14

Hais lus txawv txawv thiab cev Vajtswv lus

1Cia li tsom ntsoov nrhiav kev hlub thiab siv zog nrhiav tej tswvyim uas Vaj Ntsuj Plig pub, thiab nrhiav qhov uas cev Vajtswv lus heev dua. 2Rau qhov tus uas hais lus txawv txawv tsis yog hais rau neeg, yog hais rau Vajtswv, rau qhov tsis muaj leejtwg nkag siab, nws hais tej uas muab npog cia raws li Vaj Ntsuj Plig qhia. 3Tiamsis tus uas cev Vajtswv lus yog hais rau neeg kom kheev hlob thiab muaj kev txhawb siab thiab nplij siab. 4Tus uas hais lus txawv txawv kuj ua rau nws tus kheej kheev hlob xwb, tiamsis tus uas cev Vajtswv lus ua rau pawg ntseeg kheev hlob. 5Kuv xav kom nej sawvdaws txawj hais lus txawv txawv, tiamsis loj dua li ntawd kuv xav kom nej cev Vajtswv li lus. Tus uas cev Vajtswv lus kuj loj dua tus uas hais lus txawv txawv. Qhov uas hais lus txawv txawv yuav tsum muaj tus uas txhais tau xwv pawg ntseeg thiaj kheev hlob.
6Cov kwvtij, yog kuv tuaj cuag nej kuv hais lus txawv txawv xwb, kuv tsis hais tej lus uas Vajtswv qhia tshwm los lossis tej lus txawj ntse lossis cev Vajtswv tej lus lossis tej lus qhuab qhia, kuv yuav pab tau nej li cas? 7Txawm yog tej cuab yeej tsis muaj sia uas ua tau suab xws li raj thiab nkauj nog ncas, yog tsis muaj suab siab suab qes uas txawv neeg yuav paub lub suab uas tshuab thiab ntaus tau li cas? 8Yog raj xyu nrov tsis meej, leejtwg yuav txawj npaj ua rog? 9Nej kuj zoo ib yam li ntawd. Yog nej hais lus txawv txawv tsis siv tej lus uas nkag siab tau, neeg yuav nkag siab tej lus ntawd tau li cas? Nej tej lus yuav ploj raws cua mus. 10Hauv ntiajteb no yeej muaj ntau yam lus. Tsis muaj ib yam lus twg uas tsis muaj lub ntsiab. 11Tiamsis yog kuv tsis paub tej lus ntawd lub ntsiab kuv kuj yog lwm haiv neeg rau tus uas hais ntawd, thiab tus uas hais ntawd yog lwm haiv neeg rau kuv. 12Nej kuj ib yam li ntawd. Vim nej siv zog nrhiav tej uas Vaj Ntsuj Plig pub, cia li nrhiav tej tswvyim nplua mias uas ua rau pawg ntseeg kheev hlob.
13Yog li no, tus uas hais lus txawv txawv, kuj yuav tsum thov kom nws txhais tau thiab. 14Yog kuv hais lus txawv txawv thov Vajtswv, kuv tus ntsuj plig kuj thov tiag tiamsis kuv txojkev xav tsis tau qabhau. 15Vim li no kuv yuav ua li cas? Kuv yuav siv kuv tus ntsuj plig thiab siv kuv txojkev xav thov Vajtswv. Thiab kuv yuav siv tus ntsuj plig thiab siv kuv txojkev xav hu nkauj. 16Yog tsis ua li ntawd, yog koj siv tus ntsuj plig qhuas Vajtswv mas cov neeg uas tsis nkag siab yuav hais “Amee” rau tej lus uas koj ua Vajtswv tsaug ntawd tau li cas, rau qhov lawv tsis paub tias koj hais dabtsi? 17Txawm yog koj ua Vajtswv tsaug zoo npaum li cas, los lwm tus kuj tsis kheev hlob. 18Kuv ua Vajtswv tsaug, kuv hais lus txawv txawv ntau dua nej sawvdaws. 19Tiamsis hauv pawg ntseeg kuv xav hais tsib lo lus uas kuv twb xav cia lawm xwb kom thiaj qhia tau lwm tus, zoo dua li hais ib vam lo lus txawv txawv.
20Cov kwvtij, nej tsis txhob xav li tej menyuam yaus xav. Qhov uas ua phem cia li ua menyuam mos, qhov uas xav, cia li xav li tus neeg laus. 21Hauv txoj kevcai muaj sau cia hais tias,
  “Kuv yuav siv lwm yam lus
   thiab siv lwm haiv neeg lub qhov ncauj
   hais rau cov neeg no.
  Txawm li ntawd los lawv yuav tsis mloog kuv hais.
   Tus Tswv hais li no ntag.”
22Yog li no qhov uas hais lus txawv txawv tsis yog txujci rau cov uas ntseeg tiamsis yog txujci rau cov uas tsis ntseeg. Qhov uas cev Vajtswv lus tsis yog muaj rau cov uas tsis ntseeg, tiamsis yog muaj rau cov uas ntseeg. 23Yog li no yog tag nrho pawg ntseeg tuaj sablaj ua ke thiab txhua tus nyias taus nyias hais lus txawv txawv mas muaj cov uas tsis paub lossis cov uas tsis ntseeg tuaj rau hauv, lawv yuav hais tias nej vwm lawm los tsis yog? 24Tiamsis yog txhua tus cev Vajtswv lus mas ib tug uas tsis ntseeg lossis ib tug uas tsis paub tuaj rau hauv, mas nws raug txhua tus ntuas thiab sawvdaws taw nws qhov txhaum, 25thiab tej uas muab zais rau hauv nws lub siab yuav raug muab nthuav tshwm los thiab nws yuav khwb nkaus hauv pem teb pe Vajtswv hais tias. “Vajtswv nrog nraim nej tiag tiag li.”

