11

1“Nws yog tus uas pab thiab tiv thaiv kuv. Tej lus uas kuv qhia rau koj paub no yog lus tseeb tiag.”

Tebchaws Iziv thiab Tebchaws Xilias

2Tus timtswv ceebtsheej hais tias, “Yuav muaj dua peb tug vajntxwv los kav tebchaws Pawxias. Tom qab ntawd tus vajntxwv plaub yuav los kav, nws yuav muaj txiag npluanuj heev dua lwm tus vajntxwv. Thaum nws muaj hwjchim thiab muaj txhua tsav txhua yam txhij lawm, nws yuav mus tua lub tebchaws Kilis.
3“Tom qab ntawd yuav muaj dua ib tug vajntxwv uas siab tawv heev los kav ntau lub tebchaws. Nws yuav ua ib puas tsav yam raws li nws lub siab nyiam. 4Thaum uas nws muaj hwjchim heev lawm tej tebchaws uas nws kav yuav tawg ua plaub pab, thiab nws cajces yuav tsis tau ua vajntxwv kav tebchaws lawm, tiamsis luag lwm tus yuav los kav. Lawv cov ntawd yuav tsis muaj hwjchim loj npaum li nws.
5“Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Iziv yuav muaj hwjchim heev, tiamsis nws cov thawj tubrog muaj ib tug tseem muaj hwjchim loj dua nws mas tus ntawd yuav kav ntau lub tebchaws. 6Tom qab ntawd ntau xyoo tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Iziv yuav mus nrog tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias sib raug zoo. Nws yuav muab nws tus ntxhais rau tus vajntxwv Xilias yuav ua pojniam. Tiamsis lawv tsuas sib raug zoo ib ntus xwb. Tus ntxhais ntawd tus txiv, nws tus tub, thiab cov tubtxib uas nrog nws mus ntawd yuav raug luag muab tua povtseg tas huv tibsi. 7Tom qab ntawd nws cov neejtsa yuav muaj ib tug los ua vajntxwv kav tebchaws. Tus ntawd yuav tawmtsam cov Xilias tus vajntxwv cov tubrog. Nws yuav mus rau hauv cov Xilias lub yeej thiab yuav tua yeej lawv. 8Nws yuav muab lawv tej mlom thiab txhua yam muaj nqis uas muab nyiaj muab kub ua, thiab muab fij rau tej vajtswv lawm, nqa huv tibsi mus rau nram tebchaws Iziv. Ob peb xyoos tom qab uas lub tebchaws tsis muaj kev sib ntaus sib tua lawm, 9cov Xilias tus vajntxwv mam li txhij tubrog mus tua lub tebchaws Iziv. Tiamsis cov Iziv tus vajntxwv yuav tua cov Xilias tus vajntxwv cov tubrog swb thiab thim rov qab.
10“Cov Xilias tus Vajntxwv cov tub npaj yuav ua rog thiab txhij tau ib pab tubrog coob heev ua npojntws. Cov tub ntawd muaj ib tug yuav sau hlo cov tubrog tuaj ib yam li nthwv dej ntsawj mus dhau plaws rau hauv yeebncuab lub yeej thiab ntaus lawv tawg rhe. 11Cov Iziv tus vajntxwv yuav chim heev, nws txhij tubrog tuaj tua cov Xilias tus vajntxwv thiab ntes tau nws cov tubrog coob heev coj los ua qhev. 12Cov Iziv tus Vajntxwv khavtheeb heev, rau qhov nws mus ntaus yeej rog thiab tua luag tej tubrog tuag coob leej tiamsis tsis yog nws yuav kovyeej mus li.
13“Cov Xilias tus Vajntxwv yuav rov txij tubrog coob tshaj cov qub tuaj ntxiv. Thaum zoo hnub zoo nyoog lawm, nws thiab nws cov tubrog uas muaj tej cuabyeej ua rog khov kho mam li rov qab tuaj ntaus dua. 14Thaum ntawd yuav muaj ntau leej sawv tawmtsam cov Iziv tus vajntxwv. Daniyees, koj cov neeg uas tsivtsaim heev ibtxhia yuav ntxeev siab, vim lawv twb ua yogtoog pom lawm, tiamsis lawv yuav swb luag. 15Cov Xilias tus Vajntxwv yuav tuaj vij thiab txeeb tau ib lub nroog uas muaj ntsa yeej khov kho thaiv. Cov tubrog Iziv yuav tua tsis yeej, txawm yog cov tubrog Iziv uas txawj tua rog heev los yuav tua tsis yeej. 16Cov Xilias yuav ua ib puas tsav yam raws li lawv lub siab nyiam, yuav tsis muaj leejtwg cheem tau lawv. Lawv yuav tuaj nyob hauv lub tebchaws uas Vajtswv coglus tseg hais tias nws yuav muab rau cov Yixalayees, thiab lawv yuav kav tagnrho lub tebchaws ntawd.
17“Cov Xilias tus Vajntxwv yuav tuav tswvyim thiab txhij tagnrho nws cov tubrog mus tua cov Iziv tus vajntxwv. Nws yuav mus nrog cov yeebncuab sib coglus thiab yuav muab nws tus ntxhais rau cov Iziv tus vajntxwv yuav ua pojniam. Nws yuav ua li ntawd nws thiaj tau kev mus rhuav cov yeebncuab lub tebchaws kom puastsuaj, tiamsis nws yuav ua tsis tau raws li nws lub siab xav tseg. 18Ces tom qab ntawd nws yuav mus ua rog rau cov tebchaws uas nyob raws ntug hiavtxwv, txeeb kom tau ntau lub tebchaws. Tiamsis muaj ib tug thawj tubrog uas yog dua lwm haivneeg yuav tuaj tua yeej nws ua rau nws poob ntsejmuag heev. Tus thawj tubrog ntawd yuav pauj vajntxwv txojkev khavtheeb rov rau vajntxwv. 19Cov Xilias tus Vajntxwv yuav rov mus rau pem nws cov yeej uas nyob hauv nws lub tebchaws, tiamsis nws yuav swb luag thiab nws lub koob meej yuav ploj mus.
20“Tom qab ntawd yuav muaj dua ib tug los ua vajntxwv. Tus vajntxwv ntawd yuav txib ib tug nom mus quab yuam cov pejxeem them se kom nws lub tebchaws thiaj li muaj txiag npluanuj. Tom qab ntawd tus vajntxwv no yuav raug luag nyiag tua povtseg, tsis yog raug tua tuag tabmeeg rau sawvdaws pom lossis tuag rau hauv tshavrog.”

