1

Gia phổ của Chúa Giê-xu

1Đây là gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài xuất thân từ dòng họ Đa-vít, Đa-vít xuất thân từ dòng họ Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sinh Y-sác.
 Y-sác sinh Gia-cốp.
 Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em.
3Giu-đa sinh Phê-rê và Xê-ra. (Mẹ của hai người nầy là Ta-ma.)
 Phê-rê sinh Hết-rôn.
 Hết-rôn sinh Ram.
4Ram sinh A-bi-na-đáp.
 A-bi-na-đáp sinh Nát-son.
 Nát-son sinh Xanh-môn.
5Xanh-môn sinh Bô-ô. (Mẹ của Bô-ô là Ra-háp.)
 Bô-ô sinh Ô-bết. (Mẹ của Ô-bết là Ru-tơ.)
 Ô-bết sinh Gie-xê.
6Gie-xê sinh vua Đa-vít.
 Đa-vít sinh Sô-lô-môn. (Mẹ Sô-lô-môn trước kia là vợ của U-ri.)
7Sô-lô-môn sinh Rô-bô-am.
 Rô-bô-am sinh A-bi-gia.
 A-bi-gia sinh A-xa.
8A-xa sinh Giê-hô-sa-phát.
 Giê-hô-sa-phát sinh Giê-hô-ram.
 Giê-hô-ram là ông tổ của U-xia.
9U-xia sinh Giô-tham.
 Giô-tham sinh A-háp.
 A-háp sinh Ê-xê-chia.
10Ê-xê-chia sinh Ma-na-xe.
 Ma-na-xe sinh Am-môn.
 A-môn sinh Giô-xia.
11Giô-xia sinh Giê-cô-nia và các anh em ông. (Đây là nói về thời kỳ trước khi bị đày qua Ba-by-lôn.)
12Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn:
 Giê-hô-gia-kim sinh Sát-tiên.
 Sát-tiên là ông nội của Xê-ru-ba-bên.
13Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út.
 A-bi-út sinh Ê-li-a-kim.
 Ê-li-a-kim sinh A-xo.
14A-xo sinh Xa-đốc.
 Xa-đốc sinh A-kim.
 A-kim sinh Ê-li-út.
15Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa.
 Ê-li-a-xa sinh Ma-than.
 Ma-than sinh Gia-cốp.
16Gia-cốp sinh Giô-xép.
 Giô-xép là chồng Ma-ri,
 còn Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Cứu Thế.
17Như vậy, tính từ Áp-ra-ham đến Đa-vít có mười bốn đời. Từ Đa-vít cho đến khi dân chúng bị đày qua Ba-by-lôn có mười bốn đời. Và từ khi bị đày qua Ba-by-lôn cho đến khi Đấng Cứu Thế ra đời cũng có mười bốn đời.

Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu

18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh Linh. 19Giô-xép, chồng Ma-ri là người đức hạnh, không muốn công khai bêu xấu Ma-ri nên dự định âm thầm ly dị nàng.
20Trong khi Giô-xép đang suy tính chuyện ấy thì một thiên sứ hiện đến cùng ông trong chiêm bao và bảo rằng, “Giô-xép, con cháu Đa-vít ơi, đừng e ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong bụng nàng là do Thánh Linh. 21Nàng sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội.”
22Việc nầy xảy ra để lời Chúa đã phán với nhà tiên tri trở thành sự thật: 23“Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng ta.”
24Khi Giô-xép thức dậy liền làm theo lời thiên sứ Chúa đã dặn bảo. Ông cưới Ma-ri làm vợ 25nhưng không ăn nằm với cô cho đến khi cô sinh một trai. Rồi Giô-xép đặt tên em bé ấy là Giê-xu.