1

Yauhas Tus uas Muab Neeg ua Kevcai Raus Dej

(Mathais 3.1-12; Lukas 3.1-18; Yauhas 1.19-28)

1Ntawm no yog Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos uas yog Vajtswv tus Tub. 2Lub hauvpaus chiv yog raws li Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus tau sau tseg lawm hais tias,
  “Vajtswv hais tias, ‘Kuv yuav txib kuv tus tubtxib
   ua koj ntej mus kho kev tos koj.’
  3Muaj ib tug hais nrov nrov tom roob mojsab qhua hais tias,
  ‘Cia li kho kev tos tus Tswv;
   kho kev kom ncaj nws yuav los!’ ”
4Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej tawm tom roob mojsab qhua los; nws muab neeg ua kevcai raus dej thiab qhuab qhia hais tias, “Nej yuav tsum tso nej tej kev txhaum tseg thiab ua kevcai raus dej, Vajtswv thiaj yuav zam nej lub txim.” 5Cov neeg uas nyob thoob plaws hauv lub xeev Yudas thiab hauv lub nroog Yeluxalees tuaj mus mloog Yauhas qhuab qhia. Lawv txhua tus nyias lees nyias lub txim, thiab Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej hauv tus dej Yauladees.
6Yauhas hnav cev ris tsho uas muab plaub ntxhuav ua, nws sia siv tawv, nws noj kooj thiab zib ntab. 7Yauhas qhia hais tias, “Tus uas yuav lawv kuv qab los tseem muaj hwjchim loj dua kuv. Kuv twb tsis tsimnyog khoov mus daws nws txoj nyuag hlua khau. 8Kuv muab nej ua kevcai raus rau hauv dej, tiamsis tus ntawd yuav muab nej ua kevcai raus los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv.”

Yexus ua Kevcai Raus Dej thiab Dab Ntxwgnyoog Sim Yexus Siab

(Mathais 3.13–4.11; Lukas 3.21-22; 4.1-13)

9Tom qab ntawd tsis ntev Yexus txawm tuaj pem lub zos Naxales uas nyob hauv lub xeev Kalilais tuaj, thiab Yauhas muab nws ua kevcai raus dej hauv tus dej Yauladees. 10Thaum Yexus sawv hauv dej los, tamsim ntawd Yexus txawm pom rooj ntug qhib plho, thiab pom Vaj Ntsujplig zoo li ib tug nquab los rau saum Yexus. 11Thiab Yexus hnov ib lub suab hais saum ntuj tuaj hais tias, “Koj yog kuv tus Tub uas kuv hlub. Kuv txaus siab rau koj.”
12Tamsim ntawd Vaj Ntsujplig kom Yexus mus rau tom roob mojsab qhua; 13Yexus nyob tod tau plaub caug hnub, dab Ntxwgnyoog sim Yexus siab. Yexus nrog tej tsiaj qus nyob, tiamsis muaj ib co timtswv ceebtsheej los tu Yexus.

Yexus Hu Plaub Leeg Los ua Thwjtim

(Mathais 4.12-22; Lukas 4.14-15; 5.1-11)

14Thaum lawv muab Yauhas kaw lawm, tom qab ntawd Yexus txawm mus rau pem Kalilais thiab qhia Vajtswv Txojmoo Zoo ped. 15Yexus qhia hais tias, “Twb txog lub sijhawm uas Vajtswv lub Tebchaws los ze lawm! Nej cia li tso nej tej kev txhaum tseg los ntseeg Txojmoo Zoo!”
16Thaum Yexus tabtom taug ntug dej Hiavtxwv Kalilais mus, nws pom ob tug neeg nrhiav ntses uas yog Ximoos thiab nws tus kwv Adales tabtom muab vas ntaus ntses hauv hiavtxwv. 17Yexus hais rau nkawd hais tias, “Neb cia li nrog kuv mus, kuv yuav qhia kom neb paub mus nrhiav neeg.” 18Tamsim ntawd, nkawd txawm tso plhuav nkawd ob lub vas tseg thiab nrog Yexus mus.
19Yexus mus tom ntej mentsis, nws pom dua ob tug kwvtij uas yog Yakaunpaus thiab Yauhas; nkawd yog Xenpedais tub. Nkawd tabtom ntxiv vas hauv nkoj. 20Thaum Yexus pom dheev nkawd Yexus txawm hu nkawd los; nkawd txawm tso nkawd txiv Xenpedais thiab cov tubtxib tseg rau hauv lub nkoj, thiab nkawd nrog Yexus mus.

