4

Nenpukajnexales ua Npau Suav Zaum Ob

1Vajntxwv Nenpukajnexales sau tsab ntawv uas hais nram qab no xa mus rau txhua tus ntawm txhua haivneeg thiab txhua xeem, tsis hais cov neeg uas hais yam lus twg, nyob thoob plaws ntiajteb hais tias,
 “Thov kom nej sawvdaws noj qab nyob zoo thiab nyob kaj siab lug.
2Kuv thov qhia tej txujci tseemceeb uas yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus ua rau kuv pom rau nej paub.
  3“Yam uas Vajtswv ua rau peb pom tseemceeb heev li!
  Tej txujci uas Vajtswv ua yog lub
   hwjchim uas loj kawg nkaus!
  Vajtswv yog tus Vajntxwv uas nyob mus ibtxhis;
   nws yuav kav mus tsis muaj hnub kawg.
4“Kuv ua neej nyob sov siab so hauv kuv lub vaj lub tsev, kuv muaj ib puas tsav yam siv tsis tag. Kuv tsis txob tsis txhawj ib yam dabtsi li. 5Tiamsis kuv ua ib zaj npau suav txaus ntshai heev thaum kuv tseem pw; zaj yogtoog uas kuv pom ntawd ua rau kuv ntshai kawg li. 6Kuv tso neeg mus hu kuv cov tuavxam uas ibtxwm nrog kuv tuav tswvyim hauv lub nroog Npanpiloos kom tuaj cuag kuv thiab qhia kuv zaj npau suav ntawd rau kuv saib yog li cas. 7Cov neeg uas txawj saib tes, txawj ua yeessiv, txawj saib xyab thiab txawj saib hnubqub thiaj tuaj cuag kuv. Kuv piav kuv zaj npau suav rau lawv mloog, tiamsis tsis muaj leejtwg txhais tau rau kuv li. 8Tom qab ntawd Daniyees txawm tuaj cuag kuv (Daniyees muaj dua ib lub npe hu ua Npeetesaxas raws li kuv tus vajtswv lub npe.) Nws muaj tej vajtswv uas dawbhuv tus ntsujplig nrog nraim nws. Kuv thiaj li piav kuv zaj npau suav rau nws mloog. 9Kuv hais rau nws hais tias, Npeetesaxas, koj yog cov neeg uas txawj saib tes tus thawj; kuv paub hais tias Vajtswv tus uas dawbhuv tus ntsujplig nrog nraim koj nyob. Thiab paub hais tias koj yeej totaub tej uas tsis muaj neeg paub. Kuv zaj npau suav yog li no. Koj cia li qhia rau kuv saib lub ntsiab txhais li cas.
10“Thaum kuv pw tsaug zog kuv ua npau suav pom ib tsob ntoo siab siab sawv hauv plawv ntiajteb. 11Tsob ntoo ntawd pheej siab zuj zus mus nto ntuj. Txhua tus uas nyob hauv ntiajteb no puavleej pom tsob ntoo ntawd. 12Tsob ntoo ntawd tej nplooj zoo nkauj heev, txi txiv ua nrw niab, txaus neeg ntiajteb tuaj noj. Tej tsiaj nruab nrag puavleej los nraim ntxoo hauv qab tsob ntoo ntawd, thiab noog kuj los ua zes rau saum tej ceg. Neeg thiab txhua yam uas muaj sia los tuaj noj tsob ntoo ntawd tej txiv.
13“Thaum kuv tabtom xav txog zaj npau suav no, kuv pom ib tug timtswv nqis saum ntuj los thiab saib ncig peslees. 14Nws hais nrov nrov hais tias, ‘Cia li muab tus ntoo no ntov, muab cov ceg thiab cov nplooj lwg kom tas, thiab muab tej txiv w rau txhua qhov. Raws tej tsiaj nruab nrag uas nyob hauv qab tsob ntoo kom khiav mus thiab raws tej noog uas nyob saum tej ceg kom ya tas, 15thiab muab saw tooj saw hlau los khi lub hauvpaus ntoo tseg rau nram tiaj.
 “ ‘Cia kom lwg ntsu los ntub tus txivneej no thiab cia nws nrog tej tsiaj nruab nrag thiab tej xyoob ntoo nyob ua ke.
16Nws lub siab yuav tsis zoo li neeg lub mus txog xya xyoo tiamsis yuav zoo li tsiaj lub. 17Cov timtswv ceebtsheej uas saib sawvdaws hais tias cov neeg uas nyob rau txhua qhov yuav tsum paub hais tias, Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus, nws muaj hwjchim loj dua tej tebchaws uas neeg ua vajntxwv kav, thiab nws xav tsa leejtwg ua vajntxwv kav tej tebchaws ntawd los tau; txawm yog tus ntse thiab tus ruam los nws yeej tsa tau.’
18“Vajntxwv Nenpukajnexales hais tias, “Kuv zaj npau suav yog muaj raws li kuv tau piav tas los no. Koj cia li txhais zaj npau suav ntawd rau kuv. Kuv cov tuavxam uas pab kuv tuav tswvyim yeej tsis muaj ib tug txhais tau li tiamsis koj yeej yuav txhais tau, rau qhov tej vajtswv uas dawbhuv tus ntsujplig nrog nraim koj nyob.”

