5

Tsimtxom cov Neeg Pluag

1Tau ib ntus los tom qab no cov pejxeem coob leej ntau tus, tsis hais pojniam lossis txivneej txawm pib yws lawv cov kwvtij Yudas. 2Muaj qee leej yws hais tias, “Peb cov uas tsevneeg coob, peb xav tau qoobloo kom ntau txaus noj.”
3Muaj dua ib pab yws hais tias, “Peb yuav tsum tau muag peb tej teb, tej vaj txiv hmab thiab tej tsev nyob, mas peb thiaj li yuav muaj nyiaj los yuav zaub mov noj peb thiaj tsis tuag tshaib.”
4Tseem muaj dua ib pab yws hais tias, “Peb tau mus txais nyiaj los them peb tej se teb thiab se vaj txiv hmab rau huabtais. 5Peb yog neeg ib yam li cov Yudas, thiab peb tej menyuam twb zoo ib yam li lawv tej thiab; tiamsis peb ho tau muab peb tej menyuam muag mus ua luag qhev. Peb cov ntxhais qee leej raug muag mus ua luag qhev lawm.”
6Thaum kuv hnov lawv tej lus yws ntawd ua rau kuv chim heev, 7kuv thiaj li cem cov thawjcoj thiab cov nomtswv uas saib cov pejxeem thiab hais rau lawv tias, “Nej tsimtxom nej cov kwvtij heev dhau lawm!”
 Kuv thiaj hu kom sawvdaws tuaj sib txoos ua ke
8thiab hais rau lawv hais tias, “Peb tseem yuav mus txhiv kom tau peb tej kwvtij Yudas uas raug muab muag rau cov neeg txawv tebchaws coj mus ua qhev lawm rov los. Nimno nej tseem kom nej cov kwvtij muab lawv tej neeg muag rau nej thiab los? Lawv twb yog nej cov kwvtij Yudas ntag los sav!” Cov thawjcoj ntawd yoob tas thiab tsis muaj lus teb li.
9Ces kuv thiaj hais tias, “Yog vim li cas nej ua tej yam tsis zoo li no? Tsimnyog nej yuav tsum hwm Vajtswv thiab ua nej lub neej kom ncaj ncees. Nej tsis txhob ua kom peb cov yeebncuab uas yog lwm haivneeg tau chaw txob thuam peb ib qho li. 10Kuv thiaj cia sawvdaws tuaj txais nyiaj thiab mov noj ntawm kuv, kuv cov kwvtij thiab cov neeg uas ua haujlwm rau kuv. Txij no mus peb cia li tseg kiag qhov uas pheej kom luag them nujnqis rov rau peb ntawd. 11Tso plhuav tseg qhov uas suav nujnqis rau luag them ntawd, tsis hais nyiaj, qoobloo, cawv txiv hmab lossis roj txiv ntoo. Thiab cia li thim lawv tej liaj tej teb, tej vaj txiv hmab, tej txiv ntoo roj thiab lawv tej vajtse rov qab rau lawv tamsim no!”
12Cov thawjcoj teb hais tias, “Peb yuav ua raws li koj hais. Peb yuav thim lawv tej teb, tej vajtse rov rau lawv thiab tsis pub kom lawv tshuav peb nqi dabtsi hlo li.”
 Kuv thiaj li hu cov povthawj tuaj thiab kom cov thawjcoj los coglus tabmeeg lawv, thiab cov thawjcoj yuav tsum ua raws li tej lus uas lawv tau cog tseg ntawd.
13Ces kuv thiaj hle hlo kuv txoj hlab tshos thiab muab kuv lub tsho loj nchos. Thiab kuv hais tias, “Vajtswv yuav muab txhua tus uas tsis ua raws li nws tej lus cog tseg nchos li no ntag. Vajtswv yuav muab nej tej tsev thiab txhua yam uas yog nej tug rho tawm ntawm nej mus povtseg thiab tsis tseg ib yam dabtsi rau nej hlo li.”
 Ces txhua tus neeg uas tuaj nyob ntawd puavleej hais tias, “Amees!” thiab ua tus TSWV tsaug. Thiab cov thawjcoj tau ua raws li lawv tej lus cog tseg lawm.

Nehemis ua Siab Dawb Siab Zoo

14Kuv ua tus tswvxeev kav cov Yudas yog xyoo nees nkaum los txog rau xyoo peb caug ob uas Ataxawxes ua huabtais; kaum ob xyoos uas kuv tau ua tswvxeev ntawd los txog tamsim no, tsis hais kuv cov kwvtij lossis kuv, yeej tsis tau noj tej zaub mov uas cov pejxeem coj tuaj rau tus tswvxeev hlo li. 15Cov tswvxeev qub uas xub kav ua ntej kuv lawm tau quab yuam cov pejxeem ua haujlwm hnyav kawg li thiab kom lawv muab ib hnub twg plaub caug npib nyiaj rau cov tswvxeev coj mus yuav zaub mov thiab cawv txiv hmab. Txawm yog lawv cov tubtxib los yeej tsimtxom cov pejxeem kawg li thiab, tiamsis kuv tsis ua li lawv cov ntawd, rau qhov kuv hwm Vajtswv. 16Kuv siv tagnrho kuv lub zog los txhim kho tus ntsa yeej, kuv yeej tsis tau ib yam dabtsi hlo li. Txhua tus neeg uas ua haujlwm rau kuv puavleej koomtes nrog kuv txhim kho tus ntsa yeej no. 17Cov Yudas thiab lawv cov thawjcoj ib puas tsib caug leej tau nrog kuv koom tsum noj mov txhua pluag, dua li ntawd tseem muaj cov neeg txawv tebchaws uas nyob ibncig peb lub tebchaws uas pheej tuaj xyuas kuv kuj tau koom nrog kuv noj mov thiab. 18Ib hnub twg kuv tua ib tug nyuj, rau tus yaj uas zoo nkauj heev, thiab ntau tus qaib los ua zaub noj. Thiab kaum hnub twg kuv muab cawv txiv hmab rau sawvdaws haus ib zaug. Kuv yeej paub hais tias yog lub nra hnyav rau cov pejxeem sawvdaws lawm. Yog li ntawd, kuv thiaj tsis hais kom lawv muab zaub mov tuaj rau kuv.
19Kuv thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, kuv thov koj nco ntsoov txhua yam haujlwm uas kuv tau ua rau cov neeg no lawm.”