14

Ơn Nói Tiếng Lạ và Ơn Nói Tiên Tri

1Hãy đeo đuổi tình yêu và khao khát các ân tứ thuộc linh, đặc biệt là ơn nói tiên tri. 2Vì người được ơn nói tiếng lạ không nói với loài người, nhưng nói với Ðức Chúa Trời, bởi không ai hiểu được, vì người ấy nói các huyền nhiệm trong Ðức Thánh Linh. 3Trong khi đó người nói tiên tri nói với loài người để xây dựng, khích lệ, và an ủi. 4Người nói tiếng lạ xây dựng chính mình, còn người nói tiên tri xây dựng hội thánh. 5Dù tôi muốn tất cả anh chị em được ơn nói tiếng lạ, nhưng tôi càng mong muốn tất cả anh chị em được ơn nói tiên tri hơn. Người được ơn nói tiên tri cao trọng hơn người được ơn nói tiếng lạ, ngoại trừ có người thông giải, để hội thánh được xây dựng.
6Bây giờ thưa anh chị em, nếu tôi đến với anh chị em và chỉ nói tiếng lạ, mà không nói cho anh chị em một sự mặc khải, hoặc một sự hiểu biết, hoặc một lời tiên tri, hoặc một sự dạy dỗ nào, thì tôi giúp ích được gì cho anh chị em chăng? 7Các nhạc cụ không có sự sống cũng vậy, giống như ống sáo hoặc hạc cầm, nếu chúng không phát ra những âm thanh độc đáo riêng, làm sao người ta biết đó là tiếng sáo thổi hay hạc cầm đang trỗi khúc. 8Nếu tiếng kèn thổi lên không rõ điệu, ai sẽ chuẩn bị ra trận? 9Anh chị em cũng vậy, nếu miệng lưỡi anh chị em không phát âm những lời có thể hiểu được, ai biết anh chị em nói gì? Chẳng qua là nghe anh chị em nói líu lo thôi. 10Hẳn nhiên trên thế giới nầy có nhiều ngôn ngữ, nhưng không ngôn ngữ nào không có ý nghĩa. 11Nếu tôi không hiểu ý nghĩa của một ngôn ngữ, người nói ngôn ngữ ấy sẽ xem tôi là người ngoại quốc, và tôi cũng xem người ấy là người ngoại quốc. 12Anh chị em cũng vậy, vì anh chị em nhiệt thành tìm kiếm các ân tứ thuộc linh, vậy hãy tìm kiếm cho nhiều để dùng xây dựng hội thánh.
13Vậy người được ơn nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để có người thông giải điều mình nói. 14Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi chẳng được kết quả gì. 15Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh và tôi cũng cầu nguyện bằng tâm trí; tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh và tôi cũng ca ngợi bằng tâm trí. 16Nếu không, khi bạn chúc tụng bằng tâm linh, làm sao một người không biết ngồi nghe có thể nói “A-men” về những lời bạn cảm tạ, khi người ấy không hiểu bạn nói gì? 17Dù rằng lời cảm tạ của bạn thật tốt, nhưng người khác không được xây dựng. 18Tôi tạ ơn Ðức Chúa Trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn mọi người trong anh chị em. 19Nhưng trong hội thánh, tôi thà nói năm lời bằng tâm trí để có thể dạy dỗ người khác hơn nói mười ngàn lời bằng tiếng lạ.
20Thưa anh chị em, về sự hiểu biết xin đừng như trẻ con; nhưng về điều ác, hãy nên như trẻ con; về sự hiểu biết, hãy như người trưởng thành.
21Trong Luật Pháp có chép rằng,
  “Bởi các thứ tiếng lạ và bởi môi miệng của những người ngoại quốc,
  Ta sẽ nói với dân nầy;
  Nhưng dù như thế, chúng vẫn chẳng nghe Ta.
  Chúa phán vậy.”
22Thế thì các tiếng lạ không phải là dấu kỳ cho các tín hữu, nhưng cho người chưa tin; còn lời tiên tri thì không phải cho người chưa tin, nhưng cho các tín hữu. 23Khi cả hội thánh nhóm lại với nhau và ai cũng nói tiếng lạ, nếu có những người không biết hoặc những người chưa tin bước vào, họ sẽ chẳng bảo rằng anh chị em đã khùng cả rồi hay sao? 24Nhưng nếu tất cả đều nói tiên tri, và có người chưa tin hoặc người không biết bước vào, tất cả sẽ làm cho người ấy bị bắt phục về tội lỗi mình, và tất cả sẽ làm cho người ấy bị cáo trách; 25những gì bí mật trong lòng người ấy bị phơi bày, người ấy sẽ sấp mình xuống thờ lạy Ðức Chúa Trời và nói, “Quả thật, có Ðức Chúa Trời hiện diện giữa quý vị.”

Trật Tự Khi Nhóm Lại

26Vậy, thưa anh chị em, chúng ta phải làm thế nào? Khi anh chị em nhóm lại với nhau, ai có một thánh thi, ai có lời dạy dỗ, ai có sự mặc khải, ai có tiếng lạ, ai có ơn thông giải tiếng lạ, hãy thực hiện tất cả để xây dựng lẫn nhau. 27Nếu có ai nói tiếng lạ, thì tối đa chỉ hai hoặc ba người; và mỗi người phải nói theo thứ tự của mình, và phải có người thông giải. 28Nhưng nếu không có người thông giải, người có ơn nói tiếng lạ phải im lặng trong hội thánh, người ấy hãy nói riêng giữa mình với Ðức Chúa Trời. 29Các vị tiên tri cũng vậy, chỉ hai hoặc ba người, và những người khác sẽ thẩm định. 30Nếu ai trong những người ngồi đó nhận được sự mặc khải từ Chúa, thì người đang nói hãy im lặng để nhường lời, 31vì mọi người trong anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri để tất cả được học hỏi và khích lệ. 32Tâm linh của các vị tiên tri thuận phục các vị tiên tri, 33vì Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của hỗn loạn nhưng của hòa bình.
 Như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ,
34phụ nữ phải im lặng trong các hội thánh; họ không được phép phát biểu ý kiến, nhưng phải thuận phục như Luật Pháp đã dạy. 35Nếu họ muốn học hỏi điều gì, họ nên hỏi chồng của họ ở nhà, vì thật là xấu hổ khi phụ nữ nói giữa hội thánh.
36Không phải lời Ðức Chúa Trời đã phát xuất từ anh chị em sao? Không lẽ lời Ngài chỉ đến với anh chị em thôi sao?
37Nếu ai nghĩ mình là một tiên tri hay một người thuộc linh, người ấy phải nhìn nhận rằng những gì tôi viết cho anh chị em đây là lịnh của Chúa. 38Nếu ai không nhìn nhận điều đó, xin anh chị em đừng nhìn nhận người ấy.
39Vậy thưa anh chị em, hãy khao khát được ơn nói tiên tri, nhưng cũng đừng cấm cản việc nói tiếng lạ. 40Xin chúng ta hãy làm mọi sự một cách lễ độ và có trật tự.