7

Tôi Con Chúa và Luật Pháp

1Thưa anh chị em, anh chị em không biết rằng (tôi muốn nói với những người đã hiểu biết Luật Pháp) luật pháp chỉ ràng buộc một người khi người ấy còn sống chăng?
2Giống như một phụ nữ đã có chồng; hễ ngày nào chồng nàng còn sống, luật pháp ràng buộc người phụ nữ ấy với chồng nàng, nhưng nếu chồng nàng chết, nàng không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nàng nữa. 3Vì thế trong khi chồng nàng còn sống, nếu nàng ăn ở với người khác, nàng sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình; nhưng nếu chồng nàng qua đời, luật pháp cho nàng được tự do; nàng có quyền lấy chồng khác và không bị coi là kẻ ngoại tình.
4Cũng thế, anh chị em của tôi ơi, anh chị em đã chết đối với Luật Pháp qua thân thể của Ðấng Christ rồi. Bây giờ anh chị em đã thuộc về một người khác, người đã được sống lại từ cõi chết, để chúng ta có thể có kết quả cho Ðức Chúa Trời. 5Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, những dục vọng tội lỗi, qua Luật Pháp, đã hành động trong các chi thể của chúng ta, đưa đến hậu quả là sự chết. 6Nhưng bây giờ chúng ta đã được giải thoát khỏi Luật Pháp, tức là đã chết đối với những gì giam giữ chúng ta bấy lâu nay, để chúng ta phục vụ Chúa theo cách mới của Ðức Thánh Linh, chứ không theo lối cũ của văn tự.

Liên Hệ Giữa Luật Pháp và Tội Lỗi

7Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật Pháp là tội lỗi chăng?
 Chẳng hề như vậy! Nếu không nhờ Luật Pháp, tôi không biết tội lỗi là gì; vì tôi không biết tham lam là gì, nếu Luật Pháp không nói,
  “Ngươi chớ tham lam.”
8Nhưng tội lỗi đã thừa dịp, dùng điều răn để khơi dậy trong tôi mọi thứ ham muốn. Thật vậy không có Luật Pháp thì tội lỗi chết. 9Ðã có thời tôi sống và không biết gì đến Luật Pháp, nhưng từ khi điều răn đến, tội lỗi lại sống dậy, còn tôi thì chết, 10và đáng lý điều răn phải dẫn tôi đến sự sống, nó đã đưa tôi đến sự chết! 11Vì tội lỗi đã thừa dịp dùng điều răn để gạt tôi, và dùng nó để giết tôi. 12Vậy Luật Pháp là thánh, và điều răn là thánh, đúng, và tốt.
13Thế thì, có phải điều tốt lại đem sự chết đến cho tôi chăng?
 Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là vì tội lỗi đã dùng điều tốt để đem sự chết đến cho tôi, hầu bản chất của tội lỗi được bộc lộ, và qua điều răn, bản chất cực kỳ xấu xa của tội lỗi đã được bộc lộ rõ ràng.

Trận Chiến Nội Tâm

14Chúng ta biết rằng Luật Pháp là thuộc linh, còn tôi là xác thịt đã bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. 15Nên tôi không hiểu việc tôi làm, vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. 16Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. 17Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. 18Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. 20Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi không còn là người làm điều ấy, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. 21Bởi đó tôi khám phá ra luật nầy: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể của tôi.
24Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy?
25Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!
 Thế thì, về mặt tâm trí tôi phục vụ luật của Ðức Chúa Trời, còn về mặt xác thịt tôi bị làm nô lệ cho luật của tội lỗi.