1

Xa-ma-ri và Ít-ra-en sẽ bị trừng phạt

1Trong đời Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia làm vua Giu-đa, có lời của Thượng-Đế phán cùng Mi-ca, quê ở Mô-rê-sết. Ông thấy các dị tượng sau đây về Xa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.
  2Hỡi các dân, hãy nghe đây;
   hỡi đất và các dân sống trên đất,
   hãy lắng tai.
  CHÚA là Thượng-Đế sẽ làm chứng
   nghịch các ngươi,
  Chúa từ nơi đền thánh Ngài.
  3Kìa! CHÚA đang từ nơi ngự Ngài đi ra;
   Ngài xuống để bước đi trên các đỉnh núi.
  4Các núi sẽ tan chảy dưới chân Ngài,
   và các thung lũng sẽ nứt ra,
   như sáp đặt gần lửa,
   như nước chảy xuống sườn đồi.
  5Tất cả những điều đó xảy ra
   vì tội lỗi của Gia-cốp,
   và tội lỗi của dân Ít-ra-en.
  Gia-cốp phạm tội nơi nào?
   Có phải tại Xa-ma-ri không?
  Giu-đa thờ thần tượng ở đâu?
   Có phải tại Giê-ru-sa-lem không?

Chúa phán

  6“Cho nên ta sẽ biến Xa-ma-ri
   ra đống đổ nát giữa đồng trống,
   một nơi để trồng vườn nho.
  Ta sẽ đổ đá của nó xuống thung lũng
   và lột trần nó đến tận nền.
  7Tất cả các hình tượng nó sẽ bị đập nát;
   và các của lễ nó dâng cho thần tượng nó sẽ bị lửa thiêu đốt.
  Ta sẽ tiêu hủy hết các thần tượng nó,
   vì Xa-ma-ri đã kiếm tiền
  bằng cách bất trung đối với ta,
   nên tiền thù lao đó sẽ bị cướp đi
   bởi những kẻ bất trung cùng ta.”

Điều sầu não của Mi-ca

  8Tôi sẽ rên rỉ và khóc than
   vì điều ác nầy,
   tôi đi chân đất và trần truồng.
  Tôi sẽ rú lên như chó hoang
   và rên rỉ như chim cú
  9vì vết thương Xa-ma-ri
   không thể được chữa lành.
  Nó sẽ lan đến Giu-đa;
   tới tận cổng thành của dân tôi,
   suốt cho đến Giê-ru-sa-lem.
  10Đừng thuật tin ấy trong Gát.
   Đừng than khóc trong Ạc-cô.
  Hãy lăn trong bụi đất ở Bết Ốp-ra.
  11Hỡi những kẻ sống trong Sa-phia,
   hãy đi đi, trần truồng và xấu hổ.
  Những người sống trong Xa-a-nan
   sẽ không bước ra.
  Dân cư Bết Ê-xên sẽ than khóc,
   nhưng họ sẽ chẳng giúp gì được cho ngươi.
  12Những kẻ sống trong Ma-rốt
   sẽ nóng lòng chờ tin vui,
  vì sự khốn khó đến từ CHÚA,
   tới tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.
  13Các ngươi là kẻ sống trong La-kích,
   hãy thắng ngựa chạy nhanh nhất
   vào quân xa.
  Tội lỗi của Xi-ôn từ ngươi mà ra;
  Thật vậy, người ta tìm thấy tội lỗi
   của Ít-ra-en trong ngươi.
  14Cho nên ngươi hãy biếu quà từ biệt
   cho Mô-rê-sết trong Gát.
  Nhà cửa trong Ạc-xíp
   chỉ là những nơi yểm trợ giả tạo
  cho các vua Ít-ra-en.
  15Ta sẽ mang đến những dân
   chống nghịch ngươi để chiếm đất ngươi,
   hỡi những dân cư trong Ma-rê-sa.
  Vinh hiển của Ít-ra-en sẽ đi xuống A-đu-lam.
  16Hãy cạo đầu để chứng tỏ ngươi
   buồn thảm về con cái yêu dấu của mình.
  Hãy cạo trọc như chim ưng,
   vì con cái ngươi sẽ bị bắt đày
   đến một xứ xa lạ.