10

Lub Hnub Nres

1Adaunixedes uas ua vajntxwv kav lub nroog Yeluxalees, hnov hais tias Yausuas mus tua tau lub nroog A-is thiab muab rhuav puastsuaj tas, ntes tau tus vajntxwv uas kav lub nroog ntawd, thiab muab tua povtseg ib yam li tua tus vajntxwv uas kav lub nroog Yelikaus thiab ua rau lub nroog puastsuaj; thiab nws tseem hnov hais tias cov Nkinpe-oos nrog cov Yixalayees cog phoojywg thiab nrog lawv nyob lawm. 2Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees ntshai heev, rau qhov lub nroog Nkinpe-oos tseem loj tshaj tej nroog uas muaj vajntxwv kav thiab loj dua lub nroog A-is; thiab muaj tej tubrog uas txawj tua rog nyob hauv. 3Vajntxwv Adaunixedes thiaj li tso neeg mus hais rau Vajntxwv Hauhas uas kav lub nroog Henploos, Vajntxwv Pilas uas kav lub nroog Yamus, Vajntxwv Yafias uas kav lub nroog Lakhis thiab Vajntxwv Denpis uas kav lub nroog Ekiloos hais tias: 4“Nej cia li tuaj pab kuv tua lub nroog Nkinpe-oos, rau qhov cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd mus nrog Yausuas thiab cov Yixalayees cog phoojywg lawm.” 5Cov Amaules tsib tug vajntxwv uas kav lub nroog Yeluxalees, lub nroog Henploos, lub nroog Yamus, lub nroog Lakhis thiab lub nroog Ekiloos thiaj koom tuaj tua lub nroog Nkinpe-oos.
6Cov Nkinpe-oos thiaj tso neeg tuaj cuag Yausuas hauv lub yeej uas nyob ntawm Nkilenkas hais tias: “Koj cia li tuaj pab peb, rau qhov cov Amaules cov vajntxwv uas nyob saum tej laj roob hauv tebchaws no koom ua ke tuaj tua peb lawm; thov koj tsis txhob tso peb tseg, cia li tuaj cawm peb!”
7Yog li ntawd, Yausuas thiab tagnrho nws cov tubrog thiab cov tubrog uas ua tau tshaj plaws txawm sawv kev hauv Nkilenkas mus lawm. 8Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Koj tsis txhob ntshai lawv. Kuv twb muab lawv cob rau koj txhais tes lawm; yuav tsis muaj leejtwg tawmtsam yeej koj.” 9Yausuas txawm coj nws pab tubrog tawm hauv Nkilenkas maub ib hmos kaj ntug mus txog ntua lub nroog Nkinpe-oos, thiab lawv cia li tua thaum cov Amaules tsis nco ceevfaj li. 10Thaum cov Amaules pom cov Yixalayees, tus TSWV ua rau cov Amaules ceeb thiab tawg khiav ua sab ua sua tas. Cov Yixalayees tua cov Amaules tuag coob heev rau hauv lub nroog Nkinpe-oos, thiab caum lawv khiav hla lub dawm Npethes Hauloos mus txog ntua nram lub nroog Axekas thiab lub nroog Makedas. 11Thaum cov Amaules khiav hla lub dawm ntawd mus ua cov Yixalayees ntej, tus TSWV tso tej lawg uas loj heev los ntaus cov Amaules tuag pawglug mus ti nkaus lub nroog Axekas. Cov uas lawg ntaus tuag tseem coob tshaj cov uas raug cov Yixalayees tua.
12Hnub uas tus TSWV pab cov Yixalayees tua yeej cov Amaules, Yausuas hais rau tus TSWV tabmeeg cov Yixalayees hais tias:
  “Lub hnub, cia li nres rau saum
   lub nroog Nkinpe-oos;
  Lub hli, cia li nres rau saum lub Hav Aiyaloos.”
13Lub hnub thiab lub hli txawm nres raws li Yausuas hais mus txog thaum cov Yixalayees tua yeej lawv cov yeebncuab. Zaj xwmtxheej no lawv muab sau tseg rau hauv Yasas Phau Ntawv. Lub hnub nres rau saum nruab ntug ntev li ib hnub nkaus. 14Txij thaum ub los txog niaj hnub no yeej tsis tau muaj ib zaug uas tus TSWV mloog neeg lus li hnub ntawd. Tus TSWV tuaj cov Yixalayees tog.
15Tom qab ntawd Yausuas thiab nws cov tubrog thiaj rov los rau hauv lub yeej uas nyob hauv Nkilenkas lawm.

