10

Aa^mo^lai Mienh Zuqc Suei

1Ye^lu^saa^lem Zingh nyei hungh, Aa^ndo^ni Se^ndekc, haiz gorngv Yo^su^waa caangv duqv Ai Zingh yaac mietc nzengc mi'aqv. Yo^su^waa zoux bun Ai Zingh caux Ai Zingh nyei hungh hnangv ninh zoux bun Ye^li^ko Zingh caux Ye^li^ko Zingh nyei hungh nor. Aa^ndo^ni Se^ndekc aengx haiz gorngv Gi^mbe^on Zingh nyei mienh caux I^saa^laa^en Mienh gorngv horpc yaac yiem nitv ninh mbuo fatv nyei. 2Ninh caux ninh nyei baeqc fingx za'gengh gamh nziex haic, weic zuqc Gi^mbe^on Zingh benx domh zingh hnangv norm maaih hungh yiem nyei domh zingh hlo, yaac gauh hlo Ai Zingh. Wuov norm zingh nyei yietc zungv m'jangc dorn yaac mborqv jaax henv haic. 3Hnangv naaic Ye^lu^saa^lem Zingh nyei hungh, Aa^ndo^ni Se^ndekc, ziouc paaiv mienh mingh lorz He^mbo^lon Zingh nyei hungh, Ho^ham, Yaanmutv Zingh nyei hungh, Bilaam, Laakitv Zingh nyei hungh, Yaafie, caux Ekc^lon Zingh nyei hungh, Nde^mbi, gorngv mbuox ninh mbuo, 4“Tov meih mbuo daaih yie naaiv tengx yie mborqv Gi^mbe^on Zingh, weic zuqc wuov norm zingh nyei mienh caux Yo^su^waa aengx caux I^saa^laa^en Mienh gorngv horpc liepc ngaengc waac mi'aqv.”
5Wuov deix biaa dauh Aa^mo^lai Mienh nyei hungh maaih Ye^lu^saa^lem Zingh, He^mbo^lon Zingh, Yaanmutv Zingh, Laakitv Zingh caux Ekc^lon Zingh nyei hungh diex, caux yietc zungv mborqv jaax nyei baeng gapv qaqv faaux mingh liepc ciangv caux Gi^mbe^on Zingh nyei mienh mborqv jaax.
6Gi^mbe^on Mienh ziouc paaiv mienh mingh wuov Gin^gaan nyei ndopv-liuh ciangv lorz Yo^su^waa. Ninh mbuo gorngv, “Tov meih maiv dungx guangc yie mbuo, meih nyei bou. Gaanv daaih tengx yie mbuo, yaac njoux yie mbuo nyei maengc, weic zuqc yiem mbong-aiv dorngx wuov deix Aa^mo^lai Mienh nyei zuangx hungh diex gapv qaqv daaih mborqv yie mbuo.”
7Yo^su^waa ziouc dorh jienv yietc zungv baeng-maanh, liemh mborqv jaax gauh henv jiex nyei baeng yiem Gin^gaan cuotv jauv mingh. 8Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Maiv dungx gamh nziex ninh mbuo, weic zuqc yie zorqv ninh mbuo jiu bun meih mi'aqv. Yiem ninh mbuo mbu'ndongx maiv maaih yietc dauh haih mborqv duqv hingh meih.”
9Yo^su^waa yiem Gin^gaan ziangh muonz yangh jauv mingh. Taux wuov ziouc liemh zeih caux ninh mbuo mborqv jaax. 10Ziouv zoux bun Aa^mo^lai Mienh yiem I^saa^laa^en Mienh nyei nza'hmien maengx lunc nzengc mi'aqv. I^saa^laa^en Mienh yiem Gi^mbe^on Zingh daix ninh mbuo camv haic, yaac zunc jienv daix jienv mingh Mbetc Holon nyei jauv faaux jiex nyei dorngx, zunc daix jienv ninh mbuo mingh taux Aa^se^kaa Zingh caux Makv^ke^ndaa Zingh. 11Aa^mo^lai Mienh biaux jienv I^saa^laa^en Mienh yiem Mbetc Holon njiec jiex nyei dorngx wuov zanc, Ziouv bun domh borqc yiem lungh ndortv njiec mborqv jienv ninh mbuo mingh taux Aa^se^kaa Zingh. Ninh mbuo ziouc daic mi'aqv. Zuqc borqc mborqv daic nyei mienh gauh camv I^saa^laa^en Mienh longc nzuqc ndaauv daix daic nyei mienh.
12Dongh Ziouv jiu Aa^mo^lai Mienh bun I^saa^laa^en Mienh wuov hnoi, Yo^su^waa dorng jienv I^saa^laa^en Mienh tov Ziouv. Ninh gorngv,
  “Mba'hnoi aah! Dingh jienv
   Gi^mbe^on Zingh gu'nguaaic maah!
