19

Bài ai ca của Ê-xê-chi-ên về các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên

1Vậy con hãy đọc bài ai ca về các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên 2và nói:
  “Mẹ ngươi xưa kia như thế nào?
   Là sư tử cái ở giữa những sư tử đực;
  Nằm giữa những sư tử con,
   Và nuôi bầy con mình.
  3Nó nuôi một sư tử con trong bầy
   Trở thành một sư tử tơ,
  Tập bắt mồi
   Và ăn thịt người ta.
  4Các dân nghe tiếng về nó;
   Nó bị bắt trong hầm.
  Chúng dùng móc dẫn đi
   Điệu nó qua Ai Cập.
  5Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu
   Và niềm hi vọng đã mất,
  Nó bắt một con khác trong bầy
   Và nuôi dưỡng thành một sư tử tơ.
  6Nó đi lại giữa những sư tử,
   Trở thành một sư tử tơ,
  Tập bắt mồi
   Và ăn thịt người ta.
  7Nó phá hủy cung đền của chúng
   Và tàn phá các thành;
  Đất và mọi vật trong đó đều bị hoang vu,
   Vì tiếng gầm thét của nó.
  8Các nước ở mọi miền chung quanh
   Nổi lên chống lại nó,
  Bủa lưới trên nó;
   Nó bị bắt trong hầm.
  9Chúng dùng móc kéo nó nhốt vào cũi
   Rồi điệu nó đến vua Ba-by-lôn;
   Chúng bỏ nó vào ngục
  Để cho tiếng nó không vang ra nữa,
   Trên núi Y-sơ-ra-ên.

  10Mẹ ngươi như một cây nho trong vườn
   Được trồng bên mé nước.
  Lắm cành nhiều quả,
   Nhờ có nhiều nước.
  11Những cành nó khỏe chắc,
   Trở nên cây gậy của nhà cai trị.
  Thân nó vươn cao
   Giữa tàng cây rậm rạp.
  Ai cũng nhìn thấy nó,
   Vì thân cao, cành lá um tùm.
  12Nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giận
   Và bị quăng xuống đất.
  Gió đông đã làm nó khô héo,
   Trái nó rụng sạch.
  Những cành to lớn của nó bị héo tàn;
   Lửa đã thiêu đốt nó đi!
  13Bây giờ nó bị trồng nơi hoang mạc,
   Trong đất khô và thiếu nước.
  14Lửa phát ra từ thân nó,
   Thiêu đốt cành và trái nó
  Đến nỗi không còn cành khỏe chắc nữa,
   Để làm gậy cho nhà cai trị.

 Đó là bài ai ca dùng để khóc than.”