1

Weic Saa^maa^lie Caux Ye^lu^saa^lem Nzauh Nyiemv

1Doix Yotaam, Aa^hatc caux He^se^ki^yaa zoux hungh gunv Yu^ndaa nyei ziangh hoc, Mo^le^setv Mungv nyei mienh, Mikaa, duqv zipv Ziouv nyei waac. Ninh buatc laauc yaangh nyei sic gorngv taux Saa^maa^lie caux Ye^lu^saa^lem.
  2Maanc fingx mienh aah! Meih mbuo dauh dauh oix zuqc muangx.
   Baamh gen caux yiem baamh gen nyei yietc zungv, oix zuqc baeng m'normh muangx longx.
  Ziouv Tin-Hungh oix zoux zorng-zengx gox meih mbuo,
   Ziouv yiem ninh nyei singx dinc gorngv.
  3Mangc maah! Ziouv cuotv ninh yiem nyei dorngx daaih.
   Ninh oix njiec daaih caaiv jienv ndau hlang nyei dorngx mingh.
  4Zuangx mbong oix yiem ninh ga'ndiev yuqc,
   zuangx horngz yaac oix zuqc mbaaix
  hnangv mueiz-nzing zuqc douz buov yuqc,
   hnangv wuom njiec juiz nyei dorngx seix nyei nor.
  5Naaiv deix yietc zungv sic cuotv daaih
   se laaix Yaakopv ngaengc Tin-Hungh,
  yaac laaix I^saa^laa^en nyei zeiv-fun baamz nyei zuiz.
  Yaakopv baamz nyei zuiz yiem haaix daaih?
   Yiem Saa^maa^lie maiv zeiz?
  Yu^ndaa zaangc miuc-fangx nyei zuiz yiem haaix daaih?
   Yiem Ye^lu^saa^lem maiv zeiz?
  6Weic naaiv Ziouv gorngv, “Yie oix bun Saa^maa^lie benx mbaang njiec daaih nyei ga'naaiv-ndui yiem ndau-huaang,
   benx zuangx a'ngunc biouv nyei dorngx.
  Yie oix zorqv ceix zingh nyei la'bieiv dox njiec horngz,
   ziouc buatc gorn-ndoqv cuotv nzengc.
  7Yie oix zorqv yiem Saa^maa^lie zuqc daaih nyei yietc zungv miuc-fangx mborqv muonc nzengc.
   Yiem zaangc zienh nyei biauv maaic sin bietv daaih nyei yietc zungv ga'naaiv oix zuqc longc douz buov.
   Ninh nyei yietc zungv miuc-fangx yie oix baaic waaic.
  Weic zuqc se yiem maaic buonv-sin mienh nyei gong-zinh siou daaih,
   nqa'haav ziouc aengx nzuonx benx maaic buonv-sin mienh nyei gong-zinh.”

Douc Waac Mienh Nzauh Nyiemv

8Hnangv naaic Mikaa gorngv,
  “Weic naaiv yie oix nzauh nyiemv.
   Yie maiv daapc heh yaac njang sin civ liv nyei mingh naaiv mingh wuov.
  Yie nzauh nyiemv nyei qiex oix hnangv hieh juv lungv,
   nzauh jienv heuc hnangv deic-bung-huaang nyei norqc lorh torh.
  9Weic zuqc Saa^maa^lie zuqc siang nyei dorngx zorc maiv haih longx,
   aengx faanv taux Yu^ndaa mi'aqv.
  Zungv taux yie juangc fingx nyei zingh gaengh, se taux Ye^lu^saa^lem.”
  10Maiv dungx yiem Gatc gorngv naaiv deix sic,
   zungv maiv dungx nyiemv yietc deix.
  Yiem Mbetc Le^apc^laa Mungv nyei mienh aac,
   njangx jienv nie-mbung maah!
  11Saafi nyei mienh aah! Meih mbuo oix zuqc diev nyaiv,
   njang sin civ liv nyei gan meih mbuo nyei jauv mingh.
  Saanan Mienh maiv duqv cuotv daaih.
  Mbetc Esen Mienh nzauh nyiemv,
   ziouc bun meih mbuo hiuv duqv yiem naaic maiv lamh kaux dorngx aqv.
  12Maalotv Mienh jorm hnyouv zuov jienv hnamv daaih maaih dorngx tengx,
  weic zuqc Ziouv zungv bun domh zeqc naanc njiec
   taux Ye^lu^saa^lem nyei zingh gaengh.
  13Laakitv Mienh aah!
   Oix zuqc zorqv mborqv jaax nyei maaz-cie buic jienv maaz.
   Meih mbuo zoux gorn bun Si^on baamz zuiz,
   weic zuqc yiem meih gu'nyuoz buatc maaih I^saa^laa^en baamz nyei zuiz.
  14Weic naaiv meih mbuo Yu^ndaa Mienh
   oix zuqc fungx leih hiaang nyei zingh nyeic bun
   Mo^le^setv Gatc Mungv nyei mienh.
  I^saa^laa^en nyei hungh
   laaic duqv Akc^sipv Zingh nyei mienh tengx
   mv baac maiv duqv.
  15Maa^le^saa Mungv nyei mienh aah!
   Ziouv oix zorqv meih mbuo jiu bun yiem win-wangv nyei buoz-ndiev.
  I^saa^laa^en nyei bieiv zeiv
   oix biaux mingh yiem Aa^ndun^lam.
  16Yu^ndaa Mienh aah! Teix nqoi meih mbuo nyei mba'biei
   bun cing meih mbuo nzauh weic meih mbuo buangv hnyouv nyei fu'jueiv.
  Bun meih mbuo nyei m'nqorngv njang hnangv domh jaangv-ngongh nyei m'nqorngv njang nor,
   weic zuqc meih mbuo nyei fu'jueiv oix zuqc caangv mingh leih nqoi meih mbuo.