1

Tễ Dỡi Adam Toâq Dỡi A-praham

1Adam la mpoaq Sêt; Sêt la mpoaq Ê-nôih; Ê-nôih la mpoaq Kê-nan; 2Kê-nan la mpoaq Maha-lalê; Maha-lalê la mpoaq Yaret; 3Yaret la mpoaq Ê-nóc; Ê-nóc la mpoaq Mê-thu-sala; Mê-thu-sala la mpoaq Lamec; 4Lamec la mpoaq Nô-ê. Cớp Nô-ê bữn con samiang pái náq, ramứh Sem, Ham, cớp Yaphêt.
5Tỗp con samiang Yaphêt ramứh Cô-mêr, Macoc, Madai, Yavan, Tubal, Mê-siec, cớp Ti-rat. Máh cũai nâi cỡt achúc achiac máh tỗp ca ĩt ramứh alới tê. 6Tỗp con samiang Cô-mêr la At-canat, Ri-phat, cớp Tô-cama. 7Tỗp con samiang Yavan la E-li-sah, Tar-sit, Kit-tim, cớp Rô-danim.
8Tỗp con samiang Ham la Cut, Mit-rêm, Put, cớp Cana-an. Máh cũai nâi cỡt achúc achiac máh tỗp ca ĩt ramứh alới tê. 9Tỗp con samiang Cut la Si-ba, Havi-la, Sap-ta, Ramah, cớp Sap-taca. Con samiang Ramah la Sê-ba cớp De-dan. 10Cut bữn muoi lám ễn con samiang, ramứh Nim-rôt. Nim-rôt la cũai dâu lứq cỡt rangoaiq lứq rachíl tâng cutễq nâi. 11Tŏ́ng toiq Mit-rêm la tỗp Lut, tỗp Anam, tỗp Lê-hap, tỗp Nap-tu, 12tỗp Patru, tỗp Catlu, cớp tỗp Cap-tôr. Máh cũai Catlu nâi cỡt tỗp Phi-li-tin ễn. 13Con samiang clúng Cana-an la Sadôn. Cana-an la achúc achiac máh cũai Hêt. 14Cana-an cỡt achúc achiac máh tỗp neq: Yê-but, Amô-rit, Kir-casit, 15Hê-vit, Ar-kit, Si-nit, 16Ar-vat, Sê-marit, cớp Hamat.
17Tỗp con samiang Sem la E-lam, Asur, Apac-sat, Lut, cớp Aram. Con samiang Aram la Usơ, Hul, Kê-tơ, cớp Mê-siec. Máh cũai nâi cỡt achúc achiac máh tỗp ca ĩt ramứh alới tê. 18Apac-sat la mpoaq Sê-lah, cớp Sê-lah la mpoaq Ê-bêr. 19Ê-bêr bữn con samiang bar lám, muoi noaq ramứh Pê-léc, yuaq tâng dỡi tamoong án dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi caryoah cỡt miar tỗp. Cớp con samiang bar la ramứh Yôc-tan.
20Tỗp con samiang Yôc-tan la neq: Amô-dat, Sê-lep, Hasar Mavêt, Yê-rah, 21Hadô-ram, Usal, Dic-la, 22E-bal, Abi-mel, Sê-ba, 23Ô-phia, Havi-la, cớp Yô-bap.
24Tŏ́ng toiq tễ Sem toau toâq Apram la neq:
 Sem, Apac-sat, Sê-lah,
25Ê-bêr, Pê-léc, Rêu, 26Sê-ruc, Nahor, Thara, 27cớp Apram (Ramứh tamái án la A-praham.)

Tŏ́ng Toiq It-ma-el

28A-praham bữn bar lám con samiang, ramứh I-sac cớp It-ma-el. 29It-ma-el bữn muoi chít la bar náq con samiang, ramứh neq: Nê-bayôt, Kê-da, At-bil, Mip-sam, 30Mit-ma, Duma, Masa, Hadat, Tê-ma, 31Yê-tur, Naphit, cớp Kêt-ma. Nâi la máh con samiang It-ma-el.
32A-praham bữn muoi lám lacuoi cỗiq ramứh Kê-tura. Mansễm nâi canỡt con samiang tapoât lám, ramứh Sim-ran, Yôc-san, Mê-dan, Madian, It-bac, cớp Suah. Yôc-san bữn bar lám con samiang, ramứh Sê-ba cớp De-dan. 33Madian bữn con samiang sỡng náq, ramứh E-pha, E-phơ, Hanoc, Abi-da, cớp El-da. Nâi la máh con samiang Kê-tura.

