14

Has lug txawv txawv hab cev Vaajtswv lug

1Ca le tsom ntsoov nrhav kev hlub hab swv zug nrhav tej tswvyim kws Vaaj Ntsuj Plig pub, hab nrhav qhov kws cev Vaajtswv lug heev dua. 2Tsua qhov tug kws has lug txawv txawv tsw yog has rua tuabneeg, yog has rua Vaajtswv, tsua qhov tsw muaj leejtwg nkaag sab, nwg has tej kws muab npog ca lawv le Vaaj Ntsuj Plig qha. 3Tassws tug kws cev Vaajtswv lug yog has rua tuabneeg kuas kheev hlub hab muaj kev txhawb sab hab nplig sab. 4Tug kws has lug txawv txawv kuj ua rua nwg tug kheej kheev hlub xwb, tassws tug kws cev Vaajtswv lug ua rua pawg ntseeg kheev hlub. 5Kuv xaav kuas mej suavdawg txawj has lug txawv txawv, tassws luj dua le ntawd kuv xaav kuas mej cev Vaajtswv le lug. Tug kws cev Vaajtswv lug kuj luj dua tug kws has lug txawv txawv. Qhov kws has lug txawv txawv yuav tsum muaj tug kws txhais tau sub pawg ntseeg txhad kheev hlub.
6Cov kwvtij, yog kuv tuaj cuag mej kuv has lug txawv txawv xwb, kuv tsw has tej lug kws Vaajtswv qha tshwm lug lossws tej lug txawj ntse lossws cev Vaajtswv tej lug lossws tej lug qhuab qha, kuv yuav paab tau mej le caag? 7Txawm yog tej cuab yeej tsw muaj sa kws ua tau suab xws le raaj hab nkauj nog ncaas, yog tsw muaj suab sab suab qeg kws txawv tuabneeg yuav paub lub suab kws tshuv hab ntaus tau le caag? 8Yog raaj xyu nrov tsw meej, leejtwg yuav txawj npaaj ua rog? 9Mej kuj zoo ib yaam le ntawd. Yog mej has lug txawv txawv tsw swv tej lug kws nkaag sab tau, tuabneeg yuav nkaag sab tej lug hov tau le caag? Mej tej lug yuav pluj lawv cua moog. 10Huv nplajteb nuav yeej muaj ntau yaam lug. Tsw muaj ib yaam lug twg kws tsw muaj lub ntsab. 11Tassws yog kuv tsw paub tej lug hov lub ntsab kuv kuj yog lwm haiv tuabneeg rua tug kws has hov, hab tug kws has ntawd yog lwm haiv tuabneeg rua kuv. 12Mej kuj ib yaam le ntawd. Vem mej swv zug nrhav tej kws Vaaj Ntsuj Plig pub, ca le nrhav tej tswvyim nplua quas mag kws ua rua pawg ntseeg kheev hlub.
13Yog le nuav, tug kws has lug txawv txawv, kuj yuav tsum thov kuas nwg txhais tau hab. 14Yog kuv has lug txawv txawv thov Vaajtswv, kuv tug ntsuj plig kuj thov tag tassws kuv txujkev xaav tsw tau qaabhau. 15Vem le nuav kuv yuav ua le caag? Kuv yuav swv kuv tug ntsuj plig hab swv kuv txujkev xaav thov Vaajtswv. Hab kuv yuav swv tug ntsuj plig hab swv kuv txujkev xaav hu nkauj. 16Yog tsw ua le ntawd, yog koj swv tug ntsuj plig qhuas Vaajtswv mas cov tuabneeg kws tsw nkaag sab yuav has “Amee” rua tej lug kws koj ua Vaajtswv tsaug hov tau le caag, tsua qhov puab tsw paub tas koj has daabtsw? 17Txawm yog koj ua Vaajtswv tsaug zoo npaum le caag, los lwm tug kuj tsw kheev hlub. 18Kuv ua Vaajtswv tsaug, kuv has lug txawv txawv ntau dua mej suavdawg. 19Tassws huv pawg ntseeg kuv xaav has tswb lu lug kws kuv tub xaav ca lawm xwb sub txhad qha tau lwm tug, zoo dua le has ib vaam lu lug txawv txawv.
20Cov kwvtij, mej tsw xob xaav le tej mivnyuas yau xaav. Qhov kws ua phem ca le ua mivnyuas mog, qhov kws xaav, ca le xaav le tug quas laug. 21Huv txuj kevcai muaj sau ca has tas,
  “Kuv yuav swv lwm yaam lug
   hab swv lwm haiv tuabneeg lub qhov ncauj
   has rua cov tuabneeg nuav.
  Txawm le ntawd los puab yuav tsw noog kuv has.
   Tug Tswv has le nuav ntaag.”
22Yog le nuav qhov kws has lug txawv txawv tsw yog txujci rua cov kws ntseeg tassws yog txujci rua cov kws tsw ntseeg. Qhov kws cev Vaajtswv lug tsw yog muaj rua cov kws tsw ntseeg, tassws yog muaj rua cov kws ntseeg. 23Yog le nuav yog taag nrho pawg ntseeg tuaj sablaaj ua ke hab txhua tug nyag taug nyag has lug txawv txawv mas muaj cov kws tsw paub lossws cov kws tsw ntseeg tuaj rua huv, puab yuav has tas mej vwm lawm los tsw yog? 24Tassws yog txhua tug cev Vaajtswv lug mas ib tug kws tsw ntseeg lossws ib tug kws tsw paub tuaj rua huv, mas nwg raug txhua tug ntuag hab suavdawg taw nwg qhov txhum, 25hab tej kws muab zais rua huv nwg lub sab yuav raug muab nthuav tshwm lug hab nwg yuav khwb nkaus huv peg teb pe Vaajtswv has tas. “Vaajtswv nrug nraim mej tag tag le.”

