1

Gióp, người nhân đức

1Có một người tên Gióp sống trong xứ Út-xơ. Ông thanh liêm và ngay thật; kính sợ Thượng Đế và tránh xa điều ác. 2Gióp có bảy trai ba gái. 3Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm cặp bò, và năm trăm lừa cái. Ông cũng có rất đông tôi tớ. Gióp là người giàu nhất trong tất cả các người ở Đông Phương.
4Các con trai ông thay phiên nhau đãi tiệc ở nhà mình và mời các chị em mình cùng dự. 5Sau mỗi lần tiệc tàn thì Gióp bảo các con dọn mình cho thanh sạch. Sáng sớm Gióp dâng của lễ thiêu cho mỗi đứa vì ông nghĩ, “Con cái ta rất có thể đã phạm tội và nguyền rủa Thượng Đế trong lòng.” Ông làm như thế luôn luôn.

Sa-tăng ra mắt Chúa

6Một ngày kia các thiên sứ ra trình diện CHÚA, Sa-tăng cũng có mặt trong vòng họ. 7CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi ở đâu đến?”
 Sa-tăng thưa, “Tôi đi lang thang khắp mặt đất, dạo nơi nầy nơi kia.”
8CHÚA hỏi Sa-tăng, “Ngươi có thấy Gióp, tôi tớ của ta không? Trên thế gian không có ai giống như nó. Thật là người thanh liêm và ngay thẳng, kính sợ Thượng Đế và tránh xa điều ác.”
9Nhưng Sa-tăng thưa với CHÚA, “Gióp kính sợ Thượng Đế là phải. 10Vì Ngài dựng bức tường che chở quanh người, gia đình người, và mọi tài sản người. Những gì người làm CHÚA đều ban phước. Các bầy gia súc người thật đông thiếu điều chật đất. 11Nhưng nếu Ngài thử giơ tay ra tiêu diệt những gì mà ông ta có, ông ta sẽ nguyền rủa CHÚA tận mặt.”
12CHÚA bảo Sa-tăng, “Được rồi. Tất cả những gì Gióp có đều nằm trong tay ngươi, nhưng ngươi không được phép đụng đến người.”
 Sa-tăng lui ra khỏi mặt CHÚA.
13Một ngày kia các con trai con gái Gióp đang ăn uống trong nhà anh cả mình. 14Có người đến báo tin cho Gióp hay, “Bò đang cày ruộng, còn lừa thì đang ăn cỏ gần đó, 15bỗng nhiên quân Xa-ba tấn công cướp đi tất cả. Họ dùng gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi chạy báo tin cho ông!”
16Người ấy còn đang nói thì kẻ khác chạy đến báo, “Sấm sét từ Thượng Đế trên trời loè xuống đốt cháy tiêu hết các con chiên và tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát chết chạy về báo tin cho ông!”
17Người thứ nhì còn đang nói thì một người nữa chạy vào trình, “Quân Ba-by-lôn chia làm ba toán tấn công cướp hết lạc đà và giết sạch các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát chạy về báo tin cho ông hay!”
18Người thứ ba còn đang nói thì một người nữa chạy vào báo, “Các con trai con gái ông đang ăn uống tại nhà anh cả. 19Bỗng nhiên có trận cuồng phong dữ dội từ sa mạc thổi đến ập vào bốn góc nhà. Nhà sập ai cũng chết hết. Chỉ một mình tôi sống sót chạy về báo cho ông hay!”
20Sau khi nghe các tin ấy Gióp liền đứng dậy xé áo mình, cạo đầu chứng tỏ đau buồn cùng cực. Rồi ông sấp mặt xuống đất bái lạy Thượng Đế. 21Ông nói:
  “Sinh ra tôi đã trần truồng,
   Đến khi chết cũng sẽ trần truồng.
  CHÚA ban cho tôi đủ thứ,
   bây giờ CHÚA lại lấy đi.
  Đáng chúc tụng danh CHÚA!”
22Trong tất cả mọi chuyện đó Gióp không hề phạm tội hay oán trách Thượng Đế.