   Hlaax aah! Yiem jienv Ai^yaa^lon Horngz gu'nguaaic maah!”
  13Mba'hnoi ziouc dingh jienv, hlaax yaac maiv dongz aqv.
   Zuov taux I^saa^laa^en Mienh mborqv hingh ninh mbuo nyei win-wangv.
Naaiv deix sic fiev jienv yiem Yaasaa Sou.
 Mba'hnoi dingh jienv ziangx lungh gu'nguaaic, maiv ndortv njiec aav lamh buangv yietc hnoi nyei ziangh hoc.
14Zinh ndaangc nyei hnoi caux nqa'haav hingv nyei hnoi maiv maaih jiex yietc norm hnoi hnangv naaiv norm hnoi, dongh Ziouv muangx baamh mienh nyei waac. Se Ziouv weic I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax.
15Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh daaux nqaang nzuonx Gin^gaan ciangv mi'aqv.

Aa^mo^lai Mienh Nyei Biaa Dauh Hungh Zuqc Daix Daic

16Wuov deix biaa dauh hungh biaux mingh bingx Makv^ke^ndaa mbaengx-kuotv gu'nyuoz. 17Maaih mienh mbuox Yo^su^waa, “Wuov deix biaa dauh hungh maaih mienh lorz buatc bingx jienv Makv^ke^ndaa mbaengx-kuotv gu'nyuoz.” 18Yo^su^waa gorngv, “Meih mbuo fongv ziex norm domh la'bieiv ndapv jienv mbaengx-kuotv-nzuih, yaac paaiv mienh zuov jienv maah! 19Mv baac meih mbuo ganh maiv dungx yiem naaic zuov. Oix zuqc zunc jienv meih mbuo nyei win-wangv mingh, yiem ninh mbuo nyei nqa'haav nqaang mborqv jienv mingh. Maiv dungx bun ninh mbuo biaux bieqc ninh mbuo nyei zingh, weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv ninh mbuo jiu bun meih mbuo mi'aqv.”
20Yo^su^waa caux I^saa^laa^en Mienh daix wuov deix mienh daic nzengc. Kungx zengc dauh baav hnangv. Zengc wuov deix biaux bieqc weih wuonv nyei zingh mi'aqv. 21Zuangx baeng baengh orn nyei nzuonx taux Makv^ke^ndaa nyei ciangv, Yo^su^waa wuov. Yiem naaic daaih liemh maiv maaih haaix dauh gaamv gorngv I^saa^laa^en Mienh aqv.
22Yo^su^waa aengx gorngv, “Koi nqoi mbaengx-kuotv dorh wuov deix biaa dauh hungh cuotv daaih taux yie naaiv.” 23Ninh mbuo ziouc koi nqoi mbaengx-kuotv dorh wuov deix biaa dauh hungh cuotv. Maaih Ye^lu^saa^lem Zingh nyei hungh, He^mbo^lon Zingh nyei hungh, Yaanmutv Zingh nyei hungh, Laakitv Zingh caux Ekc^lon Zingh nyei hungh. 24Ninh mbuo dorh wuov deix hungh diex mingh taux Yo^su^waa wuov. Yo^su^waa ziouc heuc I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx m'jangc dorn daaih, yaac mbuox dongh caux ninh cuotv mingh mborqv jaax wuov deix baeng-bieiv, “Daaih fatv deix longc zaux caaiv jienv naaiv deix hungh nyei jaang.” Ninh mbuo ziouc mingh fatv deix longc ninh mbuo nyei zaux caaiv jienv wuov deix hungh nyei jaang.
25Yo^su^waa gorngv mbuox ninh mbuo, “Maiv dungx gamh nziex yaac maiv dungx daamv faix. Oix zuqc henv yaac zungx jienv daamv, weic zuqc Ziouv oix hnangv naaiv nor zoux bun caux meih mbuo mborqv jaax wuov deix yietc zungv win-wangv.” 26Nqa'haav Yo^su^waa zorqv naaiv deix biaa dauh hungh daix daic, dorh mingh ndiux jienv biaa diuh ndiangx. Ninh mbuo nyei sei ndiux jienv wuov ndiangx taux hmuangx.
27Mba'hnoi muotv geh nyei ziangh hoc Yo^su^waa paaiv mienh mingh bungx ninh mbuo nyei sei yiem ndiangx njiec daaih, dorh mingh guangc zinh ndaangc ninh mbuo bingx wuov norm mbaengx-kuotv. Ninh mbuo yaac zorqv ziex norm domh la'bieiv daaih ndapv jienv kuotv-nzuih. Wuov deix la'bieiv corc yiem taux ih jaax hnoi.
