10

Cov Amaulai swb lawm

1Thaus Yeluxalee tug vaajntxwv Antaunixente nov tas Yausua txeeb tau lub moos Ai hab muab ua puam tsuaj taag, hab ua rua lub moos Ai hab ua rua Ai tug vaajntxwv ib yaam nkaus le nwg tau ua rua lub moos Yelikhau hab Yelikhau tug vaajntxwv, hab nov tas cov tuabneeg Kinpe‑oo tau nrug cov Yixayee sws raug zoo hab nrug puab nyob lawm, 2mas nwg ntshai heev kawg tsua qhov lub moos Kinpe‑oo yog lub nam moos luj ib yaam le tej vaajntxwv lub moos, tseed luj dua lub moos Ai hab cov txwvneej huv lub moos hov puavleej muaj zug. 3Vem le nuav Yeluxalee tug vaajntxwv Antaunixente txhad hu Heploo tug vaajntxwv Hauhaa hab Yamu tug vaajntxwv Pilaa hab Lakhi tug vaajntxwv Yafia hab Eloos tug vaajntxwv Ntenpi has tas, 4“Thov mej tuaj cuag kuv hab paab kuv ntaus lub moos Kinpe‑oo tsua qhov lub moos hov tub nrug Yausua hab cov Yixayee sws raug zoo lawm.” 5Mas cov Amaulai tswb tug vaajntxwv hov, yog Yeluxalee tug vaajntxwv, Heploo tug vaajntxwv, Yamu tug vaajntxwv, Lakhi tug vaajntxwv hab Eloos tug vaajntxwv txawm txhwj tub rog hab coj puab tej tub rog suavdawg tawm moog ua yeej ua rog rua lub moos Kinpe‑oo.
6Cov tuabneeg Kinpe‑oo txhad xaa xuv tuaj has rua Yausua huv lub yeej ntawm Kilakaa tas, “Thov koj tsw xob nkaum teg ntawm koj cov tub qhe. Thov maaj nroog tuaj paab kuas peb dim, paab peb lauj! Tsua qhov cov Amaulai tej vaajntxwv kws nyob peg toj sab suavdawg sau nthwv tuaj ntaus peb lawm.” 7Tes Yausua txawm tawm huv Kilikaa moog, hab nwg cov tub rog suavdawg nrug nwg moog, yog cov tub rog kws sab luj sab tuab suavdawg.
8Yawmsaub has rua Yausua tas, “Tsw xob ntshai puab le tsua qhov kuv tub muab puab rua huv koj txhais teg lawm, yuav tsw muaj ib tug sawv tiv tau koj le.” 9Yog le hov Yausua txhad tawm ntawm Kilakaa moog ib mos moog ntaus kag puab. 10Yawmsaub ua rua puab ntshai raag zum quas zawg ntawm cov Yixayee xubndag, mas cov Yixayee tua puab tuag coob kawg le ntawm Kinpe‑oo hab lawv puab taug txujkev kws moog rua peg lub moos Npe Hauloo hab lawv tua puab moog txug ncua lub moos Axekha hab lub moos Makhenta. 11Thaus puab saamswm tswv cov Yixayee taug txujkev kws nqeg moog rua Npe Hauloo hov Yawmsaub tso lawg luj luj poob sau ntuj lug ntaus puab moog txug ncua lub moos Axekha, puab kuj tuag. Mas cov kws raug lawg ntaus tuag coob dua cov kws cov Yixayee xuas ntaaj tua tuag.
