ lui hlâo laih. Ƀing gơñu pơkra pơgiŏng hĭ sang yang tui hăng tơlơi Ơi Adai ƀing Israel laih anŭn tui hăng khul tơlơi pơtao Sirus, Darius, Artaksekses jing ƀing pơtao prŏng dêh čar Persia, hơmâo pơtă laih kơ ƀing gơñu kiăng kơ ngă. 15Ƀơi hrơi tal klâo blan Adar amăng thŭn tal năm, ƀing gơñu pơkra pơgiŏng hĭ laih Sang Yang anŭn amăng rơnŭk pơtao prŏng Darius wai lăng.
16Giŏng anŭn, abih bang ƀing Israel, jing ƀing khua ngă yang, ƀing Lêwi laih anŭn abih bang ƀing Israel pơkŏn wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai, iâu laĭ pơyơr đĭ Sang Yang Ơi Adai mơak mơai. 17Kơ tơlơi iâu laĭ pơyơr đĭ Sang Yang anŭn, ƀing gơñu pơyơr sa-rơtuh drơi rơmô tơno, dua-rơtuh drơi triu tơno laih anŭn pă̱-rơtuh drơi ană triu. Ƀing gơñu ăt pơyơr pluh-dua drơi bơbe kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆, anŭn jing sa drơi bơbe pơala kơ sa kơnung djuai ƀing Israel yơh. 18Ƀing gơñu ăt pơkô̆ pơjing ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi amăng grup tui hăng tơlơi hơmâo čih pioh laih amăng hră Môseh kiăng kơ ƀing gơ̆ dưi mă bruă amăng Sang Yang Ơi Adai ƀơi plei prŏng Yerusalaim.

Tơlơi Găn

19Ƀơi hrơi tal pluh-pă̱ blan sa amăng thŭn tŏ tui anŭn, abih bang ƀing Israel, jing ƀing hơmâo glaĭ laih mơ̆ng lŏn čar tuai, djă̱ hơdơr tơlơi Găn. 20Abih bang ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi hơmâo pơrơgoh hĭ laih gơñu pô tui hăng tơlơi phiăn pơrơgoh laih anŭn le̱ng kơ jing hĭ rơgoh soh sel. Ƀing Lêwi pơdjai brơi hĭ khul ană triu pơyơr ngă yang kơ tơlơi Găn kơ abih bang ƀing hơmâo glaĭ laih mơ̆ng lŏn čar tuai, kơ ƀing ayŏng adơi gơñu jing ƀing khua ngă yang laih anŭn kơ gơñu pô mơ̆n. 21Tui anŭn, anai yơh jing ƀing dưi ƀơ̆ng gơnam ngă yang kơ tơlơi Găn anŭn: Abih bang ƀing Israel jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng lŏn čar tuai, laih anŭn ƀing wir đuaĭ hĭ laih mơ̆ng jơlan kơkuh pơpŭ soh sat ƀing mơnuih tuai hơdip amăng anih lŏn Yudah anŭn kiăng kơ rai kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ƀing Israel. 22Amăng tơjuh hrơi, gơñu djă̱ hơdơr mơak mơai kơ Tơlơi Phet Ƀañ Tơpŭng Ƀu Hơmâo Tơpơi. Ƀing gơñu hơ̆k mơak biă mă yuakơ Yahweh hơmâo ngă laih kơ pơtao prŏng git gai tring čar Assiria mơak hăng ƀing gơñu, tui anŭn pơtao anŭn djru laih kơ ƀing gơ̆ amăng bruă pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ơi Adai ƀing Israel.