Ua txhua yam raws li kevcai

26Yog li ntawd, cov kwvtij 'e, yuav hais li cas? Thaum nej tuaj txoos ua ke, muaj tus muaj nkauj, muaj tus qhuab qhia, muaj tus muaj tej lus uas Vajtswv qhia tshwm, muaj tus hais lus txawv txawv thiab muaj tus txhais tej lus txawv txawv. Nej yuav tsum ua txhua yam kom pawg ntseeg kheev hlob. 27Yog leejtwg hais lus txawv txawv, cia ob leeg hais lossis ntau kawg peb leeg xwb, ib leeg hais tag ib leeg li hais, thiab cia muaj dua ib leeg txhais. 28Tiamsis yog tsis muaj leejtwg txhais, kuj kom lawv nyob twjywm hauv chaw sablaj, cia lawv hais rau lawv tus kheej thiab hais rau Vajtswv xwb. 29Pub cov uas cev Vajtswv lus hais tau ob leeg lossis peb leeg thiab cia sawvdaws tshuaj saib tej lus uas lawv hais. 30Yog Vajtswv qhia tshwm rau dua ib tug uas zaum ua ke ntawd, kuj cia thawj tug nyob twjywm tso. 31Vim tias nej sawvdaws cev Vajtswv lus tau ib leeg zuj zus xwv txhua tus thiaj kawm tau thiab tau txais kev txhawb siab. 32Cov uas cev Vajtswv lus tus ntsuj plig yeej nyob hauv cov uas cev Vajtswv lus ntawd li kev tswjhwm, 33rau qhov Vajtswv tsis yog tus Vajtswv uas nyiam kev kub ntxhov tiamsis yog tus uas nyiam kev tus yees.
 Ib yam li uas muaj rau hauv cov xov dawb txhua pawg ntseeg,
34cia cov pojniam nyob twjywm hauv lub chaw sablaj, vim tias tsis tso cai rau lawv hais lus, lawv yuav tsum txo hwjchim raws li txoj kevcai hais tseg. 35Yog lawv xav paub dabtsi, kuj cia lawv nug tus txiv tom tsev, vim tias qhov uas pojniam yuav hais lus hauv chaw sablaj kuj txaj muag. 36Vajtswv txojlus tshwm hauv nej cov los lov? Vajtswv txojlus tuaj txog nej tib cov xwb lov?
37Yog leejtwg xav tias nws yog tus cev Vajtswv lus lossis nws muaj Vaj Ntsuj Plig kuj yuav tsum lees tias tej lus uas kuv sau tuaj txog nej no yog Vajtswv tej lus qhia. 38Yog leejtwg tsis quav ntsej tej lus no, yuav tsis quav ntsej tus ntawd. 39Yog li no, kuv cov kwvtij, cia li siv zog rau qhov uas cev Vajtswv lus, thiab tsis txhob txwv qhov uas hais lus txawv txawv. 40Cia li ua txhua yam raws li tsim nyog ua thiab raws li txoj kevcai.