3

Răm Ƀăm Kơ Nineweh

  1Plei phŭn Nineweh hơmâo bă hăng ƀing ƀlŏr laih anŭn ƀing pơdjai mơnuih
   sĭt či răm rai yơh.
  Plei anŭn hơmâo bă hăng mŭk dram
   ƀing rŏh ayăt či klĕ đua sua mă yơh!
  2Hơmư̆ bĕ, dơnai gai hơnuăt taih,
   dơnai pong rơdêh tơglŭng,
   dơnai aseh rơbat đuaĭ,
   laih anŭn dơnai rơdêh aseh đuaĭ hơmăr!
  3Ƀing tơhan aseh pơječ aseh gơñu kơsung nao,
   khul đao gưm blĭp blăp, tơbăk pơčrang čir čar!
  Mơnuih djai lu bă blai,
   atâo djai blai djŏp anih ƀu thâo yap ôh,
   ƀing ling tơhan rŏh ayăt tơhneč rơbuh yuakơ khul atâo djai anŭn.
  4Yuakơ plei phŭn Nineweh hrup hăng đah kơmơi rĭh răm,
   tui anŭn Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ñu yơh.
   Ñu pơhlŭ plư laih anŭn hơmâo bă hăng pơjâo pơhưč jing ƀing ba lu mơnuih nao kơ tơlơi djai.
   Tui anŭn, ñu pơhưč plư lu lŏn čar rai pơ ñu laih anŭn pơjing hĭ ƀing gơ̆ jing ƀing hlŭn mơnă ñu.
  5Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Ơ Nineweh, Kâo či pơkơhma̱l ih yơh!
   Kâo či tŏh hĭ abih eng ao ih kiăng kơ ih dŏ mơhlŭn,
   laih anŭn Kâo či brơi lu ƀing lŏn čar ƀuh tơlơi mơhlŭn ih,
   laih anŭn gơñu či ƀuh abih bang tơlơi mlâo ih yơh.
  6Kâo či djik djak kơ ih,
   laih anŭn go̱m hĭ ih hăng gơnam djăh hơƀak drak.
   Lu mơnuih či lăng krĕng kơ ih hăng tơlơi kơtuă huĭ bra̱l yơh.
  7Abih bang hlơi pô ƀuh ih či nger đuaĭ hĭ mơ̆ng ih,
   gơñu či laĭ, ‘Abih bang plei pla Nineweh răm rai laih!
   Hlơi či pap drap kơ ñu lĕ?
   Pơpă Kâo, jing Yahweh, dưi hơduah pô či pơjuh alum kơ ñu lĕ?’ ”
  8Ơ Nineweh, ih jing hiam hloh kơ plei phŭn Thebes amăng čar Êjip hă?
   Plei anŭn ăt hơmâo ia krong pơgang kar hăng pơnăng plei mơ̆n,
   anŭn jing krong Nil yơh jum dar ñu jing pơnăng pơgang ñu.
  9Ƀing mơnuih amăng plei phŭn Thebes anŭn git gai wai lăng lŏn čar Kus laih anŭn lŏn čar Êjip,
   ñu hơmâo tơlơi kơtang prŏng ƀu thâo pơkă ôh;
   ƀing mơnuih lŏn čar Phut laih anŭn lŏn čar Libia jing ƀing gŏp djru kơ ñu.
  10Samơ̆ ƀing rŏh ayăt mă pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei Thebes jing ƀing mơnă nao dŏ pơ lŏn čar ataih.
   Ƀing tơhan rŏh ayăt mă ƀing ană nge gơñu hơprăh pơdjai hĭ ƀơi djŏp anih amăng plei.
   Ƀing rŏh anŭn akă ƀing khua git gai Thebes hăng khul hrĕ čuăk
   laih anŭn ngă čram kiăng pơpha ƀing mơnă anŭn tŏng krah gơñu pô.
  11Ơ Nineweh, ih ăt či jing pô măt tơpai laih anŭn rơbat sêng brêng mơ̆n!
   Ih ăt či gir đuaĭ kơdŏp mơ̆ng ƀing rŏh ayăt ih mơ̆n.
  12Abih bang kơđông kơtang ih či răm rai hĭ hrup hăng khul kơyâo hra hơmâo khul boh tơsă;
   tơdang arăng rơyŭh kơyâo hra anŭn,
   khul boh hra anŭn rŭh djơ̆ ƀơi amăng bah arăng kiăng kơ ƀơ̆ng yơh.
  13Ƀing ling tơhan ih ƀu anăm tah hrup hăng ƀing đah kơmơi,
   laih anŭn lŏn čar ih ƀu kơjăp dơ̆ng tah ƀơi anăp ƀing rŏh ayăt ih.
   Apui yơh či ƀơ̆ng pơrai hĭ gai kăl pơgăn khul amăng ja̱ng ih.
  14Djŏ pioh bĕ ia prap pre yuakơ arăng blah hruă ih,
   laih anŭn pơkơjăp glaĭ bĕ khul kơđông kơtang ih!
  Juă bĕ lŏn kraĭ kiăng kơ ma̱n ƀrĭk,
   laih anŭn prap pre bĕ kiăng kơ ma̱n pơkra khul gač!
  15Hơget tơlơi ih ngă tŭ mơ̆n, samơ̆ apui yơh či hơr čuh hĭ ih tơl djai,
   ƀôdah đao gưm yơh či pơdjai hĭ ih.
   Ih či răm rai hĭ abih bang hrup hăng khul kơtop ƀơ̆ng hĭ abih gơnam tăm yơh.
   Iâu pơtŭm glaĭ bĕ lu hrup hăng khul kơtop,
   iâu pơƀut glaĭ bĕ lu hrup hăng khul kơtop kơplŏng!
  16Ih hơmâo pơtơbiă rai lu ƀing sĭ mơnia
   tơl gơñu lu hloh kơ khul pơtŭ amăng adai adih!
   Samơ̆ ră anai gơñu rơngiă hĭ laih hrup hăng khul kơtop blang čăng pŏr đuaĭ hĭ.
  17Ƀing khua moa ih hrup hăng khul kơtop hlăt
   dŏ găm ƀơi khul pơnăng plei amăng hrơi rơŏt.
  Samơ̆ tơdang yang hrơi đĭ glông, gơñu pŏr đuaĭ hĭ,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh thâo krăn pơpă anih gơñu hơmâo pŏr đuaĭ laih.
  18Ơ pơtao Assiria, ƀing khua tring laih anŭn khua moa ih jing ƀing wai lăng plei pla ih,
   gơñu djai laih anŭn pĭt hlŏng lar laih.
  Yuakơ tơlơi anai yơh, ƀing ană plei ih hrup hăng triu đuaĭ čơlah čơlap amăng khul čư̆ čan,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơƀut ba glaĭ gơñu ôh.
  19Ih hrup hăng sa čô mơnuih ruă rơka,
   ƀu hơmâo jrao hơget ôh dưi pơhla̱o hĭ rơnam ruă rơka ñu.
  Abih bang hlơi pô hơmư̆ tơlơi pơthâo phrâo anai ră ruai kơ tơlơi ih răm rai,
   gơñu či păh tơngan hơ̆k mơak yơh.
  Yuakơ ih hơmâo ngă sat ƀai laih nanao kơ lu mơnuih hlâo adih.
   Ƀu hơmâo hlơi pô tơklaih hĭ ôh.