12

Lub Sijhawm Ntiajteb Kawg

1Tus timtswv ceebtsheej uas hnav cev ris tsho ntaubmag hais tias, “Lub sijhawm ntawd Mikhayees uas yog tus timtswv ceebtsheej uas muaj hwjchim loj uas tsomkwm koj haivneeg yuav los. Thaum ntawd yuav muaj kev txomnyem kawg nkaus. Txij thaum chiv muaj neeg los mus txog niaj hnub no yeej tsis tau muaj dua kev txomnyem loj npaum li zaum no. Thaum txog lub sijhawm ntawd koj haivneeg txhua tus uas muaj npe sau rau hauv Vajtswv phau ntawv yuav dim. 2Cov neeg uas tuag lawm muaj coob leej yuav sawv rov qab los. Muaj ibtxhia yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis tsis kawg, tiamsis muaj ibtxhia yuav raug kev txomnyem thiab kev txajmuag mus ibtxhis li. 3Cov txwjlaug uas txawj ntse yuav ci ntsa iab ib yam li tej duab ci saum ntuj. Thiab cov neeg uas qhia tau ntau leej los ua neeg ncaj ncees yuav ci ntsa iab ib yam li tej hnubqub mus ibtxhis.”
4Tus timtswv ceebtsheej ntawd hais rau kuv hais tias, “Daniyees, koj cia li kaw phau ntawv ntawd thiab nias homthawj rau tsis pub nthuav mus txog lub sijhawm ntiajteb kawg. Txij no mus muaj neeg coob leej yuav sib zog nrhiav kom totaub txog tej yam uas yuav tshwm los tiamsis yuav nkim lawv lub zog xwb.”
5Tom qab ntawd kuv pom dua ob tug txivneej sawv ntawm ntug dej, ib leeg sawv ib sab ntug dej. 6Muaj ib tug hais rau tus timtswv ceebtsheej uas hnav ris tsho ntaubmag thiab sawv pem hauv dej uas nrug deb mentsis hais tias, “Tshuav ntev li cas tej xwm uas txawv txawv no mam li dua mus?”
7Tus timtswv ceebtsheej ntawd tsa nws ob txhais tes rau saum ntuj thiab tuav Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis lub npe coglus. Kuv hnov nws hais tias, “Yuav ntev peb xyoos thiab rau hli. Thaum luag tsimtxom Vajtswv haivneeg dhau lawm, mas ib puas tsav yam no mam li yuav dua mus.”
8Kuv hnov tej lus uas nws hais tiamsis kuv tsis totaub. Kuv thiaj nug hais tias, “Tus Tswv, tej xwm no yuav dua mus li cas?”
9Nws teb kuv hais tias, “Daniyees, koj mus tau lawm, rau qhov tej lus no luag yuav muab npog cia tsis pub leejtwg paub mus txog thaum lub sijhawm kawg. 10Yuav muaj neeg coob leej raug ntxuav kom huv. Cov neeg ua phem yuav tsis totaub, tiamsis lawv tsuas muaj ua phem mus li. Tsuas yog cov neeg txawj ntse thiaj yuav totaub xwb.
11“Txij hnub uas luag tsis pub sawvdaws niaj hnub coj tsiaj tuaj tua fij thiab luag muab yam uas phem qias kawg nkaus uas ua kom muaj kev kub ntxhov coj los teeb cia mus txog lub sijhawm kawg yuav ntev ib txhiab ob puas cuaj caum hnub mam li dua mus. 12Txhua tus uas muab siab npuab Vajtswv yuav nyob ruaj khov mus dhau ib txhiab peb puas peb caug tsib hnub, thiab lawv yuav nyob kaj siab lug!
13“Daniyees, koj los yuav tsum tau muab siab npuab Vajtswv mus txog hnub kawg. Koj yeej yuav tuag, tiamsis thaum lub sijhawm ntiajteb kawg koj yuav sawv rov los txais koj tej nqi zog.”