6

Ntxeev Siab rau Nehemis

1Xanpalas, Taunpias, Nkesees thiab lwm pab uas yog peb cov yeebncuab hnov hais tias peb kho tau tus ntsa yeej tiav ntom nti tsis muaj ib qhov twg khoob li lawm, tsuas yog peb tseem tsis tau coj cov txiag roojvag mus dhos rau ntawm cov roojvag xwb. 2Vim li ntawd, Xanpalas thiab Nkesees thiaj tso neeg tuaj hais rau kuv kom kuv mus ntsib nkawd rau hauv ib lub zos ntawm cov zos uas nyob hauv lub tiaj nrag Aunaus. Qhov no twb yog nkawd tuavhauv xav ua phem rau kuv nkaus xwb. 3Kuv thiaj tso neeg mus hais rau nkawd tias, “Kuv tseem muaj haujlwm tseemceeb heev, kuv tuaj ntsib tsis tau neb. Kuv yuav tsis tso kuv tej haujlwm tseg, thiab cia li tuaj ntsib neb nkaus xwb.”
4Nkawd tso neeg tuaj hais rau kuv txog plaub zaug puavleej hais ib yam nkaus li ntawd, thiab txhua zaus uas kuv teb rau nkawd los teb ib yam nkaus li ntawd thiab.
5Ces zaum tsib Xanpalas txawm tso kiag nws tus tubtxib tuaj hais rau kuv; zaum no nws nqa ib tsab ntawv tsis nias homthawj rau li. 6Tsab ntawv ntawd hais li no:
“Nkesees hais rau kuv tias, muaj ib cov nyuag lus xaiv tsis zoo uas pheej hais nyob rau hauv cov pejxeem, thiab Nkesees hais tias cov lus ntawd yeej muaj tseeb tiag, koj thiab cov Yudas xav ntxeev siab. Yog li ntawd, nej thiaj li txhim kho tus ntsa yeej. Thiab Nkesees tseem hais ntxiv tias yog koj npaj siab xav kom tsa koj ua huabtais.
7Thiab koj tseem tau hais kom cov cev Vajtswv lus qee leej tshaj tawm rau hauv lub nroog Yeluxalees tias koj yog cov Yudas tus vajntxwv; zaj no twb nrov mus txog huabtais lawm. Yog li ntawd, kuv hais rau koj paub tias koj thiab kuv yuav tsum tau tuaj sib ntsib thiab tham txog zaj no.”
8Kuv thiaj txib neeg mus hais rau Nkesees li no: “Tej lus uas koj hais tas los ntawd yeej tsis muaj ib los tseeb li, koj lam ntxeev lus xwb.”
9Lawv nrhiav kev ua kom peb ntshai thiab tso tes haujlwm no tseg. Kuv thiaj thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, tamsim no thov koj txhawb kuv lub zog lauj!”
10Thaum ntawd kuv thiaj mus xyuas Delayas tus tub Semayas uas yog Mehetanpees tus xeebntxwv uas nws yeej tsis muaj cuabkav yuav tawm tau hauv nws lub tsev hlo li. Nws hais rau kuv tias, “Koj thiab kuv yuav tsum tau khiav mus nkaum rau hauv chav dawbhuv hauv lub Tuamtsev thiab muab tej qhovrooj liaj huv tibsi, rau qhov lawv npaj siab yuav tuaj muab koj tua. Txij no mus txhua hmo lawv yuav tuaj nyas nrhiav koj tua povtseg.”
11Kuv teb nws hais tias, “Kuv tsis yog hom neeg uas yuav nrhiav kev khiav mus nkaum. Koj xav hais tias kuv yuav mus nrhiav chaw nkaum hauv lub Tuamtsev kom cawm tau kuv txojsia no los? Kuv tsis ua li ntawd ib zaug li.”
12Thaum kuv muab zaj no ua tib zoo xav lawm, kuv paub hais tias Vajtswv tsis tau los hais rau Semayas, tiamsis yog Xanpalas thiab Taunpias nkawd ntiav kom Semayas tuaj ceebtoom li ntawd rau kuv xwb. 13Nkawd ntiav nws tuaj tso hem thawj rau kuv kom kuv mus ua txhaum, nkawd thiaj li yuav ua tau rau kom kuv lub koob lub npe puas thiab muab kuv txo kom poob ntsejmuag.
14Kuv thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, thov koj nco ntsoov tej uas Taunpias thiab Xanpalas nkawd ua thiab rau txim rau nkawd. Thiab thov nco ntsoov tus pojniam Naudiyas uas yog tus cevlus thiab lwm tus cevlus uas pheej nrhiav kev ua kom kuv ntshai ntawd.”

Xaus Kev ua Haujlwm

15Tau tsib caug ob hnub tom qab, tes haujlwm uas ua tus ntsa yeej mam li tiav rau hnub nees nkaum ntsib lub hli Elus. 16Thaum peb cov yeebncuab uas yog cov tebchaws nyob ibncig peb hnov hais txog tej ntawd, lawv poob ntsejmuag kawg li. Rau qhov txhua tus puavleej paub hais tias tej haujlwm ntawd tiav tas vim yog muaj Vajtswv ua tus pab.
17Lub sijhawm ntawd, cov Yudas tej thawjcoj puavleej tau koomtes nrog Taunpias. 18Muaj cov Yudas coob leej tuaj Taunpias tog, rau qhov nws yawmtxiv yog Alas tus tub Sekaniyas uas yog neeg Yudas. Dua li ntawd, nws tus tub Yehauhanas tseem yuav Npelekhiyas tus tub Mesulas tus ntxhais ua pojniam thiab. 19Cov neeg pheej hais zom zaws tabmeeg rau ntawm kuv xubntiag txog Taunpias tej haujlwm zoo thiab pheej coj txhua yam uas kuv tau hais mus piav qhia huv tibsi rau Taunpias mloog. Thiab nws tseem pheej xa ntawv tuaj hem kom kuv ntshai.