10

Mặt Trời Dừng Lại

1Khi Vua A-đô-ni Xê-đéc của Giê-ru-sa-lem nghe Giô-sua đã đánh lấy Thành Ai như thế nào, đã tiêu diệt nó hoàn toàn, đã làm cho Thành Ai và vua của nó như đã làm cho Giê-ri-cô và vua của nó ra sao, và thể nào dân Ghi-bê-ôn đã ký được hòa ước với I-sơ-ra-ên và bây giờ đã thành đồng minh của họ rồi, 2ông rất đỗi sợ hãi, bởi Ghi-bê-ôn là một thành lớn, giống như một kinh thành; thành ấy lớn hơn Thành Ai và mọi chiến sĩ trong thành đều là những kẻ dũng cảm. 3Vì thế Vua A-đô-ni Xê-đéc của Giê-ru-sa-lem sai sứ giả đến với Vua Hô-ham của Hếp-rôn, Vua Pi-ram của Giạc-mút, Vua Gia-phia của La-kích, và Vua Ðê-bi của Éc-lon nói rằng, 4“Xin đi lên và giúp tôi. Chúng ta hãy tiến đánh Ghi-bê-ôn vì nó đã lập giao ước với Giô-sua và I-sơ-ra-ên.” 5Thế là năm vua của dân A-mô-ri, vua của Giê-ru-sa-lem, vua của Hếp-rôn, vua của Giạc-mút, vua của La-kích, và vua của Éc-lon, nhóm hiệp toàn thể quân binh của họ và kéo lên bao vây Ghi-bê-ôn để tấn công thành ấy.
6Bấy giờ dân Ghi-bê-ôn sai người đến nói với Giô-sua tại doanh trại ở Ghinh-ganh rằng, “Xin đừng bỏ các tôi tớ ông; xin gấp rút lên cứu chúng tôi và giúp chúng tôi, vì tất cả các vua của dân A-mô-ri ở miền cao nguyên đã hiệp lại để tấn công chúng tôi.” 7Vậy Giô-sua từ Ghinh-ganh đi lên, ông và toàn thể quân lực của ông, với tất cả các chiến sĩ dũng mãnh.
8CHÚA phán với Giô-sua, “Ðừng sợ chúng, vì Ta sẽ trao chúng vào tay ngươi. Không ai trong chúng có thể đứng nổi trước mặt ngươi.” 9Vậy Giô-sua từ Ghinh-ganh đi lên suốt đêm và thình lình tấn công chúng. 10CHÚA làm cho chúng hoảng sợ trước mặt I-sơ-ra-ên. Họ đánh giết chúng, khiến chúng tổn thất nặng nề tại Ghi-bê-ôn. Họ truy kích chúng trên đường lên Ðèo Bết Hô-rôn và đánh giết chúng cho đến tận A-xê-ca và Mác-kê-đa. 11Lúc chúng chạy trốn trước mặt I-sơ-ra-ên trên đường xuống Ðèo Bết Hô-rôn, CHÚA giáng một trận mưa đá từ trời trên chúng đến tận A-xê-ca, khiến chúng bị tử thương rất nhiều. Số người đã chết vì mưa đá nhiều hơn số người bị giết bằng gươm của dân I-sơ-ra-ên.
12Trong ngày CHÚA trao dân A-mô-ri vào tay dân I-sơ-ra-ên, Giô-sua cầu xin CHÚA trước mặt dân I-sơ-ra-ên, rồi ông nói trước mặt họ,
  “Hỡi mặt trời, hãy dừng lại tại Ghi-bê-ôn,
  Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên Thung Lũng Ai-gia-lôn.”
13Mặt trời đã đứng yên và mặt trăng đã dừng lại cho đến khi dân báo trả xong quân thù của họ. Ðiều ấy há đã chẳng được chép trong sách của Gia-sa sao? Mặt trời đã dừng lại giữa trời, không vội lặn xuống, gần một ngày. 14Trước đó và mãi về sau chưa hề có một ngày nào như ngày hôm đó, khi CHÚA nghe lời cầu nguyện của một người phàm, vì CHÚA đã chiến đấu cho I-sơ-ra-ên. 15Sau đó Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông trở về doanh trại tại Ghinh-ganh.