12Nub kws Yawmsaub muab cov Amaulai rua cov Yixayee hov mas Yausua has rua Yawmsaub. Nwg has taab meeg cov Yixayee tas, “Lub nub, ca le nreg sau lub moos Kinpe‑oo, lub hli ca le nreg sau lub haav Aiyaloo.” 13Lub nub txawm nreg hab lub hli txawm nreg moog txug thaus cov tuabneeg pauj taub cov yeeb ncuab taag. Zaaj nuav tub muab sau ca rua huv phoo ntawv Yasa. Lub nub nreg tuabywv sau ntuj tsw poob lawv le lub caij kwvlaam tau ib nub. 14Nub kws Yawmsaub noog tuabneeg lug yaam le nub hov mas txawm yog thau u lossws lug rua yaav tom qaab nuav los tsw muaj ib zag le lawm, vem yog Yawmsaub ua rog paab cov Yixayee.
15Mas Yausua hab cov Yixayee suavdawg txhad rov qaab lug txug puab lub yeej ntawm Kilakaa.
16Tswb tug vaajntxwv hov moog tswv nraim rua huv lub qhov tsua ntawm Makhenta. 17Yausua nov tas muaj tuabneeg pum tswb tug vaajntxwv tswv nraim huv lub qhov tsua ntawm Makhenta. 18Yausua txhad has tas, “Dov tej txhwb zeb luj luj lug txhaws lub rooj qhov tsua hab tso tub rog zuv. 19Tassws mej tsw xob nyob tuabywv ntawd, ca le lawv mej cov yeeb ncuab qaab moog tua cov tub rog kws faaj tom qaab, tsw xob ca puab rov nkaag tau rua huv puab tej moos, tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tub muab puab rua huv mej txhais teg lawm.” 20Thaus Yausua hab cov Yixayee tua cov tuabneeg coob hov puam tsuaj taag lawd, hab cov kws tshuav tswv dim rov qaab lug nkaag rua huv tej moos kws muaj ntsaa loog lawd, 21mas cov tub rog suavdawg kuj rov lug kaaj lug huv lug cuag Yausua huv lub yeej ntawm Makhenta. Tsw muaj ib tug yuav kaav tsaa ncauj has txug cov Yixayee le.
22Mas Yausua has tas, “Ca le qheb lub qhov tsua coj tswb tug vaajntxwv hov tawm lug rua kuv.” 23Puab ua lawv le nwg has txhad coj tswb tug vaajntxwv hov tawm huv lub qhov tsua lug cuag nwg, yog Yeluxalee tug vaajntxwv, Heploo tug vaajntxwv, Yamu tug vaajntxwv, Lakhi tug vaajntxwv hab Eloos tug vaajntxwv. 24Thaus puab coj cov vaajntxwv hov lug rua Yausua nwg txhad hu cov txwvneej Yixayee suavdawg hab has rua cov thawj rog kws nrug nwg tawm moog ua rog tas, “Ca le txaav lug ze muab kwtaw tsuj cov vaajntxwv nuav cej daab.” Mas puab kuj txaav lug ze xuas kwtaw tsuj puab cej daab. 25Hab Yausua has rua puab tas, “Tsw xob ntshai tsw xob poob sab, ca le ua khov kho ua sab luj sab tuab tsua qhov Yawmsaub yuav ua rua mej tej yeeb ncuab txhua tug kws mej moog ua rog zoo ib yaam le nuav.” 26Dhau hov Yausua txhad muab tswb tug vaajntxwv hov ntaus tuag hab muab dai rua sau tswb tug ntoo, muab dai rua sau moog txug tsaus ntuj. 27Thaus nub poob qho lawd Yausua has kuas puab moog txu cov cev tuag hov sau ntoo lug pov tseg rua huv lub qhov tsua kws cov vaajntxwv hov moog tswv nraim. Hab puab muab tej pob zeb luj luj lug txhaws lub rooj qho ca nyob txug naj nub nwgnuav.

Yausua txeeb tej moos saab nraag

28Nub hov Yausua kuj txeeb tau lub moos Makhenta hab xuas ntaaj tua lub moos hov hab tua tug vaajntxwv huv lub moos hov. Nwg muab txhua tug ua puam tsuaj taag nrho tsw tseg ib tug le. Nwg ua rua Makhenta tug vaajntxwv ib yaam le nwg tub ua rua Yelikhau tug vaajntxwv lawd.