Daniyees Txhais Vajntxwv Zaj Npau Suav

19Daniyees uas muaj dua ib lub npe hu ua Npeetesaxas poob siab nthav thiab tsis paub yuav hais li cas. Vajntxwv thiaj li hais rau nws hais tias, “Npeetesaxas, koj tsis txhob poob siab txog tej xwm uas yuav muaj los raws li zaj npau suav no.”
 Npeetesaxas teb hais tias, “Vajntxwv, thov kom koj zaj npau suav thiab tej xwm hauv koj zaj npau suav ntawd, raug koj cov yeebncuab xwb tsis txhob raug rau koj.
20Koj pom ib tsob ntoo loj thiab siab heev, lub ntsis siab nto ntuj plaws, txhua tus neeg uas nyob hauv ntiajteb no puavleej pom tsob ntoo ntawd. 21Tsob ntoo ntawd tej nplooj zoo nkauj heev thiab txi txiv ua nrw niab txaus neeg nyob thoob ntiajteb noj. Tej tsiaj nruab nrag los kuj los nraim ntxoo hauv tsob qab ntoo ntawd, thiab tej noog kuj los ua zes rau saum tej ceg.
22“Vajntxwv, koj yog tsob ntoo ntawd ntag, koj muaj zog mus nto ntuj, vammeej, muaj hwjchim thiab koj lub hwjchim kav mus thoob plaws lub ntiajteb. 23Vajntxwv, thaum koj tseem saib tsob ntoo ntawd, muaj ib tug timtswv nqis saum ntuj los hais tias, ‘Cia li ntov tsob ntoo no muab txiav kom tu thiab muab phua kom tawg, tsuas tseg lub hauvpaus ntoo nyob xwb. Thiab muab saw tooj saw hlau los khi lub hauvpaus ntoo cia rau nram tiaj. Cia kom lwg ntsu los ntub tus txivneej ntawd, thiab cia nws nrog tej tsiaj nruab nrag nyob nram tiaj xya xyoo.’
24“Vajntxwv, tej xwm no yog tej uas Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus qhia rau koj paub txog tej uas yuav muaj los raug koj. 25Luag yuav ntiab koj khiav tsis pub koj nrog neeg nyob ua ke; koj yuav mus nrog tej tsiaj nruab nrag nyob. Koj yuav noj zaub ib yam li tej nyuj, thiab koj yuav pw hauv havzoov havtsuag ntub lwg ntsuav mus txog xya xyoo. Tom qab ntawd koj yuav lees hais tias Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yog tus kav tej tebchaws uas sawv vajntxwv kav thiab nws tsa neeg ua vajntxwv raws li nws pom zoo. 26Qhov uas tus timtswv hais kom tseg lub hauvpaus ntoo cia yog txhais hais tias thaum koj lees hais tias Vajtswv yog tus uas kav tagnrho lub ntiajteb. Ces koj yuav rov qab tau ua vajntxwv dua ib zaug ntxiv. 27Vajntxwv, koj cia li ua raws li uas kuv hais no: Koj tseg tsis txhob ua txhaum! Koj cia li ua zoo thiab hlub cov neeg txomnyem. Yog hais tias koj ua li no, koj yuav vammeej mus li.”
28Txhua yam uas tau hais ntawd txawm muaj tshwm los raug Vajntxwv Nenpukajnexales tiag. 29Tom qab ntawd kaum ob lub hlis, muaj ib hnub vajntxwv ncig mus ncig los saum nws lub tsev uas nyob hauv lub nroog Npanpiloos. 30Vajntxwv hais tias, “Lub nroog Npanpiloos no yog lub nroog uas loj kawg li. Kuv tsim lub nroog no ua kuv lub tuamceeb nroog kom sawvdaws thiaj li pom kuv lub hwjchim, kuv lub meejmom thiab kuv lub koob lub npe.”
31Thaum vajntxwv tseem hais lus tsis tau xaus, txawm muaj ib lub suab hais nrov ntxhe ntws saum ntuj tuaj hais tias, “Vajntxwv Nenpukajnexales, koj cia li mloog kuv hais! Kuv twb txo koj lub hwjchim, koj yuav tsis tau ua vajntxwv kav tebchaws lawm. 32Luag yuav muab koj ntiab tawm tsis pub koj nrog neeg nyob, koj yuav mus nrog tej tsiaj nruab nrag nyob ua ke, koj yuav noj zaub ib yam li tej nyuj mus txog xya xyoo. Tom qab ntawd koj yuav lees hais tias Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus yog tus kav tej tebchaws uas sawv vajntxwv kav, thiab Vajtswv tsa neeg ua vajntxwv raws li nws pom zoo.”
33Tamsim ntawd txawm muaj raws li tej lus no. Luag cia li muab Vajntxwv Nenpukajnexales ntiab khiav tsis pub nws nrog neeg nyob thiab nws mus noj zaub li nyuj noj. Nws lub cev ntub lwg ntsuav, nws cov plaubhau ntev ib yam li tis dav, thiab nws cov rau tes ntev ib yam li tej rau noog.

