1

Gia phổ từ A-đam đến Áp-ra-ham

1A-đam sinh Sết. Sết sinh Ê-nốt. Ê-nốt sinh Kê-nan. 2Kê-nan sinh Ma-ha-la-lên. Ma-ha-la-lên sinh Giê-rết. Giê-rết sinh Ê-nóc. 3Ê-nóc sinh Mê-tu-sê-la. Mê-tu-sê-la sinh La-méc, La-méc sinh Nô-ê.

Dòng dõi Gia-phết

4Các con trai của Nô-ê là Sem, Cham, và Gia-phết.
5Các con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gót, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-séc, và Ti-ra.
6Các con trai của Gô-me là Ách-kê-na, Ríp-hát, và Tô-ga-ma.
7Các con trai của Gia-van là Ê-li-sa, Tạt-sít, Kít-tim, và Rô-đa-nim.

Dòng dõi Cham

8Các con trai của Cham là Cút, Mi-ra-im, Phút, và Ca-na-an.
9Các con trai của Cút là Xê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-a-ma, và Sáp-tê-ca.
 Các con trai của Ra-a-ma là Sê-ba và Đê-đan.
10Cút sinh Nim-rốt là tay dũng sĩ trên đất.
11Mi-ra-im sinh dân Lu-đít, A-na-mít, Lê-ha-bít, và Nép-tu-hít, 12Phát-ru-sít, Cát-su-hít và Cáp-tô-rít. Dân Phi-li-tin xuất thân từ dân Cát-xu-hít.
13Con trai đầu của Ca-na-an là Xi-đôn. Ông cũng sinh ra người Hi-tít, 14người Giê-bu-sít, A-mô-rít, Ghi-ga-sít, 15Hi-vít, Ác-kít, Xi-nít, 16Ác-va-đít, Xê-ma-rít, và Ha-ma-thít.

Dòng dõi Sem

17Các con trai của Sem là Ê-lam, A-sua, Á-phác-xác, Lút, và A-ram. Các con trai của A-ram là U-xơ, Hun, Ghê-the, và Mê-séc.
18Ác-phác-xác sinh Sê-la, Sê-la sinh Ê-be.
19Ê-be có hai con trai. Một người tên Phê-léc vì trong đời ông dân cư trên đất bị chia ra thành nhiều ngôn ngữ. Em của Phê-léc là Giốc-tan. 20Giốc-tan sinh Anh-mô-đát, Sê-lép, Ha-xa-ma-vết, Giê-ra, 21Ha-đô-ram, U-xanh, Điếc-la, 22Ê-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba, 23Ô-phia, Ha-vi-la, và Giô-báp. Tất cả những người đó là con của Giốc-tan.
24Gia phổ gồm Sem, Ác-phác-xác, Sê-la, 25Ê-be, Phê-léc, Rêu, 26Xê-rúc, Na-ho, Thê-ra, 27và Áp-ram gọi là Áp-ra-ham.

Gia đình Áp-ra-ham

28Các con trai của Áp-ra-ham là Y-sác và Ích-ma-ên. 29Sau đây là các con trai của Y-sác và Ích-ma-ên. Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-bai-giốt. Các con trai khác là Kê-đa, Át-bê-ên, Míp-sam, 30Mích-ma, Đu-ma, Ma-xa, Ha-đát, Thê-ma, 31Giê-tu, Na-phích, và Kê-đê-ma. Đó là các con của Ích-ma-ên.
32Kê-tu-ra, vợ sau của Áp-ra-ham, sinh Xim-ran, Giốc-san, Mê-đan, Mi-đi-an, Ích-bát, và Su-a.
 Các con trai của Giốc-san là Sê-ba và Đê-đan.
33Các con trai của Mi-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa, và Ên-đa-a.
 Tất cả đều là dòng dõi của Kê-tu-ra.

Dòng dõi Y-sác

34Áp-ra-ham sinh Y-sác. Hai con trai của Y-sác là Ê-sau và Ít-ra-en.
35Các con trai của Ê-sau là Ê-li-pha, Rêu-ên, Giê-úc, Gia-am, và Co-ra.
36Các con trai của Ê-li-pha là Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tam, Kê-nát, Tim-na, và A-ma-léc.
37Các con trai của Rêu-ên là Na-hát, Xê-rơ, Sam-ma, và Mích-xa.

Người Ê-đôm xuất thân từ Sê-ia

38Các con trai của Sê-ia là Lô-tan, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, Đi-sôn, Ê-xe, và Đi-san.
39Các con trai của Lô-tan là Hô-ri và Hô-mam, và em gái ông là Tim-na.
40Các con trai của Sô-banh là Anh-van, Ma-ha-hát, Ê-banh, Xê-phô, và Ô-nam. Các con trai của Xi-bê-ôn là Ai-gia và A-na.
41Con trai của A-na là Đi-sôn. Các con trai của Đi-sôn là Hem-đan, Ếch-ban, Ít-ran, và Kê-ran.
42Các con trai của Ê-xe là Binh-hanh, Xa-a-van, và A-can. Các con trai của Đi-san là U-xơ và A-ran.

Các vua Ê-đôm

43Sau đây là tên các vua cai trị Ê-đôm trước khi dân Ít-ra-en có vua.
 Bê-la, con Bê-ô là vua Ê-đôm, và thành của ông gọi là Đinh-ha-ba.
44Khi Bê-la qua đời, Giô-báp, con Xê-ra lên nối ngôi. Ông ta gốc ở Bốt-ra.
45Khi Giô-báp qua đời thì Hu-sam lên làm vua. Ông gốc xứ của dân Thê-man.
46Khi Hu-sam qua đời thì Ha-đát, con trai Bê-đát lên ngôi vua. Thành của ông gọi là A-vít. Ha-đát đánh bại dân Mi-đi-an trong xứ Mô-áp.
47Khi Ha-đát qua đời thì Sam-la lên ngôi. Ông gốc ở Mát-rê-ca.
48Khi Sam-la qua đời thì Sa-un lên ngôi vua. Ông gốc ở Rê-hô-bốt gần sông Ơ-phơ-rát.
49Khi Sa-un qua đời thì Ba-anh Ha-nan, con Ác-bo, lên ngôi vua.
50Khi Ba-anh Ha-nan qua đời thì Ha-đát lên ngôi vua, đóng đô tại Bao. Vợ Ha-đát tên Mê-hê-ta-bên, con gái Ma-trết, Ma-trết là con gái của Mê-xa-háp. 51Rồi Ha-đát qua đời.
 Các trưởng gia tộc của Ê-đôm là Thim-na, Anh-va, Giê-thết,
52Ô-hô-li-ba-ma, Ê-la, Phi-nôn, 53Kê-nát, Thê-man, Míp-xa, 54Mác-đi-ên, và Y-ram. Đó là các lãnh tụ của Ê-đôm.