Ua txhua yaam lawv le kevcai

26Yog le ntawd, cov kwvtij 'e, yuav has le caag? Thaus mej tuaj txoos ua ke, muaj tug muaj nkauj, muaj tug qhuab qha, muaj tug muaj tej lug kws Vaajtswv qha tshwm, muaj tug has lug txawv txawv hab muaj tug txhais tej lug txawv txawv. Mej yuav tsum ua txhua yaam kuas pawg ntseeg kheev hlub. 27Yog leejtwg has lug txawv txawv, ca ob leeg has lossws ntau kawg peb leeg xwb, ib leeg has taag ib leeg le has, hab ca muaj dua ib leeg txhais. 28Tassws yog tsw muaj leejtwg txhais, kuj kuas puab nyob tuabywv huv chaw sablaaj, ca puab has rua puab tug kheej hab has rua Vaajtswv xwb. 29Pub cov kws cev Vaajtswv lug has tau ob leeg lossws peb leeg hab ca suavdawg tshuaj saib tej lug kws puab has. 30Yog Vaajtswv qha tshwm rua dua ib tug kws nyob tsawg ua ke ntawd, kuj ca thawj tug nyob tuabywv tsaiv. 31Vem tas mej suavdawg cev Vaajtswv lug tau ib leeg zuj zug sub txhua tug txhad kawm tau hab tau txais kev txhawb sab. 32Cov kws cev Vaajtswv lug tug ntsuj plig yeej nyob huv cov kws cev Vaajtswv lug hov le kev tswjfwm, 33tsua qhov Vaajtswv tsw yog tug Vaajtswv kws nyam kev kub ntxhuv tassws yog tug kws nyam kev tug yeeg.
 Ib yaam le kws muaj rua huv cov xuv dawb txhua pawg ntseeg,
34ca cov quaspuj nyob tuabywv huv lub chaw sablaaj, vem tas tsw tso cai rua puab has lug, puab yuav tsum txu fwjchim lawv le txuj kevcai has tseg. 35Yog puab xaav paub daabtsw, kuj ca puab nug tug quasyawg tom tsev, vem tas qhov kws quaspuj yuav has lug huv chaw sablaaj kuj txaaj muag. 36Vaajtswv txujlug tshwm huv mej cov lug lov? Vaajtswv txujlug tuaj txug mej tuab cov xwb lov?
37Yog leejtwg xaav tas nwg yog tug cev Vaajtswv lug lossws nwg muaj Vaaj Ntsuj Plig kuj yuav tsum leeg tas tej lug kws kuv sau tuaj txug mej nuav yog Vaajtswv tej lug qha. 38Yog leejtwg tsw quav ntsej tej lug nuav, yuav tsw quav ntsej tug hov. 39Yog le nuav, kuv cov kwvtij, ca le swv zug rua qhov kws cev Vaajtswv lug, hab tsw xob txwv qhov kws has lug txawv txawv. 40Ca le ua txhua yaam lawv le tswm nyog ua hab lawv le txuj kevcai.