Tus Vajntxwv Limhiam uas Kav Tebchaws Xilias

21Tus timtswv ceebtsheej ntawd qhia ntxiv hais tias, “Tus vajntxwv tshiab uas yuav los kav tebchaws Xilias ntawd yog ib tug neeg limhiam heev. Nws yeej tsis muaj feem tau los ua vajntxwv, tiamsis ib sijhuam xwb nws cia li tau los ua vajntxwv. Nws yuav dag thiab txeeb tau luag tej hwjchim. 22Txhua tus uas tawmtsam nws, txawm yog tus Povthawj Hlob uas ua Vajtswv tes haujlwm, los yeej yuav raug tshem mus. 23Nws yuav mus ntxias lwm haivneeg nrog nws sib raug zoo. Txawm yog nws kav ib haivneeg tsawg tsawg xwb los nws yuav muaj zog heev zuj zus. 24Nws yuav nyiag kev mus tua ib lub xeev uas vammeej heev, thiab nws ua tej yam uas nws cov yawgkoob tsis tau ua dua li. Nws yuav muab tej uas nws mus txeeb tau los ntawd faib rau nws pab nws pawg xwb. Nws npaj mus ntaus luag tej yeej, tiamsis nws tsuas ua tau li ntawd ib ntus xwb.
25“Nws muaj lub siab tawv thiab txhij tubrog coob heev mus ntaus tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Iziv, thiab nws tsis ntshai leejtwg li. Cov Iziv tus vajntxwv los yuav txhij cov tubrog uas ua tau tshaj thiab muaj zog khov kho tuaj tiv thaiv, tiamsis cov Iziv tus vajntxwv yuav tua tsis yeej raws li nws siab xav, rau qhov nws raug luag dag ntxias xwb. 26Nws cov neeg uas pab nws tuav tswvyim yog cov uas yuav txov nws ntag. Nws cov tubrog yuav raug luag tua tuag coob. 27Tom qab ntawd ob tug vajntxwv no yuav nyob ua ke noj haus, tiamsis nkawd nyias taus nyias xav yuav ua zaj phem; ib tug yuav dag ib tug. Nkawd yuav ua tsis tau raws li nkawd lub siab xav, rau qhov tseem tsis tau txog lub sijhawm uas Vajtswv teem cia. 28Cov Xilias tus vajntxwv yuav coj tej khoom uas nws tuaj txeeb tau tagnrho rov mus rau pem nws lub tebchaws. Nws npaj siab yuav rhuav txoj kevcai uas Vajtswv haivneeg coj. Nws yuav ua raws li nws siab nyiam tso nws mam li rov qab mus rau pem nws lub tebchaws.
29“Tom qab ntawd nws tseem npaj siab yuav rov mus tua lub tebchaws Iziv dua thiab. Zaum no yuav zoo tsis thooj li zaum uas tas los lawm. 30Cov tubrog Loos yuav caij nkoj tuaj tav nws kev, ua rau nws ntshai heev.
 “Ces nws yuav thim nws cov tubrog thiab chim heev rov los. Nws mam li los tuav tswvyim rhuav Vajtswv txoj Kevcai uas Vajtswv haivneeg coj. Nws ua raws li cov neeg uas twb tso Vajtswv txoj kevcai tseg lawm hais.
31Nws cov tubrog qee leej yuav mus ua tsis huv rau tus TSWV lub Tuamtsev. Lawv tsis pub sawvdaws niaj hnub tua tsiaj fij. Lawv yuav muab yam uas phem qias kawg nkaus, thiab tsiv saib tshaj plaws los teeb cia rau hauv. 32Tus vajntxwv ntawd yuav ntxias tau cov neeg uas tso Vajtswv txoj kevcai tseg lawm, tiamsis cov neeg uas tseem muab siab npuab Vajtswv yuav nyob ruaj nrees tiv. 33Cov txwjlaug uas txawj ntse yuav qhia lawv tej kev txawj ntse rau ntau leej, tiamsis cov txwjlaug ntawd qee leej yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam, qee leej yuav raug luag muab hluavtaws hlawv tuag, qee leej yuav raug ntaus, raug huab thiab coj mus ua qhev ib ntus. 34Thaum tabtom muaj kev sib ntaus sib tua ntxhov hnyo ntawd yuav muaj neeg tuaj pab Vajtswv haivneeg qho mentsis. Txawm yog muaj cov neeg tuaj pab li ntawd los lawv yog cov neeg uas tsis muaj lub siab pab tiag tiag. 35Cov txwjlaug uas txawj ntse ntawd muaj qee leej yuav raug luag tua povtseg, tiamsis tej no yog luag tshau Vajtswv haivneeg kom huv tsis muaj txhaum mus txog lub sijhawm kawg uas Vajtswv teem cia.