29Yausua hab cov Yixayee suavdawg txawm tawm ntawm lub moos Makhenta moog txug lub moos Lina hab moog ua rog rua lub moos Lina. 30Yawmsaub muab lub moos hov hab tug vaajntxwv huv lub moos hov rua cov Yixayee txhais teg, hab Yausua xuas ntaaj tua lub moos hab tua txhua tug kws nyob huv tsw tseg ib tug rua huv lub moos le. Nwg ua rua Lina tug vaajntxwv ib yaam le ua rua Yelikhau tug vaajntxwv lawd.
31Yausua hab cov Yixayee suavdawg tsua tawm ntawm lub moos Lina moog txug lub moos Lakhi mas vej lub moos hov hab ua rog rua. 32Yawmsaub kuj muab lub moos Lakhi rua huv cov Yixayee txhais teg, mas nub kws ob Yausua txeeb tau lub moos hov hab xuas ntaaj tua lub moos hab txhua tug kws nyob huv ib yaam le nwg tub ua rua lub moos Lina lawd.
33Zag hov Kexaw tug vaajntxwv Haulaa tuaj paab lub moos Lakhi, mas Yausua tua nwg hab nwg cov tuabneeg tuag taag tsw tseg ib tug le.
34Yausua hab cov Yixayee suavdawg txawm tawm ntawm lub moos Lakhi moog txug lub moos Eloos, mas vej lub moos hov hab ua rog rua. 35Mas tuab nub hov puab txeeb tau lub moos hov hab xuas ntaaj tua lub moos. Nub ntawd Yausua muab txhua tug huv lub moos hov ua puam tsuaj taag huvsw ib yaam le nwg tub ua rua lub moos Lakhi lawd.
36Yausua hab cov Yixayee suavdawg txawm tawm ntawm lub moos Eloos moog peg lub moos Heploo hab puab ua rog rua, 37hab txeeb tau lub moos hov. Puab xuas ntaaj tua lub moos hov hab tug vaajntxwv hab tej zej zog ib ncig hab tua txhua tug huvsw tsw tseg ib tug le, ib yaam le nwg tub ua rua lub moos Eloos, hab muab lub moos hab txhua tug kws nyob huv ua puam tsuaj taag huvsw.
38Yausua hab cov Yixayee txawm tig lug rua ntawm lub moos Ntenpi hab ua rog rua. 39Puab txeeb tau lub moos hab tug vaajntxwv hab tej zej zog ib ncig huvsw. Puab xuas ntaaj tua cov ntawd tuag hab ua rua txhua tug kws nyob huv puam tsuaj taag huvsw tsw tseg ib tug le. Nwg ua rua lub moos Ntenpi hab Ntenpi tug vaajntxwv ib yaam le nwg tub ua rua lub moos Heploo hab lub moos Lina hab Lina tug vaajntxwv lawd.
40Yausua ntaus yeej lub tebchaws huvsw le kws has nuav, yog tebchaws toj sab hab Neke tebchaws hab tej pov roob Sefela hab tej ntaav toj, hab txhua tug vaajntxwv kws nyob huv tebchaws hov tsw tseg ib tug le. Nwg ua rua txhua tug kws caj sa puam tsuaj taag lawv le Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv tau has lawd. 41Yausua ntaus luas swb taag txwj ntawm Khante Npania moog txug lub moos Kaxa, hab txwj ntawm tebchaws Kausee moog txug lub moos Kinpe‑oo. 42Yausua ua tuab zag txeeb tau cov vaajntxwv nuav huvsw hab puab tej tebchaws, tsua qhov Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv tau paab cov Yixayee ua rog. 43Mas Yausua hab cov Yixayee suavdawg txhad rov lug rua lub yeej ntawm Kilakaa.