1

Thượng Đế phán qua Con Ngài

1Xưa kia Thượng Đế dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ tiên chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy Ngài phán cùng chúng ta qua Con Ngài là Con mà Ngài đã chọn để làm chủ tể mọi loài. Ngài cũng đã tạo dựng toàn thế gian qua Con ấy. 3Con tượng trưng cho vinh hiển của Thượng Đế và là hình ảnh trung thực của bản chất Ngài. Nhờ lời đầy quyền năng Ngài, các vật được kết hiệp lại bền vững. Khi Con tẩy sạch tội lỗi loài người thì trở về ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng Cao cả trên thiên đàng. 4Con được tôn trọng hơn các thiên sứ vì Thượng Đế cho Con một danh trổi hơn danh các thiên sứ.
5Vì Thượng Đế chưa hề phán với thiên sứ nào rằng,
  “Ngươi là Con ta.
   Ngày nay ta đã sinh ngươi.” Thi thiên 2:7
 Ngài cũng không bảo với thiên sứ nào,
  “Ta sẽ sinh con ra,
   còn ngươi sẽ làm Con ta.” II Sa-mu-ên 17:4
6Còn khi đưa Con đầu lòng vào thế gian thì Ngài phán,
  “Các thiên sứ của Thượng Đế phải thờ lạy Con.”
7Đây là lời Thượng Đế phán về các thiên sứ:
  “Thượng Đế khiến các thiên sứ giống như gió.
   Ngài làm cho các tôi tớ Ngài như ngọn lửa.” Thi thiên 104:4
8Còn về Con Ngài thì Thượng Đế phán:
  “Lạy Thượng Đế, ngôi Ngài vững bền đời đời.
   Ngài sẽ lấy sự công chính cai trị nước của Ngài.
  9Chúa thích điều thiện, ghét điều ác,
   cho nên Thượng Đế đã chọn ngươi
   từ giữa các bạn hữu ngươi;
  Ngài ban cho ngươi sự vui mừng
   lớn hơn tất cả các bạn hữu ngươi.” Thi thiên 45:6–7
10Thượng Đế cũng phán,
  “Lạy Chúa, từ ban đầu Ngài dựng nên trái đất
   tay Ngài tạo ra các bầu trời.
  11Chúng sẽ bị tiêu diệt,
   nhưng Ngài sẽ còn đời đời.
  Chúng sẽ cũ mòn như áo,
  12Ngài sẽ cuốn chúng lại như cái áo,
   và thay chúng như thay áo.
  Nhưng Chúa không thay đổi,
   các năm tháng Ngài không bao giờ chấm dứt.” Thi thiên 102:25-27
13Thượng Đế cũng chưa bao giờ bảo với thiên sứ nào:
  “Hãy ngồi bên phải ta,
   cho đến khi ta đặt kẻ thù con
   dưới quyền cai trị của con.” Thi thiên 110:1
14Các thiên sứ là thần linh hầu việc Thượng Đế được sai đến để giúp những kẻ sẽ nhận được sự cứu rỗi.