Tus Txivneej Raug Dab

21Yexus thiab nws cov thwjtim mus txog hauv lub nroog Kapena-us, Hnub Xanpataus Yexus mus qhuab qhia hauv lub tsev sablaj. 22Cov neeg uas tuaj mloog Yexus qhuab qhia, lawv xav tsis thoob li, rau qhov Yexus tej lus qhia tseemceeb heev; nws qhia tsis thooj li cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qhia.
23Tamsim ntawd muaj ib tug txivneej raug dab los rau hauv tsev sablaj; nws qw nrov nrov hais tias, 24“Yexus uas yog neeg Naxales, koj tuaj ua kom peb puastsuaj los? Kuv paub koj yog leejtwg, koj yog Vajtswv tus tubtxib uas dawbhuv!”
25Yexus hais tawv tawv rau dab hais tias, “Koj tsis txhob hais lus, koj cia li tawm hauv tus txivneej no mus!”
26Dab txawm ua rau tus txivneej ntawd huam ib tshaj thiab qw nrov nrov, ces dab txawm tawm plaws lawm. 27Cov neeg uas nyob ntawd xav tsis thoob li, lawv txawm sib nug hais tias, “Muaj dua ib zaj lus qhia tshiab los ua cas? Tus txivneej no muaj hwjchim ntiab tau dab, thiab dab kuj mloog nws lus!”
28Yexus lub moo txawm nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov hauv lub xeev Kalilais.

Yexus Kho Ntau Leej Zoo Mob

(Mathais 8.14-17; Lukas 4.38-41)

29Yakaunpaus, Yauhas thiab tagnrho Yexus cov thwjtim nrog Yexus tawm hauv tsev sablaj mus rau tom Ximoos thiab Adales tsev. 30Ximoos niamtais ua npaws thiab pw saum txaj; thaum Yexus mus txog ntua hauv tsev, muaj neeg qhia rau Yexus hais tias Ximoos niamtais mob. 31Yexus txawm mus saib nws; Yexus tuav nws tes rub nws sawv. Ces nws txawm zoo thiab sawv los ua zaub ua mov rau lawv noj.
32Thaum hnub poob qho uas yuav tsaus ntuj muaj neeg coj tej neeg uas muaj mob thiab tej neeg uas raug dab tuaj cuag Yexus. 33Tej neeg zejzog tuaj nyob nraum qhovrooj. 34Yexus kho txhua tus uas muaj mob zoo huv tibsi, thiab Yexus ntiab ntau tus dab tawm. Yexus tsis pub dab hais lus rau qhov dab yeej paub Yexus.

Yexus Qhuab Qhia Hauv Lub Xeev Kalilais

(Lukas 4.42-44)

35Hnub tom qab thaum kaj ntug txoog, Yexus txawm sawv thiab tawm hauv tsev mus rau tom ib qhov chaw uas tsis muaj neeg thiab thov Vajtswv. 36Ximoos thiab nws cov phoojywg mus nrhiav Yexus; 37thaum lawv nrhiav tau Yexus lawm, lawv hais rau Yexus hais tias, “Muaj neeg coob coob tuaj nrhiav koj.”
38Yexus teb hais tias, “Peb yuav tsum mus txhua nrho tej zos uas nyob ibncig no, thiab kuv yuav tsum mus qhia hauv tej zos ntawd, rau qhov kuv yeej los ua tes haujlwm no.”
39Yexus txawm mus thoob plaws hauv lub xeev Kalilais, nws qhuab qhia hauv tej tsev sablaj, thiab nws ntiab ntau tus dab tawm hauv cov neeg uas raug dab mus.

Yexus Kho Tus Txivneej Mob Ruas

(Mathais 8.1-4; Lukas 5.12-16)

40Muaj ib tug txivneej mob ruas tuaj cuag Yexus; nws txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw thiab thov hais tias, “Yog koj txaus siab kho kuv tus mob, koj yeej kho tau.”
41Yexus hlub nws heev, Yexus txawm cev tes mus tuav nws thiab Yexus teb hais tias, “Kuv txaus siab pab koj, koj tej ruas cia li zoo hlo!” 42Tamsim ntawd nws tej ruas txawm zoo tas huv tibsi lawm. 43Yexus txwv nws tawv tawv thiab kom nws cia li mus; 44Yexus hais tias, “Koj tsis txhob qhia zaj no rau leejtwg. Koj cia li ncaj nraim mus cuag tus povthawj kom nws saib hais tias koj tej ruas twb zoo lawm; thiab tom qab ntawd koj cia li nqa khoom mus hlawv fij rau Vajtswv raws li Mauxes tau qhia tseg, sawvdaws thiaj paub hais tias koj twb zoo lawm.”
45Tiamsis nws mus qhia zaj no rau sawvdaws hnov thoob plaws txhua qhov huv tibsi, nws tsis zais li. Txij hnub ntawd los Yexus mus tsis tau tabmeeg hauv tej nroog lawm. Tiamsis Yexus mus rau tom tej qhov chaw uas tsis muaj neeg nyob coob, thiab pheej muaj neeg tuaj txhua qhov tuaj cuag Yexus.