3

Nenpukajnexales Samhwm Kom Cov Pejxeem Pe Tus Mlom Kub

1Vajntxwv Nenpukajnexales nchuav tau ib tug mlom kub siab rau caum tshim thiab dav rau tshim, thiab nws muab teeb rau ntawm lub tiaj Dulas hauv lub xeev Npanpiloos. 2Vajntxwv tso neeg mus hu tagnrho nws cov nomtswv tuaj sib sau ua ke, tsis hais cov nomtswv uas nrog vajntxwv kav cov pejxeem, cov tswvxeev, cov pab tus tswvxeev, cov ceev nyiaj txiag, cov txiav txim cov ceevxwm thiab tagnrho nws cov tubtxib uas nyob hauv nws lub tebchaws tuaj nrog koom ua kevcai pe tus mlom kub ntawd. 3Thaum uas vajntxwv tsoom nomtswv tuaj txhij thiab mus sawv rau ntawm tus mlom kub ntawd xubntiag tabtom yuav ua kevcai pe tus mlom ntawd, 4txawm muaj ib tug tshaj tawm nrov nrov rau sawvdaws hais tias, “Nej txhua tus ntawm txhua haivneeg thiab txhua xeem, tsis hais cov neeg uas hais yam lus twg li! 5Thaum nej hnov dheev suab xyu, suab raj ntsia, suab raj nplaim thiab suab nkauj nogncas nrov, nej cia li txhos caug pe tus mlom kub uas vajntxwv Nenpukajnexales muab teeb tseg ntawd. 6Yog leejtwg tsis kam pe luag yuav ntes tus ntawd coj mus pov rau hauv lub cubtawg uas nplaim cig sib ntswg yos.” 7Yog li ntawd, thaum sawvdaws hnov suab raj suab xyu nrov, txhua tus ntawm txhua haivneeg thiab txhua xeem, tsis hais cov neeg uas hais yam lus twg, txawm pe tus mlom kub uas Vajntxwv Nenpukajnexales teeb tseg ntawd.

Daniyees Peb Tug Phoojywg Raug Kom

8Cov neeg Npanpiloos qee leej tau kom cov Yudais rau vajntxwv. 9Lawv hais rau Vajntxwv Nenpukajnexales hais tias, “Thov kom koj muaj sia nyob mus ibtxhis. 10Koj hais rau sawvdaws hais tias thaum pib tshuab raj tshuab xyu, ces kom txhua tus cia li pe tus mlom kub; 11yog leejtwg tsis pe koj yuav muab tus ntawd pov rau hauv cubtawg. 12Cov Yudais uas koj tau tsa los saib haujlwm nyob hauv lub xeev Npanpiloos muaj qee leej tuaj ntawm no. Lawv tsis ua raws li koj hais. Lawv cov ntawd yog Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus. Lawv peb leeg no tsis hwm thiab tsis kam pe tus mlom kub uas koj teeb tseg ntawd.”
13Thaum vajntxwv hnov li ntawd nws chim heev, nws thiaj tso neeg mus ntes lawv peb leeg ntawd los cuag nws. 14Vajntxwv nug lawv hais tias, “Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus, nej tsis hwm thiab tsis kam pe kuv tus mlom kub no puas yog? 15Ib pliag nej hnov dheev suab xyu, suab raj ntsia, suab raj nplaim thiab suab nkauj nogncas nrov, nej cia li pe tus mlom kub ntawd. Yog nej tsis kam pe kuv yuav muab nej pov rau hauv cubtawg. Nej xav hais tias tseem yuav muaj dua ib tug vajtswv nyob qhov twg los pab tau nej thiab no los?”
16Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus teb vajntxwv hais tias, “Vajntxwv, tsis yog peb xav hais kom peb yeej koj. 17Tiamsis yog hais tias tus Vajtswv uas peb hwm pom zoo pab peb, nws yeej yuav pab kom peb dim ntawm cov nplaim taws thiab ntawm koj txhais tes. 18Txawm yog nws tsis pab peb los peb hais rau koj hais tias peb yeej yuav tsis hwm thiab tsis pe tus mlom kub uas koj teeb tseg ntawd li.”

Daniyees Peb Tug Phoojywg Raug Rau Txim

19Vajntxwv Nenpukajnexales chim heev rau Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus. Nws ua ntsejmuag dub nciab rau lawv. Nws thiaj samhwm kom nws cov tubtxib mus ntxiv taws kom lub cubtawg cig hlob dua qub xya npaug ntxiv. 20Nws hais kom nws cov tubrog uas muaj zog heev mus muab Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus lawv khi thiab coj mus pov rau hauv cubtawg. 21Cov tubrog txawm muab lawv peb leeg ntawd khi, cia lawv hnav lawv tej ris tsho, tsho loj, tsho me, ntoo kausmom huv tibsi thiab muab lawv pov rau hauv lub cubtawg. 22Vim vajntxwv tau hais kom lawv muab taws tsav ntxiv kom cig hlob dua qub, nplaim taws thiaj li kub cov tubrog uas muab lawv peb leeg ntawd pov rau hauv lub cubtawg tuag lawm. 23Thaum Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus lawv peb leeg poob mus rau hauv lub cubtawg hlua tseem khi nrees lawv.
24Tamsim ntawd Vajntxwv Nenpukajnexales txawm poob siab nthav thiab nws sawv tsees mus nug cov tubtxib hais tias, “Puas yog peb khi peb tug txivneej coj mus pov rau hauv lub cubtawg xwb?”
 Lawv teb hais tias, “Vajntxwv, yeej muaj tseeb li koj hais.”
25Vajntxwv rov hais tias, “Ua li cas kuv pom muaj plaub tug txivneej mus mus los los hauv lub cubtawg tsis muaj hlua khi lawv, thiab lawv tsis kub hnyiab li; tus plaub muaj ntsis zoo li ib tug timtswv.”

Vajntxwv Tso Lawv Tawm Hauv Cubtawg

26Vajntxwv Nenpukajnexales txawm mus rau ntawm lub roojqho cubtawg, nws xauj thiab hu hais tias, “Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus, nej cov uas yog Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus cov tubtxib, nej cia li tawm los.” Tamsim ntawd lawv txawm tawm los. 27Cov nomtswv uas nrog vajntxwv kav pejxeem thiab cov tswvxeev, vajntxwv cov tuavxam thiab nws cov tubtxib sawvdaws los saib lawv peb tug txivneej ntawd mas lawv tsis kub hnyiab li: plaubhau twb tsis caws ib txoj, ris tsho los tsis kub hnyiab, thiab lawv lub cev los twb tsis tsw nchauv li.
28Vajntxwv hais tias, “Thov ua Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus tus Vajtswv tsaug! Nws txib nws tus timtswv los cawm peb tug txivneej uas pehawm thiab tso siab rau nws. Lawv tsis ua raws li kuv tej lus, lawv yeem tso lawv txojsia tseg zoo dua li uas pe tej vajtswv uas tsis yog tus Vajtswv tiag.
29“Nimno kuv hais rau sawvdaws hais tias txhua tus ntawm txhua haivneeg, thiab txhua xeem, tsis hais cov neeg uas hais yam lus twg, yog leejtwg thuam Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus lawv tus Vajtswv, ces cia li muab tus ntawd hlais ib daig zuj zus thiab muab nws tej vajtse rhuav povtseg huv tibsi. Yeej tsis muaj ib tug vajtswv twg uas yuav pab tau neeg dim li tus Vajtswv no li.”
30Vajntxwv Nenpukajnexales tsa Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus lawv ua nom loj tshaj qub kav lub xeev Npanpiloos.