1

1Đây là sứ điệp Chúa Hằng Hữu phán dạy Mai-ca, người Mô-rê-sết, trong đời các vua Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia của nước Giu-đa, tức là các điều Mai-ca thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem:
2Tất cả các dân tộc, hãy nghe! Đất và toàn thể muôn loài trên đất, hãy lắng tai! Cầu Chúa Hằng Hữu, là Chúa Tể vũ trụ đang ngự trong Đền thánh Ngài hãy làm chứng nghịch các ngươi!
3Kìa, Chúa Hằng Hữu rời ngai Ngài, ngự xuống, đạp lên các đỉnh cao của địa cầu. 4Các núi sẽ tan chảy dưới chân Ngài như sáp gặp lửa. Các thung lũng sẽ nứt ra, nước ầm ầm đổ xuống.
5Các biến cố này xảy ra vì Gia-cốp và nhà Y-sơ-ra-ên phạm tội. Y-sơ-ra-ên và Giu-đa phạm tội gì? Tội thờ thần tượng và áp bức tập trung tại hai kinh đô Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem! 6Vì thế, cả thành phố Sa-ma-ri sẽ sụp đổ thành bình địa, phố phường biến thành vườn nho. Ta sẽ đổ các tảng đá xây thành của chúng xuống trũng, chỉ còn những nền trơ trọi. 7Tất cả các tượng chạm của chúng sẽ bị đập tan từng mảnh; các lễ vật chúng dâng cho tà thần sẽ bị thiêu hủy; các thần tượng chúng sẽ đổ nát. Vì chúng thu tiền công của gái mãi dâm làm lễ vật xây dựng đền miễu nên đền miễu cũng sẽ phải ra tro.

Bài ai ca của tiên tri Mai-ca

8Vì thế, tôi sẽ khóc lóc, kêu than, cởi bỏ áo quần, rống lên như chó rừng, rên rỉ như đàn đà điểu. 9Vì vết thương của dân không thể chữa lành, còn lan tràn qua Giu-đa, đến tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.
10Đừng loan báo tin này trong thành phố Gát cũng đừng khóc lóc. Trong nhà của Lê-áp-ra, hãy lăn lóc trong bụi đất. 11Dân cư Sa-phia bị dẫn đi làm nô lệ, trần truồng, xấu hổ. Dân cư Xa-a-nan không dám ló mặt ra khỏi cửa. Thành phố Bết-hê-xen khóc than vì bị lật đổ đến tận nền móng. 12Dân cư Ma-rốt trông đợi phúc lành vì tai họa Chúa giáng xuống đã tới cổng thành Giê-ru-sa-lem. 13Dân La-ki, hãy thắng ngựa quý vào xe mà chạy trốn vì ngươi là thành phố đầu tiên của Giu-đa đã bắt chước Y-sơ-ra-ên mà phạm tội thờ thần tượng. 14Vì thế, ngươi sẽ tặng quà vĩnh biệt cho Mô-rê-sết xứ Gát. Các gia đình ở Ạc-xíp lừa gạt các vua Y-sơ-ra-ên. 15Dân cư Ma-rê-sa! Ta sẽ sai một người đến chinh phục các ngươi lần nữa. Vinh quang của Y-sơ-ra-ên sẽ bị dời qua A-đu-lam. 16Hãy xuống tóc, khóc lóc để tang cho các đứa con cưng! Hãy cạo đầu cho sói như chim đại bàng vì chúng nó bị lưu đày biệt xứ!