11

Charán Cũai I-sarel Têq Cha

1Yiang Sursĩ chiau phễp rit yỗn Môi-se cớp Arôn, 2yỗn alới atỡng loah máh cũai proai I-sarel neq: “Máh charán ỡt tâng cutễq, 3anhia têq cha máh charán bữn canchop parcáh cớp cacap loah. 4-6Ma anhia chỗi cha charán lac‑da, patut, tỡ la catai. Máh charán nâi bữn canchop parcáh, ma bỗq án tỡ bữn cacap loah. Ngkíq, máh charán nâi tỡ bữn bráh puai rit. 7Chỗi cha sâiq alic, yuaq án cỡt charán tỡ bữn bráh puai rit. Án la charán bữn canchop parcáh, ma án tỡ bữn cacap. 8Chỗi cha máh charán tỗp ki, dếh chỗi satoaq sac án hỡ, yuaq máh charán ki tỡ bữn bráh puai rit.
9“Anhia têq cha sĩaq dũ ramứh bữn canchíh cớp nsễl, 10ma chỗi cha dũ ramứh tamoong tâng dỡq ma ŏ́q canchíh cớp nsễl, 11yuaq máh charán nâi tỡ bữn o cớp tỡ bữn bráh puai rit. Chỗi cha charán máh charán ki; chỗi satoaq dếh sac charán ki. 12Anhia chỗi cha dũ ramứh charán ỡt tâng dỡq ma ŏ́q canchíh cớp nsễl.
13-19“Cớp anhia chỗi cha dũ ramứh chớm ariang neq: Calang aváq, curóq, calang crức, calang cloc, adoc, calang tapâr, ca‑ac, carcũoc, cangcot, boiq panang, plức, cuoq, akễng, atia dỡq, sambĩr cuti, tỡ la asĩap.
20“Mpông dũ ramứh ca bữn khlap, la tỡ bữn bráh puai rit, 21ma têq anhia cha máh ramứh ca têq vuat. 22Têq anhia cha lam, abrĩt, tỡ la tier. 23Ma máh ramứh mpông canŏ́h ca bữn khlap, cớp talor, tỡ bữn bráh puai rit.
24-28“Khân cũai aléq ma satoaq sac charán khoiq cuchĩt, cũai ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. Charán ki la neq: Dũ ramứh charán tỡ bữn canchop parcáh cớp dũ ramứh charán tỡ bữn cacap, cớp máh charán bữn pỗn ayững cớp bữn crễh. Cũai aléq ma crang sac charán ki cóq pooh tampâc, cớp noâng tỡ bữn bráh toau toâq sadâu.
29-30“Máh charán cớt ca pỡq tâng cutễq la tỡ bữn bráh puai rit. Máh charán ki la neq: Cupi, cunâi ngcoong, cunâi cuyĩ, tru, racot, tóc-kễ, cuyŏ́ng, satễn, taluaq, cỗi. 31Cũai aléq ma satoaq máh charán nâi, tỡ la sac án, cũai ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 32Toâq máh charán ki cuchĩt, ma pĩeiq án catễt muoi ramứh ntrớu, ramứh ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit, tỡ bữn pai aluang, tampâc tâc, ngcâr charán, tỡ la bau, anhia chỗi ĩt tâc dŏq táq ranáq ntrớu. Cóq yớr tâng dỡq, ma noâng tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 33Khân sac charán ki satooh pĩeiq tâng adéh cutễq bữn raveh, dũ ramứh tâng adéh la cỡt tỡ bữn bráh nheq; cóq pieih táh chíq adéh ki. 34Crơng sana ca cơi cha, ma nsâu raveh tễ adéh ki satooh pĩeiq sana ki cóq tốh táh, yuaq án cỡt tỡ bữn bráh puai rit; acán ntrớu ma hũiq tễ adéh ki cỡt tỡ bữn bráh tê. 35Khân sac charán cuchĩt ma satooh pĩeiq tâng acán ntrớu, acán ki cỡt tỡ bữn bráh, tỡ bữn pai adéh sa-áp, tỡ la tapéh ũih, cóq pieih táh nheq. 36Ma khân pĩeiq sac charán satooh tâng amống dỡq mec tỡ la dỡq chứng dŏq tâng culũng, dỡq ki noâng bráh puai rit; ma cũai aléq satoaq sac ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit. 37Khân bữn sac charán satooh tâng cuplốq ễ dững trứh, cuplốq ki noâng bráh puai rit. 38Ma khân cuplốq ki noau yớr chơ, ma bữn sac charán satooh chóq, cuplốq ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit.
39“Khân charán anhia têq cha ma cuchĩt bữm, cũai aléq ma satoaq sac charán ki cỡt tỡ bữn bráh toau toâq sadâu. 40Khân cũai aléq ma ĩt cha muoi pún ntrớu tễ sac charán, cóq án pooh tampâc án, chơ cỡt tỡ bữn bráh toau toâq sadâu. Cũai aléq ma crang sac charán cuchĩt, cóq án pooh tampâc, ma án tỡ bữn bráh toau toâq sadâu.
41“Anhia chỗi cha máh charán talor tâng cloong cutễq, 42cớp anhia chỗi cha dũ ramứh charán talor na púng, tỡ la na pỗn ayững, tỡ la na sa‑ữi ayững, yuaq máh charán ki tỡ bữn bráh puai rit. 43Anhia chỗi táq yỗn tỗ chác anhia cỡt tỡ bữn bráh cỗ tễ cha máh charán ki. 44Cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu anhia. Cóq anhia cỡt cũai bráh o, yuaq cứq la Yiang bráh o. 45Cứq la Yiang Sursĩ, án ca dững aloŏh anhia tễ cruang Ê-yip-tô, dŏq cỡt Yiang Sursĩ anhia. Cóq anhia cỡt bráh o, yuaq cứq la bráh o.
46“Máh santoiq nâi la rit atỡng tễ máh charán, chớm, cớp dũ ramứh ỡt tâng dỡq cớp pupỡq tâng cloong cutễq. 47Cóq anhia dáng cayoah yỗn khễuq tễ máh charán tỡ bữn bráh cớp charán bráh puai rit, la máh charán têq cha cớp charán tỡ têq cha.”