36“Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias yuav ua raws li nws lub siab nyiam. Nws yuav khav hais tias nws muaj hwjchim loj dua tej vajtswv thiab loj dua Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus. Nws yuav ua li no mus txog thaum uas Vajtswv rau txim rau nws. Rau qhov Vajtswv yeej yuav ua raws li Vajtswv tau teem tseg lawm. 37Cov Xilias tus vajntxwv yuav tsis quavntsej tus vajtswv uas nws cov yawgkoob ib txwm teev los, thiab nws yuav tsis quavntsej tus vajtswv uas cov pojniam nyiam heev. Nws yuav tsis quavntsej txog ib tug vajtswv twg hlo li. Rau qhov nws xav hais tias nws yog tus uas muaj hwjchim loj dua tej ntawd huv tibsi. 38Thaum nws tseg tsis teev tej vajtswv uas hais tas los ntawd, nws yuav teev tus vajtswv uas tsomkwm tej yeej tubrog. Nws yuav muab nyiaj muab kub, muab tej qe zeb, thiab tej khoom uas muaj nqis coj mus fij rau tus vajtswv uas nws cov yawgkoob yeej ib txwm tsis tau teev dua los ib zaug li. 39Nws yuav siv cov neeg uas teev lwm tus vajtswv tuaj zov nws tej yeej. Nws yuav muab lub meejmom siab rau cov neeg uas ua nws pejxeem; nws yuav tsa lawv ua cov nomtswv loj thiab yuav faib av ua nqi zog rau lawv.
40“Thaum yuav kawg lub sijhawm uas cov Xilias tus vajntxwv kav tebchaws, tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Iziv yuav sau nws cov tubrog tuaj tua lub tebchaws Xilias. Thaum ntawd cov Xilias tus vajntxwv yuav sau tagnrho nws cov tubrog huv tibsi, tsis hais tej tsheb ua rog, tej tubrog caij nees, thiab tej nkoj ua rog yuav tsaus nti ib tog tuaj cuag dej ntws tuaj ntaus ntau lub tebchaws. 41Nws tseem yuav tua lub tebchaws uas Vajtswv tau coglus tseg hais tias nws yuav muab rau cov Yixalayees nyob. Yuav muaj neeg tuag sib tsub sib nias txog qas txhiab qas vam leej. Tiamsis lub tebchaws Edoos, tebchaws Mau-am, thiab cov neeg uas seem nyob hauv tebchaws Amoos yuav khiav dim. 42Cov Xilias tus vajntxwv yuav ntaus ntau lub tebchaws, txawm yog lub tebchaws Iziv los nws npaj siab yuav mus ntaus thiab. 43Nws yuav nqa txhua yam uas muab kub thiab muab nyiaj ua thiab txhua yam khoom muaj nqis hauv lub tebchaws Iziv mus. Nws tseem yuav mus ntaus kom yeej lub tebchaws Linpias thiab tebchaws Sudas huv tibsi. 44Tiamsis nws yuav hnov xov sab hnubtuaj thiab sab qaumteb tuaj ua rau nws ntshai kawg, ces nws yuav ntaus rog hnyav mas neeg yuav tuag coob heev. 45Nws tseem yuav rub nws tej tsev ntaub uas loj rau ntawm ntug hiavtxwv thiab saum lub roob uas luag ua lub Tuamtsev ntu nruab nrab, tiamsis nws yuav tuag twjywm tsis muaj leejtwg pab nws li.”