9

Tương lai của dân Y-sơ-ra-ên

(9:1 – 14:21)

Các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên bị trừng phạt

1Đây là lời tiên tri:
  Lời Đức Giê-hô-va chống lại đất Ha-đơ-rắc,
   Lời ấy cũng chống lại Đa-mách.
  Vì mắt của mọi người và mọi bộ tộc Y-sơ-ra-ên
   Đều hướng lên Đức Giê-hô-va.
  2Lời ấy cũng phán về Ha-mát, giáp ranh với Đa-mách,
   Và phán về Ty-rơ, Si-đôn, là các thành rất khôn ngoan.
  3Dù Ty-rơ đã xây đồn lũy cho mình,
   Thu chứa bạc nhiều như bụi đất,
   Và tích lũy vàng như bùn đất ngoài đường.
  4Nhưng nầy, Chúa sẽ tước đoạt hết tài sản của nó,
   Đánh đổ quyền thế nó xuống biển,
   Còn nó sẽ bị lửa thiêu nuốt.

  5Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ hãi;
   Ga-xa cũng đau đớn quằn quại;
   Éc-rôn cũng vậy, vì niềm hi vọng của nó tiêu tan.
  Vua Ga-xa sẽ bị tiêu diệt
   Và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư.
  6Đám dân tạp sẽ cư ngụ tại Ách-đốt;
   Ta sẽ diệt trừ sự kiêu ngạo của người Phi-li-tin.
  7Ta sẽ xóa sạch máu khỏi miệng nó,
   Và lấy thức ăn ghê tởm ra khỏi răng nó;
  Nó sẽ như dân sót của Đức Chúa Trời chúng ta,
   Và sẽ như một tộc trưởng của Giu-đa,
   Còn Éc-rôn sẽ như người Giê-bu-sít.
  8Ta sẽ đóng trại để canh giữ nhà Ta,
   Đề phòng người qua kẻ lại.
  Kẻ hà hiếp sẽ không còn giày xéo dân Ta nữa,
   Vì bây giờ Ta đã để mắt trông coi họ.

Vua Si-ôn ngự đến

  9Hỡi con gái Si-ôn, hãy hết sức vui mừng!
   Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo hò mừng vui!
  Nầy, Vua ngươi đến với ngươi;
   Ngài là Đấng Công Chính và ban sự cứu rỗi,
  Khiêm tốn và cưỡi lừa,
   Một con lừa con, là con của lừa cái.
  10Ta sẽ diệt trừ chiến xa khỏi Ép-ra-im
   Và ngựa chiến khỏi Giê-ru-sa-lem;
  Cung tên dùng trong chiến trận cũng sẽ bị bẻ gãy,
   Và Ngài sẽ công bố hòa bình cho các nước;
  Quyền cai trị của Ngài sẽ trải suốt từ biển nầy đến biển kia,
   Từ Sông Cái cho đến tận cùng cõi đất.

Sự phục hồi dân Chúa

  11“Về phần con, vì huyết của giao ước Ta lập với con,
   Nên Ta sẽ thả những kẻ bị giam cầm của con ra khỏi hố cạn.
  12Hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn còn hi vọng, hãy trở về đồn lũy!
   Chính hôm nay, Ta công bố rằng Ta sẽ bồi hoàn cho con gấp đôi.
  13Ta sẽ giương Giu-đa ra cho Ta như cái cung,
   Và Ép-ra-im như mũi tên của nó.
  Hỡi Si-ôn, Ta sẽ thúc giục con cái của con
   Chống lại con cái của Gia-van,
   Và Ta sẽ khiến con như lưỡi gươm của dũng sĩ.”

  14Bấy giờ, Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện cho dân Ngài thấy,
   Mũi tên Ngài sẽ phóng đi như tia chớp;
  Chúa Giê-hô-va sẽ thổi tù và
   Ngài tiến tới trong gió lốc phương nam.
  15Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ,
   Họ sẽ ăn nuốt và giày đạp những viên đá dùng bắn ná;
  Họ sẽ uống và vui say ồn ào như người say rượu,
   Và sẽ đầy tràn như cái bát,
   Như các góc bàn thờ.

  16Ngày ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu dân mình
   Như bầy chiên của Ngài;
  Họ sẽ chiếu sáng trên đất
   Như những viên đá quý lấp lánh trên vương miện.
  17Thật, mọi sự tốt lành đẹp đẽ biết bao!
   Ngũ cốc sẽ làm cho thanh niên tăng trưởng,
   Và rượu mới làm cho thiếu nữ vui tươi.