Nenpukajnexales Qhuas Vajtswv

34Vajntxwv hais tias, “Thaum dhau xya lub xyoo lawm, kuv tsa qhovmuag ntsia saum ntuj. Kuv rov feebmeej, kuv thiaj ua tus Vajtswv uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus tsaug. Kuv qhuas thiab ua rau tus Vajtswv uas muaj sia nyob mus ibtxhis tau koob meej.
  “Vajtswv yuav kav mus ibtxhis,
  thiab nws lub tebchaws yuav nyob
   ruaj nrees mus tsis paub kawg.
  35Nws suav hais tias neeg ntiajteb tsis
   tseemceeb dabtsi;
  cov timtswv saum ntuj thiab neeg ntiajteb
   puavleej nyob hauv nws lub xibteg.
  Tsis muaj leejtwg muaj cuabkav
   cheem tau tsis pub nws ua raws li
  nws lub siab nyiam lossis nug hais tias nws ua dabtsi.
36“Thaum kuv feebmeej lawm kuv rov tau koob meej, tau meejmom thiab rov tau kav lub tebchaws dua. Kuv cov nomtswv thiab kuv cov tubtxib puavleej zoo siab rov qab yuav kuv. Kuv rov tau ntsejmuag thiab muaj hwjchim heev dua yav tas los.
37“Nimno kuv uas yog Nenpukajnexales thov qhuas, thov hawm thiab ua rau tus Vajntxwv uas nyob saum Ntuj tau koob meej. Ib puas tsav yam uas Vajtswv ua puavleej yog thiab ncaj ncees, thiab nws ua tau rau cov neeg khavtheeb poob ntsejmuag.”