4

Mngăt Myang Sĭt leh anăn Mngăt Myang Soh

1Ơ phung kâo khăp, đăm đăo kơ jih jang yang ôh, ƀiădah lông dlăng phung yang thâodah diñu kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê; kyuadah mâo lu phung khua pô hưn êlâo soh mŭt leh hlăm lăn ala. 2Hŏng klei anei diih dưi thâo kral Mngăt Myang Aê Diê: jih jang yang hưn Yêsu Krist hriê leh hlăm kđeh kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê; 3leh anăn jih jang yang amâo hưn klei Yêsu, amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê ôh. Ñu anăn jing yang pô roh hŏng Krist. Diih hmư̆ leh ñu srăng hriê, leh anăn ară anei ñu dôk leh hlăm lăn ala. 4Ơ phung anak điêt, diih jing dŏ Aê Diê leh anăn dưi hŏng diñu leh; kyuadah Pô dôk hlăm diih jing prŏng hĭn kơ pô dôk hlăm lăn ala. 5Diñu jing dŏ lăn ala, snăn diñu blŭ klei lăn ala, leh anăn lăn ala dôk hmư̆ diñu. 6Drei jing dŏ Aê Diê. Hlei pô thâo kral Aê Diê dôk hmư̆ drei, leh anăn hlei pô amâo jing dŏ Aê Diê amâo dôk hmư̆ drei ôh. Hŏng klei anăn drei thâo kral Mngăt Myang klei sĭt nik leh anăn mngăt yang klei čhuai.

Aê Diê Jing Klei Khăp

7Ơ phung kâo khăp, brei drei bi khăp hdơ̆ng drei; kyuadah klei khăp kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê, leh anăn hlei pô khăp, Aê Diê kkiêng kơ ñu leh, leh anăn ñu thâo kral Aê Diê. 8Hlei pô amâo khăp, amâo thâo kral Aê Diê ôh; kyuadah Aê Diê jing klei khăp. 9Hlăm klei anei Aê Diê bi êdah leh klei Ñu khăp kơ drei: Aê Diê tiŏ hriê leh Anak Ñu mâo knŏng sa čô kơ lăn ala, čiăng kơ drei dưi dôk hdĭp kyua Ñu. 10Hlăm klei anei jing klei khăp, amâo djŏ drei khăp leh kơ Aê Diê ôh, ƀiădah Aê Diê khăp leh kơ drei, leh anăn tiŏ hriê Anak Ñu jing mnơ̆ng ngă yang bi tui klei soh drei. 11Ơ phung kâo khăp, tơdah Aê Diê khăp leh kơ drei msĕ snăn, jing djŏ kơ drei bi khăp hdơ̆ng drei msĕ mơh. 12 Amâo mâo ôh sa čô mnuih tuôm ƀuh Aê Diê; tơdah drei bi khăp hdơ̆ng drei, Aê Diê dôk hlăm drei leh anăn klei Ñu khăp jing jăk klă hlăm drei.
13Hŏng klei anei drei thâo kơ drei dôk hlăm Ñu leh anăn Ñu dôk hlăm drei: kyuadah Ñu brei leh Mngăt Myang Ñu pô kơ drei. 14Drei ƀuh leh anăn hưn bi sĭt kơ Ama tiŏ hriê leh Anak Ñu jing Pô Bi Mtlaih kơ lăn ala. 15Hlei pô hưn Yêsu jing Anak Aê Diê, Aê Diê dôk hlăm ñu, leh anăn ñu dôk hlăm Aê Diê. 16Snăn drei thâo leh anăn đăo kơ Aê Diê khăp kơ drei. Aê Diê jing klei khăp. Hlei pô dôk hlăm klei khăp dôk hlăm Aê Diê, leh anăn Aê Diê dôk hlăm ñu. 17Hŏng klei anăn klei khăp truh kơ klei jăk klă hlăm drei, čiăng kơ drei dưi mâo klei knang ti hruê phat kđi. Kyuadah msĕ si Ñu jing, drei jing msĕ snăn mơh hlăm lăn ala anei. 18Amâo mâo klei huĭ ôh hlăm klei khăp, ƀiădah klei khăp klă ênŭm suôt hĕ klei huĭ. Kyuadah klei huĭ mĭn kơ klei bi kmhal, leh anăn hlei pô huĭ ka jing jăk klă ôh hlăm klei khăp. 19Drei khăp kyuadah Ñu khăp leh kơ drei êlâo. 20Hlei pô lač, “Kâo khăp kơ Aê Diê,” ƀiădah bi êmut kơ ayŏng adei ñu, ñu jing sa čô luar yơh. Kyuadah hlei pô amâo khăp ôh kơ ayŏng adei ñu, pô ñu tuôm ƀuh leh, si ñu dưi khăp kơ Aê Diê, Pô ñu amâo tuôm ƀuh ôh. 21Leh anăn klei mtă anei drei mâo mơ̆ng Ñu: hlei pô khăp kơ Aê Diê, brei ñu khăp kơ ayŏng adei ñu msĕ mơh.