1

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Zunh Doz

(Beiv mangc Matv^taai 3:1-12; Lugaa 3:1-18; Yo^han 1:19-28)

1Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu Giduc, nyei kuv fienx hnangv naaiv jiez gorn. 2⟨Douc waac mienh,⟩ I^saa^yaa, fiev jienv,
  “Tin-Hungh gorngv, ‘Mangc maah!
  Yie oix paaiv yie nyei douc fienx mienh mingh ndaangc
   liuc leiz meih nyei jauv.’ ”
  3“Maaih laanh mienh yiem deic-bung-huaang heuc jienv gorngv,


  ‘Oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv.
   Ninh nyei jauv oix zuqc koi zaqc nyei.’ ”
4Yo^han daaih yiem deic-bung-huaang tengx mienh jiex wuom nyei leiz yaac zunh doz gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh ziouc guangc meih mbuo nyei zuiz.” 5Yiem Yu^ndie Deic caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh camv cuotv mingh muangx Yo^han. Ninh mbuo nyiemc ninh mbuo nyei zuiz, Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz.
6Yo^han zuqv nyei lui-houx longc lorh torh biei ndatv daaih, yaac longc ndopv-hlaang sai jienv jaaiv. Ninh nyanc nyei ga'naaiv se jopv-nyeic caux lomc nyei mueiz-dorngh. 7Ninh zunh mbuox mienh, “Yie daaih ndaangc, maaih dauh nqa'haav daaih. Wuov dauh gauh hlo yie. Yie liemh maiv puix ndoqv njiec tengx ninh jaiv heh hlaang. 8Yie longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz, mv baac ninh oix longc Singx Lingh tengx meih mbuo jiex leiz.”

Yesu Jiex Wuom Nyei Leiz

(Beiv mangc Matv^taai 3:13-17; Lugaa 3:21-22)

9Doix wuov deix hnoi-nyieqc, Yesu yiem Gaa^li^li Saengv nyei Naa^saa^letv Mungv mingh Yo^han wuov. Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh jiex wuom nyei leiz. 10Yesu yiem wuom yietv cuotv daaih wuov zanc, ninh buatc lungh nqoi yaac buatc Singx Lingh hnangv norqc nqo nor njiec daaih nzopc jienv ninh. 11Maaih qiex yiem gu'nguaaic lungh gorngv, “Meih se yie nyei Dorn-hnamv. Yie za'gengh a'hneiv haic meih.”

Yesu Zuqc Saadaan Seix

(Beiv mangc Matv^taai 4:1-11; Lugaa 4:1-13)

12Singx Lingh liemh zeih paaiv Yesu mingh wuov deic-bung-huaang. 13Ninh ziouc yiem wuov feix ziepc hnoi zuqc Saadaan seix. Ninh caux hieh zoih yiem wuov, yaac maaih fin-mienh daaih liuc leiz ninh.

Yesu Heuc Biei Dauh Mienh Daaih Zoux Sai-Gorx

(Beiv mangc Matv^taai 4:12-22; Lugaa 4:14-15; 5:1-11)

14Yo^han zuqc wuonx jienv loh, nqa'haav Yesu mingh Gaa^li^li Saengv zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx. 15Ninh gorngv, “Ziangh hoc taux aqv. ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei hnoi fatv aqv. Meih mbuo oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz sienx kuv fienx.”
16Yesu yangh jauv gan jienv Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen mingh wuov zanc, buatc i dauh zorqv mbiauz nyei mienh, Simon caux ninh nyei youz An^ndaa^lu, yiem wuov koiv borngz mbiauz. 17Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo daaih gan yie oc. Yie oix njaaux meih mbuo lorz mienh hnangv ih zanc meih mbuo lorz mbiauz nor.” 18Ninh mbuo liemh zeih guangc ninh mbuo nyei mungz, gan jienv Yesu mingh aqv.
19Yesu jiex mingh deix aengx buatc Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han. Naaiv deix i muoz caux ninh mbuo nyei die yiem wuov nzangv liuc leiz mungz. 20Yesu liemh zeih heuc ninh mbuo daaih, ninh mbuo ziouc guangc jienv ninh mbuo nyei die caux gong-mienh yiem wuov nzangv, gan Yesu mingh mi'aqv.

Yesu Zunc Hieh Guaiv Mienv Cuotv

(Beiv mangc Lugaa 4:31-37)

21Yesu caux ninh nyei sai-gorx mingh taux Kaa^be^naa^um Mungv. Taux ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Yesu mingh wuov wuic dorngh njaaux mienh. 22Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, weic zuqc ninh njaaux nyei waac maaih hatc maaz. Ninh njaaux maiv hnangv njaaux leiz nyei fin-saeng.
23Wuov zanc, liemh zeih maaih dauh zuqc hieh guaiv mienv muoqv nyei mienh bieqc ninh mbuo nyei wuic dorngh nauc-nauc nyei gorngv, 24“Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu aah! Meih maaih haaix nyungc guen zuqc yie mbuo? Meih daaih naaiv oix mietc nzengc yie mbuo? Meih haaix dauh yie hiuv nyei. Meih se Tin-Hungh nyei wuov dauh Cing-Nzengc Mienh.” 25Yesu hatc wuov dauh mienv, “Maiv dungx ko lo. Cuotv naaiv dauh mienh nyei sin daaih maah!” 26Wuov dauh hieh guaiv mienv bun wuov dauh mienh ndatc ndatc nyei ciou, ngaauv-ngaauv nyei heuc jienv cuotv mi'aqv.


27Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, laanh ziouc naaic laanh, “Naaiv haaix nyungc orqv? Siang-njaaux nyei leiz fai ni? Naaiv laanh mienh maaih hatc maaz hatc hieh guaiv mienv, mienv yaac muangx ninh nyei waac.”
28Yesu nyei mengh dauh ziouc siepv-siepv nyei sing gormx Gaa^li^li Saengv.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

(Beiv mangc Matv^taai 8:14-17; Lugaa 4:38-41)

29Yesu mbuo cuotv wuic dorngh wuov zanc, baeng zaqc nyei mingh Simon caux An^ndaa^lu nyei biauv. Yaagorpc caux Yo^han yaac mingh nyei. 30Simon nyei maa-diev butv baengc, sin jorm nyei, bueix jienv coux. Yesu yietv taux, mienh ziouc gorngv baengc mbuox ninh. 31Yesu ziouc bieqc mingh nanv jienv baengc mienh nyei buoz, ken jiez sin daaih. Sin ziang naaic laangh mi'aqv. Ninh yaac fu-sux Yesu mbuo.
32Dongh naaic hnoi mba'hnoi muotv, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, mienh dorh yietc zungv butv baengc caux zuqc mienv muoqv nyei mienh mingh Yesu wuov. 33Mungv nyei zuangx mienh daaih gapv zunv wuov gaengh ndaangc. 34Yesu ziouc zorc longx mienh camv nyei nyungc-nyungc baengc, yaac zunc cuotv camv-dauh mienv. Ninh yaac maiv bun mienv gorngv haaix nyungc weic zuqc mienv hiuv duqv ninh dongh haaix dauh.

Yesu Yiem Gaa^li^li Saengv Zunh Doz

(Beiv mangc Lugaa 4:42-44)

35Da'nyeic ndorm nziouv nyei, lungh zungv maiv gaengh njang, Yesu jiez sin cuotv mingh lengh nyei dorngx, yiem wuov daux gaux. 36Simon caux jienv ninh nyei doic cuotv mingh lorz. 37Lorz buatc, ninh mbuo gorngv, “Zuangx mienh haaix dauh yaac lorz meih.”
38Yesu mbuox ninh mbuo, “Mbuo oix zuqc mingh huing nzuonx naaiv deix laangz weic zuqc yie yaac oix zuqc yiem wuov deix dorngx zunh doz. Yie daaih se weic hnangv naaiv nor zoux.”
39Yesu ziouc mingh gormx Gaa^li^li Saengv, yiem ninh mbuo nyei wuic dorngh zunh doz, yaac zunc mienv cuotv mienh nyei sin.

Yesu Zorc Dauh Butv Gomh Huv Baengc Nyei Mienh Longx

(Beiv mangc Matv^taai 8:1-4; Lugaa 5:12-16)

40Maaih dauh butv ⟨gomh huv baengc⟩ nyei mienh daaih gueic njiec Yesu nyei nza'hmien tov ninh tengx. Ninh gorngv, “Se gorngv meih oix nor, meih haih zorc longx yie nyei baengc.”
41Yesu haiz korv-lienh haic ziouc sung buoz maan jienv ninh yaac gorngv, “Yie oix zorc nyei. Meih longx daaih maah!” 42Wuov dauh mienh nyei baengc liemh zeih tuix, ninh ziouc longx nzengc mi'aqv.
43Yesu jaa waac hniev nyei, heuc ninh nzuonx aqv. 44Ninh gorngv, “Naaiv deix sic cin-maanc maiv dungx mbuox haaix dauh oc. Baeng zaqc nyei mingh sai mienh wuov bun ninh zaah mangc. Mangc liuz, oix zuqc ei Mose fiev nyei leiz dorh saeng-kuv mingh ziec bun Tin-Hungh weic saax meih nyei uix, zoux zorng-zengx bun zuangx mienh hiuv duqv meih nyei baengc longx nzengc.”
45Mv baac wuov dauh mienh mingh taux haaix, qaqv gorngv naaiv deix jauv-louc. Ninh gorngv camv haic, Yesu cingx daaih maiv haih dorng zuangx bieqc haaix norm mungv. Ninh oix zuqc yiem zingh ga'nyiec lengh nyei dorngx, mv baac corc maaih faam-bung feix louc nyei mienh daaih lorz ninh.