Yausuas Ntes Tau Cov Amaules Tsib Tug Vajntxwv

16Cov Amaules tsib tug vajntxwv khiav mus nkaum rau hauv lub qhovtsua Makedas. 17Tiamsis muaj neeg pom thiab los qhia rau Yausuas hais tias tsib tug vajntxwv ntawd khiav mus nkaum hauv lub qhovtsua Makedas. 18Yausuas hais tias, “Cia li dov ib co pobzeb loj los txhaws lub qhov tsua, thiab tso neeg zov ntawm roojqho, 19tiamsis nej tsis txhob tso tseg. Nej yuav tsum caum cov yeebncuab mus thiab tuaj tom qab tua lawv; tsis txhob pub kom lawv khiav dim rov mus rau hauv lawv tej nroog li! Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv twb pub nej tua yeej lawv lawm.” 20Yausuas thiab cov Yixalayees tua cov yeebncuab tuag coob heev, tiamsis muaj ibtxhia khiav mus nkaum rau ntawm tej ntsa yeej uas thaiv lub nroog lawm, lawv thiaj tsis raug tua. 21Yausuas cov tubrog rov los cuag nws hauv lub yeej ntawm Makedas, txhua tus puavleej nyob txhij.
 Tsis muaj leejtwg yuav muaj cuabkav cem lossis tawmtsam cov Yixalayees li.
22Yausuas hais rau nws cov tubrog hais tias, “Nej cia li qhib lub qhovtsua thiab coj tsib tug vajntxwv ntawd los cuag kuv.” 23Cov tubrog thiaj mus qhib lub qhovtsua thiab coj tsib tug vajntxwv uas kav lub nroog Yeluxalees, lub nroog Henploos, lub nroog Yamus, lub nroog Lakhis thiab lub nroog Ekiloos tawm hauv qhovtsua 24los cuag Yausuas. Yausuas thiaj hu tagnrho cov tubrog Yixalayees los cuag nws, thiab nws kom cov thawj tubrog uas nrog nws mus tsuj cov vajntxwv ntawd cajdab. Ces lawv ua raws li Yausuas hais. 25Yausuas hais rau cov thawj tubrog hais tias, “Nej tsis txhob ntshai lossis qaug zog. Nej cia li ua siab tawv qhawv thiab tso siab rau tus TSWV, rau qhov nws yeej pom zoo kom nej ua li no rau peb cov yeebncuab.” 26Yausuas muab tsib tug vajntxwv ntawd tua thiab coj mus dai rau ntawm tsib tug ntoo ib hnub tsaus ntuj. 27Thaum lub hnub poob qho lawm, Yausuas hais kom cov tubrog mus muab cov vajntxwv ntawd txo thiab coj mus pov rau hauv lub qhovtsua uas lawv khiav mus nkaum, thiab lawv muab ib co pobzeb loj los txhaws lub qhovtsua. Niaj hnub no tej pobzeb ntawd tseem nyob.

Yausuas Txeeb Tau Cov Amaules Tej Nroog

28Hnub uas Yausuas mus tua thiab txeeb tau lub nroog Makedas, nws ntes tau tus vajntxwv uas kav lub nroog ntawd. Nws muab tus vajntxwv thiab cov pejxeem tua tuag tas tsis tseg ib tug seem li. Yausuas ua rau tus vajntxwv uas kav lub nroog Makedas ib yam li nws ua rau tus vajntxwv uas kav lub nroog Yelikaus.
29Tom qab ntawd, Yausuas thiab nws cov tubrog tawm hauv lub nroog Makedas mus tua lub nroog Linas. 30Tus TSWV pub cov Yixalayees tua yeej tus vajntxwv thiab txeeb tau lub nroog ntawd. Lawv tua txhua tus tsis tseg ib tug seem li. Lawv ua rau tus vajntxwv ntawd ib yam li lawv ua rau tus vajntxwv uas kav lub nroog Yelikaus.
31Tom qab ntawd, Yausuas thiab nws cov tubrog tawm hauv lub nroog Linas mus vij thiab tua lub nroog Lakhis. 32Hnub ob, tus TSWV pub cov Yixalayees tua yeej lub nroog Lakhis, lawv tua txhua tus tsis tseg ib tug seem li. Lawv ua rau lub nroog Lakhis ib yam li lawv ua rau lub nroog Linas. 33Vajntxwv Haulas uas kav lub nroog Nkexes txawm tuaj pab lub nroog Lakhis, tiamsis Yausuas lawv tua nws thiab nws cov tubrog tuag tas tsis tshuav ib tug seem li.
34Tom qab ntawd, Yausuas thiab nws cov tubrog tawm hauv lub nroog Lakhis mus vij thiab tua lub nroog Enkiloos. 35Hnub uas lawv txeeb tau lub nroog ntawd, lawv tua cov neeg hauv tuag tas tsis tseg ib tug seem ib yam li lawv ua rau lub nroog Lakhis.
36Tom qab ntawd, Yausuas thiab nws cov tubrog tawm hauv lub nroog Enkiloos nce tej laj roob mus tua lub nroog Henploos 37thiab txeeb tau lub nroog ntawd. Lawv tua tus vajntxwv thiab cov pejxeem tuag tas ib yam li lawv ua rau cov nroog uas nyob ibncig lub nroog ntawd. Yausuas lawv ua rau lub nroog thiab cov neeg puastsuaj tas ib yam li lawv ua rau lub nroog Ekiloos tsis tseg ib tug seem li.
38Ces Yausuas thiab nws cov tubrog rov los tua lub nroog Denpis. 39Yausuas txeeb tau lub nroog Denpis, tua tus vajntxwv thiab cov nroog uas nyob ibncig ntawd. Yausuas ua rau lub nroog Denpis tus vajntxwv ib yam li nws ua rau lub nroog Henploos thiab lub nroog Linas thiab ob tug vajntxwv.
40Yausuas tua yeej thoob plaws lub tebchaws, tsis hais tus vajntxwv uas nyob saum laj roob, nyob zaj tav zag sab hnubtuaj, nyob zaj taw roob sab hnubpoob thiab zaj mojsab sab qabteb. Lawv tua txhua tus tsis tseg ib tug seem raws li tus TSWV hais rau Yausuas lawm. 41Yausuas tua yeej txij ntua ntawm Kades Npane-as uas nyob sab qabteb mus rau Nkaxas uas nyob ze ntug hiavtxwv, thiab tau tagnrho cheebtsam Nkausees mus txog Nkinpe-oos uas nyob sab qaumteb. 42Yausuas tua yeej cov vajntxwv no thiab lawv tej nroog, rau qhov tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tuaj cov Yixalayees tog. 43Tom qab ntawd, Yausuas thiab nws cov tubrog rov los rau hauv lub yeej uas nyob ntawm Nkilenkas.