28Dongh wuov hnoi Yo^su^waa caangv duqv Makv^ke^ndaa Zingh. Ninh longc nzuqc ndaauv daix daic wuov norm zingh nyei mienh caux hungh diex, yaac mietc nzengc ninh mbuo, maiv liouh yietc dauh duqv cuotv singx maengc. Ninh zoux bun Makv^ke^ndaa Zingh nyei hungh hnangv zinh ndaangc zoux bun Ye^li^ko Zingh nyei hungh nor.
29Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yiem Makv^ke^ndaa Zingh mingh taux Lipv^naa Zingh, ziouc mborqv Lipv^naa Zingh. 30Ziouv yaac zorqv naaiv norm zingh caux naaiv norm zingh nyei hungh jiu bun I^saa^laa^en Mienh mi'aqv. Yo^su^waa longc nzuqc ndaauv daix nzengc wuov norm zingh nyei yietc zungv mienh, maiv liouh yietc dauh yiem naaic. Ninh zoux bun Lipv^naa Zingh nyei hungh hnangv zinh ndaangc zoux bun Ye^li^ko Zingh nyei hungh nor.
31Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh cuotv Lipv^naa Zingh mingh Laakitv Zingh ziouc weih jienv mborqv wuov norm zingh. 32Ziouv zorqv Laakitv Zingh jiu bun I^saa^laa^en Mienh. Da'nyeic hnoi Yo^su^waa caangv duqv wuov norm zingh, yaac longc nzuqc ndaauv daix nzengc wuov norm zingh nyei mienh, hnangv ninh mbuo zoux bun Lipv^naa Zingh wuov nor. 33Wuov zanc Gese Mungv nyei hungh, Holaam, faaux daaih tengx Laakitv Zingh. Yo^su^waa ziouc zorqv ninh caux ninh nyei mienh daix nzengc, maiv zengc yietc dauh duqv cuotv singx maengc.
34Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh cuotv Laakitv Zingh mingh Ekc^lon Zingh, ziouc weih jienv mborqv wuov norm zingh. 35Wuov hnoi ninh mbuo caangv duqv wuov norm zingh, yaac longc nzuqc ndaauv daix nzengc ninh mbuo. Wuov hnoi ninh mietc wuov norm zingh nyei yietc zungv mienh, hnangv yiem Laakitv Zingh zoux nor.
36Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh cuotv Ekc^lon Zingh aengx faaux taux He^mbo^lon Zingh, mborqv wuov norm zingh. 37Ninh mbuo caangv duqv wuov norm zingh, yaac longc nzuqc ndaauv daix wuov norm zingh nyei hungh caux baeqc fingx, liemh yiem weih gormx wuov norm zingh nyei fiuv-mungv nyei mienh, maiv liouh yietc dauh. Hnangv zoux bun Ekc^lon Zingh nor, ninh mbuo mietc nzengc wuov norm zingh caux yiem wuov norm zingh nyei yietc zungv mienh.
38Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh aengx daaux nqaang daaih mborqv Nde^mbi Zingh. 39Ninh mbuo caangv duqv wuov norm zingh caux wuov norm zingh nyei hungh, liemh weih gormx wuov norm zingh nyei fiuv-mungv. Ninh mbuo yaac longc nzuqc ndaauv daix nzengc ninh mbuo, mietc wuov norm zingh nyei yietc zungv mienh, maiv liouh yietc dauh. Ninh mbuo zoux bun Nde^mbi Zingh hnangv ninh mbuo zoux bun He^mbo^lon Zingh, Lipv^naa Zingh caux wuov deix zingh nyei hungh diex nor.
40Yo^su^waa ziouc mborqv hingh nzengc wuov norm deic-bung, liemh mbong-aiv dorngx, ⟨Negepc,⟩ caux fai bung nyei mbong-juoqv caux geh zorng, liemh wuov deix dorngx nyei yietc zungv hungh diex. Maiv liouh yietc dauh, da'faanh haih tauv qiex nyei ga'naaiv yietc zungv mietc nzengc hnangv Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hatc ziangx nyei waac nor. 41Yo^su^waa yiem Kaa^ndetc Mbaanie mborqv hingh nzengc ninh mbuo mingh taux Gaasaa Deic caux gormx Gosen Deic-Bung, aengx mingh taux Gi^mbe^on Zingh. 42Wuov nzunc Yo^su^waa cuotv mingh mborqv hingh yietc zungv hungh diex, yaac caangv duqv ninh mbuo nyei ndau-beih, weic zuqc Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, tengx I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax.
43Yo^su^waa caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc nzuonx taux Gin^gaan nyei ndopv-liuh ciangv mi'aqv.