4

Ziouv Oix Gunv Nzengc Lungh Ndiev

(Beiv mangc I^saa^yaa 2:2-4)

1Nqa'haav laai nyei hnoi-nyieqc oix hnangv naaiv nor.
  Zaangc Ziouv nyei biauv yiem nyei mbong
   duqv liepc gauh hlang jiex zuangx mbong.
  Zungv oix ceix gauh hlang jiex yietc zungv mbong-aiv.
   Maanc fingx mienh oix ndutc ndutc nyei daaih.
2Camv-norm guoqv nyei mienh oix daaih gorngv,
  “Daaih maah! Mbuo lomh nzoih faaux Ziouv nyei mbong,
   mingh taux Yaakopv nyei Tin-Hungh nyei biauv,
  weic bun ninh zorqv ninh nyei jauv njaaux mbuo,
   bun yie mbuo duqv gan ninh nyei jauv yangh.”
  Weic zuqc ninh nyei leiz-latc oix yiem ⟨Si^on⟩ cuotv,
   Ziouv nyei waac oix yiem Ye^lu^saa^lem cuotv mingh.
  3Ninh oix siemv naaiv fingx caux wuov fingx gu'nyuoz nyei sic,
   yaac weic go nyei, henv nyei guoqv dunx sic.
  Ninh mbuo ziouc zorqv ninh mbuo nyei nzuqc ndaauv daav benx laih bieiv,
   ninh mbuo nyei cang daav benx nzuqc limh pitv ndiangx-nquaah dueiv.
  Guoqv caux guoqv maiv aengx zorqv nzuqc ndaauv mborqv jaax,
   yiem naaiv mingh maiv hoqc linc mborqv jaax nyei jauv aqv.
  4Gorqv-mienh duqv zueiz gorqv-mienh nyei a'ngunc hmei ga'ndiev,
   yaac duqv zueiz ganh nyei ngongh nyorx ndiangx-gorn,
  yaac maiv maaih haaix dauh daaih haeqv ninh mbuo gamh nziex,
   weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.
  5Maanc fingx mienh ei jienv
   ninh mbuo nyei zienh nyei mbuox zoux,
  mv baac yie mbuo oix yietc liuz gan Ziouv,
   yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei mengh,
   taux maanc gouv maanc doic.

I^saa^laa^en Mienh Zuqc Guaatv Mingh Duqv Nzuonx Daaih

6Ziouv gorngv, “Taux wuov hnoi,
  “Yie oix siou zunv zaux waaic nyei mienh,
  aengx bun zuqc zunc cuotv
   caux yie bun zuqc kouv wuov deix gapv zunv daaih.
  7Yie oix bun zaux waaic nyei mienh benx zengc njiec nyei mienh,
   zuqc zunc cuotv wuov deix, yie oix bun benx yietc fingx henv nyei mienh.
  Ziouv oix yiem Si^on Mbong gunv ninh mbuo,
   yiem naaiv mingh taux yietc liuz.
  8O Ye^lu^saa^lem aac, meih se hnangv goux ba'gi yungh guanh nyei mienh nyei laauh.
   O Si^on nyei mbong aah!
  Meih aengx oix duqv hnangv zinh ndaangc nor gunv meih nyei guoqv,
   se Ye^lu^saa^lem nyei guoqv.”
  9Meih weic haaix diuc nyiemv ndongc naaic mbui?
   Yiem meih gu'nyuoz maiv maaih hungh diex fai?
  Meih nyei caangh laangh mienh zuqc mietc
   meih cingx daaih liemh zeih mun hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor fai?
  10O Si^on aah! Gunv niouv sin njunh jienv yiem,
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor,
  weic zuqc meih oix zuqc cuotv zingh mingh,
   oix zuqc yiem ndau-huaang.
  Meih oix zuqc mingh yiem Mbaa^mbi^lon,
   yiem wuov meih oix duqv njoux.
  Yiem wuov Ziouv oix zuoqc meih nzuonx,
   bun meih biaux ndutv meih nyei win-wangv nyei buoz-ndiev.
  11Mv baac ih zanc maaih camv-norm guoqv nyei baeqc fingx
   gapv zunv daaih mborqv meih.
  Ninh mbuo gorngv, “Tov bun Si^on maaih uix,
   bun yie mbuo nyei m'zing mangc jienv.”
  12Mv baac ninh mbuo maiv hiuv duqv Ziouv hnamv nyei sic,
   yaac maiv mengh baeqc ninh daav nyei za'eix,
  dongh ninh siou ninh mbuo zunv
   hnangv siou mbiauh zeiv dorh taux mborqv mbiauh nyei ciangv.
  13O Si^on aah!
   Jiez sin daaih mborqv mbiauh maah!
   Weic zuqc yie oix bun meih nyei jorng benx hlieqv-jorng,
  bun meih nyei deih benx dongh siqv deih,
   meih zungv oix mborqv camv-guoqv mienh muonc nzengc.’
  Meih oix zorqv ninh mbuo longc doqc nyei qaqv caangv daaih nyei ga'naaiv fungx bun Ziouv,
   zorqv ninh mbuo nyei yietc zungv zinh zoih bun lungh ndiev nyei Ziouv.