5

Nehemi paab cov tuabneeg pluag

1Cov pejxeem hab puab tej quaspuj qw ntshu quas lawg ywg puab cov kwvtij Yutai. 2Muaj tuabneeg has tas, “Peb tsev tuabneeg coob muaj tub muaj ntxhais. Peb cheem tsum tau qoob peb txhad tau noj txhad muaj txujsa nyob tau.” 3Hab muaj tuabneeg has tas, “Peb yuav tsum muab peb tej teb, peb tej vaaj txwv maab hab peb tej vaaj tse coj moog yuam txhad tau qoob vem yog muaj kev tshaib nqhes heev.” 4Hab muaj tuabneeg has tas, “Peb tub muab peb tej teb hab peb tej vaaj txwv maab coj moog yuam nyaj lug them se rua vaajntxwv lawm. 5Peb lub cev nqaj kuj zoo ib yaam le peb cov kwvtij, peb tej mivnyuas kuj zoo ib yaam le puab le, los peb tseed yuav tsum muab peb tej tub tej ntxhais coj moog ua qhev, hab peb tej ntxhais qee leej raug ua qhev lawm. Tassws peb paab tsw tau vem peb tej teb hab tej vaaj txwv maab nyob rua huv luas teg lawm.”
6Thaus kws kuv nov puab tej suab qw hab puab tej lug lawm mas kuv chim heev. 7Kuv muab tej nuav xaav txhwj xaav txhua hab kuv coj moog kom rua cov kws ua hlub hab cov thawj. Kuv has rua puab tas, “Mej txhua tug sau paaj nyag ntawm mej cov kwvtij.” Hab kuv hu cov pejxeem coob tuaj txoos ua ke tawm tsaam puab. 8Hab kuv has rua puab tas, “Peb tub txhwv peb cov kwvtij Yutai kws raug muab muag rua lwm lub tebchaws lug npaum le kws peb muaj peevxwm ua tau, tassws mej tseed rov muab mej cov kwvtij muag, puab txhad raug muab muag rua peb ntaag.” Puab kuj nyob ntsag tu teb tsw tau ib lus le. 9Kuv txhad has tas, “Tej kws mej ua hov tsw zoo. Tsw tswm nyog mej ua lub neej paub ntshai peb tug Vaajtswv lov? Ib tsoom tebchaws kws yog peb cov yeeb ncuab txhad tsw muaj chaw thuaj luag peb. 10Dua le ntawd kuv hab kuv cov kwvtij hab kuv cov tub qhe txhad muab nyaj hab qoob txais rua puab. Ca peb tseg tsw xob sau paaj nyag. 11Nub nua ca le muab puab tej teb, tej vaaj txwv maab, tej teb txwv aulib hab puab tej vaaj tse hab tej paaj nyag hab tej qoob tej cawv txwv maab hab tej roj kws mej sau tshaaj thim rov rua puab.” 12Mas puab teb tas, “Peb yuav thim tej ntawd rov qaab hab yuav tsw sau ib yaam daabtsw ntawm puab lawm. Peb yuav ua lawv le kws koj has.” Tes kuv txhad hu cov pov thawj lug hab kuas cov tuabneeg hov cog lug twv tas puab yuav ua lawv le kws puab cog lug tseg lawd. 13Kuv txhad le nchus kuv lub tsho hab has tas, “Ib yaam nkaus le nuav, yog leejtwg tsw ua lawv le kws cog lug tseg nuav, thov Vaajtswv muab nwg nchus tawm huv nwg lub tsev hab huv nwg tej num, nwg txhad yuav raug muab nchus tawm moog teg dawb teg do.” Mas cov tuabneeg kws tuaj txoos ua ke hov suavdawg teb tas, “Amee,” hab qhuas Yawmsaub. Hab cov tuabneeg kuj ua lawv le kws puab cog lug ca.
14Dua le ntawd txwj thaus kuv raug tsaa ua tug kws kaav Yuta tebchaws, yog txwj xyoo neeg nkaum moog txug xyoo peb caug ob kws Athaxawxi ua vaajntxwv mas huvsw yog kaum ob xyoos, mas kuv hab kuv cov kwvtij tsw tau noj tej zaub mov kws yog tug tswv xeev le feem. 15Cov tswv xeev kws ua kuv ntej tau quab yuam cov pejxeem nyaav heev hab tseed kuas puab them plaub caug sekhee nyaj tsaav rua tej zaub mov hab cawv txwv maab hov. Txawm yog puab cov tub teg tub taw los kuj tsaab ua luj rua cov pejxeem hab. Tassws kuv tsw tau ua le hov vem kuv fwm hab paub ntshai Vaajtswv. 16Kuv tseed ua tej num kws ua lub ntsaa loog nuav, hab kuv tsw tau ib thaaj aav hlo le, hab kuv cov tub qhe suavdawg tuaj ua ke ua ntsaa loog hab. 17Dua le ntawd kuv tseed muaj ib puas tswb caug leej nrug kuv noj ua ke, yog cov Yutai hab cov num tswv, yog tsaav rua cov kws tuaj huv tej tebchaws kws nyob ib ncig peb tuaj nrug peb nyob. 18Tej kws npaaj rua peb noj mas ib nub yog ib tug nyuj hab rau tug yaaj kws zoo kawg. Hab luas npaaj qab rua kuv, hab npaaj naab cawv txwv ntau heev kaum nub ib zag. Txawm yog muaj npaum le nuav los kuv yeej tsw tau sau tej zaub mov kws yog tug tswv xeev le feem, vem qhov kws ua koom le nuav tub nyaav rua cov pejxeem nuav lawm. 19Au kuv tug Vaajtswv, thov koj ncu txug txhua yaam kws kuv tau ua paab cov tuabneeg nuav sub kuv txhad tau qhov zoo.