Năm Vua Bị Bắt Giết

16Trong khi đó, năm vua ấy đã tẩu thoát và trốn trong một hang đá ở Mác-kê-đa. 17Có người đến báo với Giô-sua, “Người ta đã tìm được năm vua, và họ đang trốn trong một hang đá ở Mác-kê-đa.” 18Giô-sua bảo, “Hãy lăn những tảng đá lớn lấp cửa hang lại và cắt người canh giữ chúng. 19Còn anh em, chớ ở lại đó, nhưng hãy truy kích quân thù và hãy đánh vào đội quân chận hậu của chúng. Chớ để chúng rút vào trong thành, vì CHÚA đã phó chúng vào tay anh em.”
20Như vậy Giô-sua và dân I-sơ-ra-ên đã đánh cho chúng bị tổn thất nặng nề, khiến chúng gần như bị tuyệt diệt; những kẻ sống sót đã chạy trốn vào các thành kiên cố, 21và toàn quân đã an toàn trở về với Giô-sua tại doanh trại ở Mác-kê-đa. Không ai dám hở môi nói lời nào chống lại I-sơ-ra-ên nữa.
22Bấy giờ Giô-sua nói, “Hãy mở cửa hang và đem năm vua đang trốn trong hang đó đến với tôi.” 23Họ làm như vậy. Họ đem năm vua ra khỏi hang đến với ông – vua của Giê-ru-sa-lem, vua của Hếp-rôn, vua của Giạc-mút, vua của La-kích, và vua của Éc-lon. 24Sau khi họ đem năm vua đến với Giô-sua, Giô-sua gọi toàn quân I-sơ-ra-ên họp lại. Ông nói với những sĩ quan chỉ huy các chiến sĩ đã ra trận với ông, “Hãy đến gần và đạp chân lên cổ các vua nầy.” Vậy họ đến gần và đạp chân lên cổ các vua ấy. 25Bấy giờ Giô-sua nói với họ, “Chớ sợ và chớ kinh hãi; hãy mạnh mẽ và hãy can đảm, vì CHÚA sẽ làm như vậy đối với tất cả quân thù anh em sẽ chiến đấu.”
26Sau đó Giô-sua cho đánh hạ năm vua ấy và giết họ, rồi treo xác họ trên năm cây. Họ bị treo trên cây như vậy cho đến chiều tối. 27Khi mặt trời sắp lặn Giô-sua truyền lịnh, và họ đã gỡ xác năm vua ấy xuống. Họ đem xác năm vua ấy quăng vào hang mà năm vua ấy đã trốn. Sau đó họ lăn những tảng đá lớn chận cửa hang lại. Những tảng đá vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Các Vua Miền Nam Ca-na-an Bị Ðánh Bại

28Ngày hôm đó Giô-sua chiếm được Thành Mác-kê-đa; ông dùng lưỡi gươm đánh bại nó và vua của nó. Ông tiêu diệt mọi người trong thành, không chừa ai sống sót. Ông xử vua của Mác-kê-đa như ông đã xử vua của Giê-ri-cô.
29Sau đó Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông rời khỏi Mác-kê-đa tiến đến Thành Líp-na và tấn công Thành Líp-na. 30CHÚA cũng phó thành ấy và vua của thành ấy vào tay I-sơ-ra-ên. Ông dùng gươm đánh hạ thành ấy và tiêu diệt mọi người trong thành, không chừa ai sống sót. Ông xử vua của thành ấy như ông đã xử vua của Giê-ri-cô.
31Kế đó Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông đi từ Thành Líp-na đến Thành La-kích. Ông bao vây thành đó và tấn công nó. 32CHÚA ban Thành La-kích vào tay I-sơ-ra-ên. Ngày thứ nhì, ông chiếm được thành ấy, rồi dùng gươm giết mọi người trong thành như ông đã làm cho Thành Líp-na.
33Khi ấy Vua Hô-ram của Thành Ghê-xe kéo quân lên để giải vây cho Thành La-kích. Giô-sua đánh bại ông và dân của ông cho đến khi không còn ai sống sót.
34Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông đi từ Thành La-kích đến Thành Éc-lon. Ông bao vây nó và tấn công nó. 35Nội ngày hôm đó ông chiếm được thành. Ông dùng gươm giết mọi người trong thành như ông đã làm cho Thành La-kích. Ngày hôm đó, thành ấy hoàn toàn bị tiêu diệt.
36Sau đó, Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông đi từ Thành Éc-lon đến Thành Hếp-rôn. Ông tấn công thành ấy 37và chiếm lấy nó. Ông dùng gươm tiêu diệt thành, từ vua của thành cho đến mọi người trong thành. Ông cũng tiêu diệt các thành trực thuộc của thành ấy và mọi người trong các thành đó. Ông chẳng chừa lại một ai, như ông đã làm đối với Thành Éc-lon. Ông tiêu diệt hoàn toàn thành ấy và mọi người trong đó.
38Kế đó Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông quay lại Thành Ðê-bi và tấn công nó. 39Ông chiếm được thành ấy, bắt sống được vua của thành, và đánh hạ tất cả các thành trực thuộc thành ấy. Ông dùng gươm giết chúng và tiêu diệt hoàn toàn mọi người trong thành. Ông không chừa ai sống sót. Như ông đã làm cho Thành Hếp-rôn thể nào, ông làm cho Thành Líp-na và vua của nó thể ấy, và ông cũng làm cho Thành Ðê-bi và vua của nó tương tự.
40Như thế Giô-sua đã đánh bại cả xứ, gồm miền cao nguyên và miền nam, miền đồng bằng và miền triền núi, cùng tất cả các vua của chúng. Ông không chừa ai sống sót, nhưng tiêu diệt hoàn toàn mọi kẻ có hơi thở, như CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã truyền. 41Giô-sua đã đánh bại chúng từ miền Ca-đe Ba-nê-a cho đến Ga-xa, toàn miền Gô-sen cho đến tận Ghi-bê-ôn. 42Giô-sua giết tất cả các vua ở các miền đó và chiếm lấy xứ sở của họ chỉ trong một cuộc chinh phạt, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã chiến đấu cho I-sơ-ra-ên. 43Sau đó, Giô-sua và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông trở về lại doanh trại ở Ghinh-ganh.