Tŏ́ng Toiq Ê-sau

34I-sac la con samiang A-praham; án bữn bar lám con samiang, ramứh Ê-sau cớp Yacốp. 35Tỗp con samiang Ê-sau ramứh neq: E-li-phat, Ruol, Yuih, Yalam, cớp Cô-ra. 36Tỗp con samiang E-li-phat ramứh neq: Tê-man, Ô-mar, Sê-phô, Catam, Kê-na, Tim-na, cớp A-maléc. 37Cớp Ruol cỡt achúc achiac tỗp neq: Nahát, Sê-rah, Samah, cớp Mit-sa.

Cũai Proai Ca Ỡt Dâu Lứq Tâng Cruang Ê-dôm

38Cũai proai tâng cruang Ê-dôm la máh tỗp con samiang Sêr, ramứh neq: Lô-tan, Sô-bal, Si-bê-ôn, Anah, Di-sôn, E-sơ, cớp Di-san. 39Lô-tan cỡt achúc achiac sâu Hô-ri cớp Hô-mam. Lô-tan bữn a‑ễm mansễm ramứh Tim-na. 40Sô-bal cỡt achúc achiac máh sâu neq: Al-van, Mana-hat, E-bal, Sê-phi, cớp Ô-nam.
 Si-bê-ôn bữn bar náq con samiang, ramứh Ai-ya cớp Anah.
41Con samiang Anah la Di-sôn. Di-sôn bữn con samiang pỗn lám, ramứh Hem-dan, Et-ban, I-tran, cớp Khê-ran. 42Tỗp con samiang E-sơ la Bil-han, Savan, cớp Ai-can.
 Di-san bữn con samiang bar lám, ramứh Usơ cớp Aran.

Máh Cũai Puo Cruang Ê-dôm

43Nâi la máh ramứh puo ca cỡt sốt tâng cruang Ê-dôm tễ nhũang tỗp I-sarel cỡt sốt cruang alới. Bê-la con samiang Bê-ô, án cỡt puo tâng vil Din-haba. 44Tữ Bê-la cuchĩt, Yô-bap con samiang Sê-rah tễ vil Bô-tra ễn chỗn cỡt puo pláih án. 45Tữ Yô-bap cuchĩt, Husam tễ vil Tê-man ễn chỗn cỡt puo pláih án. 46Tữ Husam cuchĩt, Hadat con samiang Be-dat tễ vil Avit ễn chỗn cỡt puo pláih Husam. Hadat la cũai khoiq chíl riap tỗp Madian tâng cruang Mô-ap. 47Tữ Hadat cuchĩt, Sam-la tễ vil Mat-rê-ca ễn chỗn cỡt puo pláih án. 48Tữ Sam-la cuchĩt, Sau-lơ tễ vil Rê-hô-bôt yoah tooh crỗng Ơ-phơ-rat ễn chỗn cỡt puo pláih án. 49Tữ Sau-lơ cuchĩt, Ba-al Hanan con samiang Ac-bôr ễn chỗn cỡt puo pláih Sau-lơ. 50Tữ Ba-al Hanan cuchĩt, Hadat cũai tễ vil Pau ễn chỗn cỡt puo pláih án. Lacuoi Hadat la Mahê-tabêl con mansễm Matrêt, châu Mê-sahap. 51Ntun ễn Hadat cuchĩt tê.
 Máh cũai proai Ê-dôm caryoah cỡt sa‑ữi tỗp, bữn neq: Tim-na, Al-va, Yê-het,
52Ô-hô-li-bama, E-lah, Pi-nôn, 53Kê-na, Tê-man, Mip-sar, 54Mac-diel, cớp I-ram. Nheq tữh máh cũai nâi cỡt cũai sốt tâng cruang Ê-dôm.