31

Lời tiên tri về thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ

1Vào ngày mùng một, tháng ba, năm thứ mười một, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, cùng cả đoàn dân của vua rằng:
  ‘Sự lớn mạnh của ngươi so sánh với ai?
   3Hãy xem A-si-ri: Ngày trước nó giống như cây bá hương của Li-ban,
  Cành lá đẹp đẽ, rợp bóng như rừng,
   Thân cao lớn
   Và ngọn cao vút tận mây.
  4Các dòng nước nuôi nó,
   Các mạch nước ngầm làm cho nó lớn lên,
  Khiến cho các dòng sông
   Chảy quanh chỗ nó trồng,
  Và cho các con kênh
   Tưới mọi cây cối ngoài đồng.
  5Vì thế, cây bá hương ấy
   Cao hơn tất cả các cây ngoài đồng,
  Cành lá um tùm,
   Nhánh nó vươn dài ra
   Nhờ có nhiều nước.
  6Mọi giống chim trời
   Làm tổ trên cành nó;
  Mọi loài thú đồng
   Đẻ con dưới nhánh nó,
  Và tất cả các nước lớn
   Đều núp dưới bóng nó.
  7Nó xinh tốt bởi thân to lớn,
   Nhánh vươn dài ra,
  Vì rễ nó đâm xuống
   Chỗ có nhiều nước.
  8Chẳng có cây bá hương nào trong vườn Đức Chúa Trời
   Sánh được với nó.
  Cây tùng không bằng cành nó,
   Cây bàng cũng không bằng nhánh nó.
  Chẳng có cây nào của vườn Đức Chúa Trời
   Xinh tốt bằng nó cả.
  9Ta đã làm cho nó xinh tốt,
   Với cành lá sum suê;
  Tất cả những cây của Ê-đen
   Là những cây trong vườn Đức Chúa Trời
   Đều ganh tị với nó.’
10Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì nó cao lớn, ngọn cao vút tận mây và lòng nó kiêu ngạo vì vẻ cao lớn ấy, 11cho nên Ta sẽ phó nó vào tay một người hùng mạnh của các nước để xử lý nó. Ta đã đuổi nó ra vì những tội ác nó. 12Một dân hung bạo nhất trong tất cả các dân ngoại sẽ chặt nó và bỏ lại. Những nhánh nó rơi xuống trên các núi và trong mọi thung lũng; những cành nó bị gãy nơi bờ khe trong xứ và mọi dân trên đất tránh xa bóng nó và lìa bỏ nó. 13Mọi loài chim trời sẽ đậu trên sự đổ nát của nó và mọi loài thú đồng sẽ đến nghỉ trên những cành nó, 14để chẳng có cây nào trồng gần nước dám kiêu ngạo về sự cao lớn mình hoặc về ngọn cây cao vút tận mây. Không có cây nào được các dòng nước tưới mà cao lớn như thế; tất cả chúng bị phó cho sự chết, cho vực sâu của đất ở giữa con cái loài người và cho những kẻ sa xuống hố thẳm!’
15Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ngày mà nó xuống âm phủ, Ta sẽ khiến người ta than khóc vì nó; Ta lấp vực sâu, ngăn các sông, chận những dòng nước lớn. Ta khiến Li-ban than khóc vì nó và mọi cây ngoài đồng bị héo tàn vì nó. 16Ta làm cho các dân tộc nghe tiếng nó đổ xuống mà rúng động, khi Ta ném nó xuống tận âm phủ cùng với tất cả những kẻ sa xuống hố thẳm ấy! Bấy giờ, mọi cây của Ê-đen, những cây xinh tốt, được tuyển chọn của Li-ban, tất cả những cây được tưới nước dồi dào, đều được an ủi trong vực sâu của đất. 17Chúng cũng sa xuống âm phủ với nó, ở gần những kẻ bị gươm giết, tức là những kẻ vốn là đồng minh của nó và ở dưới bóng nó giữa các nước.’
18Cây nào trong những cây của vườn Ê-đen giống với ngươi về sự vinh hiển tôn trọng? Ngươi cũng sẽ bị xô xuống cùng với các cây của Ê-đen trong vực sâu của đất như vậy; ngươi sẽ nằm giữa những kẻ không chịu cắt bì, với những kẻ đã bị gươm giết. Pha-ra-ôn và tất cả thần dân của nó sẽ đồng chung số phận. Chúa Giê-hô-va phán vậy.”