1 Zunh Doic Douh

Biux Mengh Waac

Da'yietv caux Da'yietv gauh camv jiex nzamc jienv gorngv yiem Da'yietv caux Da'yietv nyei jauv-louc mv baac ganh nyungc diqv dien. Naaiv deix i buonv, Da'yietv caux Da'yietv fiev jienv gorngv doix I^saa^laa^en maaih hungh nyei ziangh hoc yaac lengc jeiv nyei oix bun mienh hiuv duqv i nyungc.
 1) Sou oix bun cing maiv gunv I^saa^laa^en Guoqv nyei mienh caux Yu^ndaa Guoqv nyei mienh buangh zuqc domh zeqc naanc mv baac Tin-Hungh corc longc yiem Yu^ndaa Guoqv nyei mienh ei jienv ninh nyei za'eix zoux, ziux ninh laengz nyei waac. Weic zoux gorn bun cing Tin-Hungh za'gengh ei ninh laengz nyei waac zoux, fiev sou nyei mienh fiev jienv gorngv camv-dauh mienh zoux nyei sic. Maaih Ndaawitv caux Saa^lo^morn zoux hlo nyei sic, yaac maaih Ye^ho^saa^fatv, He^se^ki^yaa, Yo^si^yaa caux deix ziepc zuoqv nyei gan Tin-Hungh nyei mienh.
 2) Sou oix gorngv mengh yiem Ye^lu^saa^lem zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov, zaangc Tin-Hungh nyei yietc nyeic hnangv haaix nor jiez gorn, yaac lengc jeiv gorngv sai mienh caux ⟨Lewi Mienh⟩ nyei gong. Sou yaac fiev mengh maiv gunv Saa^lo^morn ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv jiez daaih, se Ndaawitv zoux gorn liepc. Ndaawitv Hungh yaac zoux gorn liepc yiem wuov norm biauv zaangc Tin-Hungh nyei leiz-nyeic.

Sou Gorngv

1:1-9:44 Aa^ndam nyei douh zong taux Saulo Hungh nyei ziangh hoc
10:1-14 Saulo guei seix
11:1-29:30 Ndaawitv zoux hungh nyei ziangh hoc
  (1) 11:1-22:1 Buangh zuqc nyei kuonx naanh caux zoux nyei sic
  (2) 22:2-29:30 Liuc leiz ziangx ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv