5

Nehemyah Pơgang Ƀing Rin Tơnap

1Tơdơi kơ anŭn ƀiă, hơmâo lu ƀing ană plei, đah rơkơi hăng đah kơmơi, čơdơ̆ng brŏk ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ayŏng adơi gơñu Yehudi pơkŏn. 2Đơđa amăng ƀing gơñu laĭ, “Ƀing gơmơi hơmâo lu mơnuih amăng sang anŏ gơmơi, tui anŭn ƀing gơmơi khŏm hơmâo pơdai ƀơ̆ng huă yơh kiăng kơ dưi hơdip.”
3Đơđa ƀing pơkŏn laĭ, “Ƀing gơmơi ăt khŏm jao lui hĭ kơ arăng hơdôm đang hơma gơmơi, đang boh kơƀâo gơmơi laih anŭn sang dŏ gơmơi kiăng kơ hơmâo djŏp pơdai ƀơ̆ng amăng tơlơi ư̆ rơpa anai.”
4Ƀing pơkŏn dơ̆ng laĭ, “Ƀing gơmơi khŏm čan mă prăk kiăng kla jia kơ pơtao yuakơ hơdôm đang hơma laih anŭn đang boh kơƀâo gơmơi hơmâo. 5Ƀing gơmơi ăt jing ƀing Yehudi, jing ƀing hơmâo kơđeh asar drah kơtăk hrup hăng ƀing Yehudi pơkŏn mơ̆n. Hiư̆m ngă, ƀing ană bă gơmơi ƀu hrup hăng ƀing ană bă gơñu ôh hă? Samơ̆ ƀing gơmơi khŏm jao hĭ đơđa amăng ƀing ană bă gơmơi jing hlŭn. Laih anŭn đơđa amăng ƀing gơmơi hơmâo sĭ hĭ laih ƀing ană đah kơmơi gơmơi jing hlŭn. Ƀing gơmơi ƀu hơmâo tơlơi djru kiăng kơ song glaĭ dơ̆ng tah, yuakơ hơdôm đang hơma, đang boh kơƀâo gơmơi arăng mă hĭ laih mơ̆ng ƀing gơmơi.”
6Tơdang kâo hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gơñu brŏk ƀuăh anŭn, kâo hil biă mă. 7Kâo pơmĭn kơ hơdôm tơlơi anŭn nanao amăng tơlơi pơmĭn kâo laih anŭn kâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua djă̱ akŏ wơ̆t hăng ƀing khua moa ană plei tui anai, “Ƀing gih hlak kơtư̆ juă ƀing adơi ai ƀing Yehudi gih pô!” Tui anŭn, kâo iâu pơƀut hrŏm hơbĭt sa tơlơi pơjơnum prŏng kiăng kơ pơsir kơ ƀing gơñu kơ tơlơi anŭn, 8laih anŭn kâo laĭ tui anai, “Tui hăng tơlơi ƀing ta dưi ngă truh kơ tă anai, ƀing ta hơmâo blơi glaĭ laih ƀing adơi ai Yehudi ta jing ƀing hơmâo sĭ laih ƀing gơ̆ pô kơ ƀing mơnuih tuai. Samơ̆ ră anai, ƀing gih pơgŏ̱ hĭ ƀing adơi ai Yehudi ta sĭ hĭ ƀing gơ̆ pô kơ ƀing gih, ăt jing ƀing adơi ai ƀing gơ̆ pô mơ̆n!” Ƀing khua djă̱ akŏ ană plei dŏ rơiăt yuakơ ƀing gơñu ƀu dưi hơduah ƀuh tơlơi găl hơget ôh kiăng kơ pơhiăp.
9Tui anŭn, kâo pơhiăp dơ̆ng, “Hơget tơlơi ƀing gih hlak ngă ră anai jing soh laih yơh! Ƀing gih năng huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn ngă hơget tơlơi jing djơ̆ găl yơh. Tơdah ƀing gih ngă tui tơlơi djơ̆ găl anŭn, tui anŭn ƀing gih ƀu či pha brơi ôh tơhơnal tơlơi kiăng kơ ƀing rŏh ayăt ta, jing ƀing mơnuih tuai, klao djik kơ ƀing ta. 10Kâo, ƀing ayŏng adơi rai hrŏm hăng kâo laih anŭn ƀing ding kơna kâo, ăt brơi kơ ƀing ană plei ta čan mă prăk laih anŭn pơdai mơ̆n. Samơ̆ ră anai brơi kơ ƀing ta lui hĭ bĕ tơlơi sat kiăng kơ ƀing gơ̆ kla glaĭ anŭn! 11Brơi kơ ƀing gih lŏm lui hĭ bĕ hơnưh ƀing gơñu đo̱m kơ ƀing gih: Anŭn jing prăk, pơdai, ia boh kơƀâo ƀôdah ia rơmuă ôliwơ yơh. Laih anŭn ră anai, brơi kơ ƀing ta brơi glaĭ mơtam bĕ kơ ƀing gơ̆ hơdôm đang hơma, đang boh kơƀâo, đang ôliwơ laih anŭn khul sang dŏ ƀing gơ̆.”
12Ƀing khua djă̱ akŏ laĭ glaĭ, “Ƀing gơmơi či ngă tui hăng tơlơi ih pơtă yơh. Ƀing gơmơi či brơi glaĭ lŏn kŏng ngăn ƀing gơ̆ laih anŭn ƀu či mă glaĭ hơnưh hơget ôh mơ̆ng ƀing gơ̆.”
 Giŏng anŭn, kâo iâu rai ƀing khua ngă yang kiăng kơ ƀing gơ̆ dưi ngă gơ̆ng jơlan tơdang ƀing khua djă̱ akŏ ƀuăn rơ̆ng ƀing gơñu či ngă tui tơlơi ƀuăn ƀing gơñu hơmâo ƀuăn laih.
13Kâo ăt tŏh hĭ hơdrăng kơiăng kâo hlak buh, tơtŭh hĭ kơdŭng ao phyung kâo ƀơi anăp gơñu laih anŭn laĭ tui anai, “Tơdah hlơi pô amăng ƀing gih ƀu ngă tui ôh tơlơi ƀing gơñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih, Ơi Adai či tơtŭh tơbiă hĭ ƀing gơñu hrup hăng anai mơ̆n. Ơi Adai či mă pơđuaĭ hĭ sang dŏ gơñu wơ̆t hăng abih bang gơnam ƀing gơñu hơmâo laih anŭn ƀu či pioh glaĭ kơ ƀing gơñu gơnam hơget gĕt ôh.”
 Ƀơi mông anŭn, abih bang ƀing pơjơnum glaĭ pơ anih anŭn laĭ, “Amen,” laih anŭn gơñu bơni hơơč kơ Yahweh. Giŏng anŭn, ƀing khua djă̱ akŏ anŭn ngă tui hăng tơlơi ƀing gơñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih yơh.

Tơlơi Čơmah Rơhao Nehemyah

14Tơdang amăng pluh-dua thŭn kâo jing khua kwar čar wai lăng anih lŏn Yudah, anŭn jing čơdơ̆ng mơ̆ng thŭn tal duapluh pơtao Artaksekses jing pơtao prŏng tơl truh thŭn tal klâopluh-dua ñu, kâo wơ̆t hăng ƀing ding kơna kâo ƀu ƀơ̆ng ôh gơnam ƀơ̆ng tui hăng črăn ƀing ană plei năng pioh laih kơ sa čô khua kwar čar. 15Samơ̆ rĭm ƀing khua kwar čar hlâo adih, jing ƀing rai hlâo kơ kâo, ƀing gơñu pơjing rai laih sa tơlơi kơtraŏ kơ ƀing ană plei anai laih anŭn hơmâo pơđar ƀing ană plei brơi laih pă̱pluh prăk kăk amrăk rĭm hrơi thim kơ gơnam ƀơ̆ng laih anŭn tơpai boh kơƀâo. Wơ̆t tơdah ƀing ding kơna gơñu ăt ngă khua kơtư̆ juă ƀing ană plei mơ̆n. Samơ̆ kâo ngă phara ƀu hrup hăng anŭn ôh, yuakơ kâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ta. 16Kâo yua abih bang tơlơi kơtang kâo kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng glaĭ pơnăng plei laih anŭn ƀu hơduah mă lŏn kŏng ngăn ôh. Abih bang ƀing hlơi pô mă bruă kơ kâo, le̱ng kơ pơgop hăng kâo amăng tơlơi ma̱n pơdơ̆ng soh sel.
17Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing mơnuih juăt ƀơ̆ng huă hrŏm hăng kâo ƀơi kơƀa̱ng ƀơ̆ng huă hơmâo truh kơ sa-rơtuh rơmapluh čô ƀing Yehudi wơ̆t hăng ƀing khua djă̱ akŏ gơñu jing ƀing Yehudi mơ̆n, rơngiao kơ ƀing tuai rai pơ kâo mơ̆ng ƀing lŏn čar ju̱m dar. 18Rĭm hrơi arăng juăt yŏng gơnam ƀơ̆ng huă kơ ƀing gơmơi sa drơi rơmô, năm drơi triu hiam hloh, lu čim brĭm laih anŭn amăng rĭm pluh hrơi arăng ba rai tơpai djŏp mơta. Samơ̆ kâo thâo anai jing bruă grơ̆ng glăm kơtraŏ biă mă kơ ƀing ană plei, tui anŭn kâo ƀu kiăng pơđar hơget ôh kiăng kơ hơmâo hơdôm gơnam ƀơ̆ng huă tui hăng sa čô khua prŏng juăt hơmâo anŭn.
19Ơ Ơi Adai hơi, kâo iâu laĭ Ih, rơkâo kơ Ih anăm wơr hĭ ôh kiăng kơ yap kơnăl kơ kâo abih bang bruă kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing ană plei anai.