4

Tus Ntsujplig Tseeb thiab Tus Ntsujplig Cuav

1Cov phoojywg uas kuv hlub, nej tsis txhob rawm ntseeg txhua tus uas khav hais tias lawv muaj Vaj Ntsujplig, tiamsis nej yuav tsum ua tib zoo xyuas saib tus ntsujplig ntawd puas yog Vajtswv tus tiag. Rau qhov muaj cov xibhwb cuav ntau leej tawm mus qhia rau txhua qhov txhia chaw lawm. 2Txhua tus uas lees hais tias Yexus Khetos los yug ua neeg, cov ntawd thiaj yog cov uas muaj Vajtswv tus ntsujplig. Twb yog vim li no nej thiaj paub hais tias cov twg yog cov uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig tiag. 3Tiamsis txhua tus uas tsis lees hais tias Yexus los yug ua neeg, tus ntawd tsis muaj Vajtswv tus Ntsujplig. Tus ntsujplig uas nws muaj ntawd yog Yexus Khetos tus yeebncuab tus ntsujplig uas nej twb hnov lawm hais tias nws yuav los; nimno nws twb los nyob hauv ntiajteb no lawm.
4Cov menyuam, nej yog Vajtswv cov menyuam thiab nej twb tawmtsam yeej cov xibhwb cuav lawm, rau qhov Vaj Ntsujplig tus uas nyob hauv nej lub siab muaj hwjchim loj dua tus ntsujplig uas nyob hauv tej neeg ntiajteb lub siab. 5Cov xibhwb cuav ntawd qhia tej uas yog ntiajteb zaj xwb, rau qhov lawv yog neeg ntiajteb thiab neeg ntiajteb yeej nyiam mloog lawv qhia. 6Tiamsis peb yog Vajtswv cov menyuam. Tus uas paub Vajtswv, tus ntawd yeej mloog peb qhia; tus uas tsis yog Vajtswv li, tus ntawd yeej tsis mloog peb qhia. Yog li ntawd peb thiaj paub hais tias tus uas muaj tus Ntsujplig tseeb thiab tus uas muaj tus ntsujplig cuav txawv li cas.

Vajtswv Yog Tus uas Muaj Kev Hlub

7Cov phoojywg, peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, rau qhov Vajtswv yog tus uas ua rau peb txawj sib hlub. Tus uas muaj kev hlub tus ntawd yog Vajtswv menyuam thiab nws yeej paub Vajtswv. 8Tus uas tsis muaj kev hlub, tus ntawd yeej tsis paub Vajtswv, rau qhov Vajtswv yog tus uas muaj kev hlub. 9Vajtswv txib nws tib leeg Tub los rau hauv ntiajteb no kom peb cov uas ntseeg nws tus Tub tau txojsia tshiab. Vajtswv ua li ntawd twb yog Vajtswv qhia rau peb hais tias nws hlub peb. 10Txojkev hlub lub ntsiab yog li no: Tsis yog peb hlub Vajtswv, tiamsis yog Vajtswv hlub peb thiab nws txib nws tus Tub los tuag theej peb lub txhoj, Vajtswv thiaj zam tau peb lub txim.
11Cov phoojywg, Vajtswv twb hlub peb npaum li ntawd lawm, yog li ntawd tsimnyog peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg. 12Yeej tsis tau muaj leejtwg pom Vajtswv ib zaug li, tiamsis yog peb ib leeg hlub ib leeg Vajtswv yeej nrog peb sib raug zoo, thiab nws yuav pub kom peb muaj kev hlub ib yam li nws.
13Rau qhov Vajtswv twb pub Vajtswv tus Ntsujplig rau peb lawm, peb thiaj paub hais tias Vajtswv nrog peb sib raug zoo thiab peb nrog Vajtswv sib raug zoo. 14Peb twb pom thiab peb twb qhia rau sawvdaws paub lawm hais tias Leej Txiv txib nws tus Tub los ua neeg ntiajteb tus Cawmseej. 15Tus uas qhia hais tias Yexus yog Vajtswv tus Tub, Vajtswv yeej nrog tus ntawd sib raug zoo thiab tus ntawd yeej nrog Vajtswv sib raug zoo. 16Peb paub thiab peb ntseeg hais tias Vajtswv hlub peb.
 Vajtswv yog tus uas muaj kev hlub; yog leej twg muaj kev hlub, tus ntawd yeej nrog Vajtswv sib raug zoo, thiab Vajtswv yeej nrog tus ntawd sib raug zoo.
17Yog peb muaj kev hlub ib yam li Vajtswv lawm, peb yuav tsis ntshai Hnub uas Vajtswv txiav txim, rau qhov peb cov uas nyob hauv lub ntiajteb no peb lub neej twb zoo ib yam li Yexus Khetos lub lawm. 18Tus uas muaj kev hlub lawm tsis tas nws yuav ntshai, rau qhov txojkev hlub uas zoo kawg nkaus yuav tshem tau txojkev ntshai tawm. Yog li ntawd tus uas ntshai, tus ntawd tseem tsis tau muaj kev hlub, rau qhov nws ntshai nyob tsam nws raug txim.
19Peb muaj kev hlub rau qhov Vajtswv twb xub hlub peb lawm. 20Tus uas hais tias, “Kuv hlub Vajtswv,” tiamsis nws tseem ntxub nws kwv nws tij, tus ntawd hais dag xwb. Yog nws twb tsis hlub nws kwv nws tij tus uas nws qhovmuag pom, nws yuav ua li cas hlub Vajtswv tus uas nws qhovmuag tsis pom. 21Tej lus uas Yexus Khetos qhia rau peb yog li no: Tus uas hlub Vajtswv, tus ntawd yuav tsum hlub nws kwv nws tij.