1

Aa^ndam Njiec Taux Apc^laa^ham Nyei Douh Zong

(Beiv mangc Tin Deic Douh 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

1Aa^ndam zoux Setc nyei die, Setc zoux Enotv nyei die, 2Enotv zoux Kenan nyei die, Kenan zoux Maa^haa^laa^len nyei die, Maa^haa^laa^len zoux Yaaletv nyei die, 3Yaaletv zoux Enokv nyei die, Enokv zoux Me^tu^se^laa nyei die, Me^tu^se^laa zoux Laamekv nyei die, 4Laamekv zoux Noyaa nyei die.

Noyaa Nyei Dorn

Noyaa nyei dorn maaih Sem, Haam, caux Yaafetv.

Yaafetv Mienh

5Yaafetv nyei dorn maaih Go^me, Maagokc, Maa^ndai, Yaawaan, Tu^mban, Mesekv, caux Tilaatv.
6Go^me nyei dorn maaih Atc^ke^natv, Lifaatv, caux To^gaan^maa.
7Yaawaan nyei dorn maaih E^li^se^aa, Taansitv, Kitv^tim caux Lo^ndaa^nim.

Haam Mienh

8Haam nyei dorn maaih Kutv, I^yipv, Putv caux Kaa^naa^an.
9Kutv nyei dorn maaih Se^mbaa, Haa^wi^laa, Sapc^taa, Laa^aa^maa caux Sapc^te^kaa.
Laa^aa^maa nyei dorn maaih Qe^mbaa caux Nde^ndaan.
10Kutv maaih dauh dorn, mbuox heuc Nimlotv. Nimlotv, se yiem lungh ndiev zoux da'yietv dauh daamv hlo, maaih qaqv henv nyei mienh.
11I^yipv nyei dorn maaih Lu^ndim, Aa^naa^mim, Le^haa^mbim, Napv^tu^him, 12Batc^lu^simx, Katv^lu^him, (dongh zoux Fi^li^saa^die Mienh nyei ong-taaix-ngaeqv wuov dauh), caux Kapv^to Mienh.
13Kaa^naa^an maaih i dauh dorn. Dorn-hlo heuc Sai^ndorn, dorn-faix heuc Hetv. 14Kaa^naa^an yaac zoux camv-fingx mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. Maaih Ye^mbutc Mienh, Aa^mo^lai Mienh, Ge^gaa^si Mienh, 15Hiwai Mienh, Aankaa Mienh, Sini Mienh, 16Aanwatv Mienh, Seme Mienh caux Haamatv Mienh.

Sem Mienh

17Sem nyei dorn maaih Elaam, Atc^su, Aan^faa^satv, Lu^nde caux Aalam.
Aalam nyei dorn maaih Utc, Hun, Ge^te caux Mesekv.
18Aan^faa^satv zoux Qelaa nyei die. Qelaa yaac zoux E^mbe nyei die.
19E^mbe maaih i dauh dorn. Maaih dauh, mbuox heuc Belekv, weic zuqc yiem ninh nyei seix zeiv mienh bun nqoi ndau-beih yiem. Ninh nyei youz nyei mbuox heuc Yokv^taan.
20Yokv^taan nyei dorn maaih An^mo^ndatc, Qelepv, Haa^saan^maa^wetv, Yelaa, 21Haa^ndo^lam, Usaan, Ndikc^laa, 22E^mbaan, Aa^mbi^maa^en, Qe^mbaa, 23Ofi, Haa^wi^laa caux Yo^mbapc. Naaiv deix yietc zungv zoux Yokv^taan nyei dorn.
24Yiem Sem njiec mingh taux Apc^laam maaih Sem, Aan^faa^satv, Qelaa, 25E^mbe, Belekv, Le^u, 26Selukv, Naa^ho, Telaa 27caux Apc^laam. (Apc^laam aengx maaih norm mbuox heuc Apc^laa^ham.)

Apc^laa^ham Nyei Zeiv-Fun

28Apc^laa^ham maaih i dauh dorn I^sakc caux I^saa^maa^en.

I^saa^maa^en Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc Tin Deic Douh 25:12-16)

29Naaiv se I^saa^maa^en nyei zeiv-fun. I^saa^maa^en nyei dorn-hlo heuc Ne^mbaa^yotv. Aengx maaih Ke^ndaa, Atc^mbe^en, Mipv^samx, 30Mitv^maa, Ndumaa, Matv^saax, Haa^ndatc, Temaa, 31Yetu, Naafitv, caux Ke^nde^maa. Naaiv se I^saa^maa^en nyei dorn.

Ke^tu^laa Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc Tin Deic Douh 25:1-4)

32Apc^laa^ham nyei jaav-zeih auv, Ke^tu^laa, nyei dorn maaih Simx^laan, Yokv^saan, Me^ndaan, Mi^ndien, Itc^mbaakc caux Quwaa.
Yokv^saan nyei dorn maaih Qe^mbaa caux Nde^ndaan.
33Mi^ndien nyei dorn maaih E^faa, Efe, Haanokv, Aa^mbi^ndaa caux En^ndaa^aa.
Naaiv deix yietc zungv zoux Ke^tu^laa nyei zeiv-fun.

Esaau Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc Tin Deic Douh 36:1-19)

34Apc^laa^ham zoux I^sakc nyei die.
I^sakc nyei dorn maaih Esaau caux I^saa^laa^en.
35Esaau nyei dorn maaih E^li^fatv, Le^u^en, Ye^utc, Yaalaam caux Kolaa.
36E^li^fatv nyei dorn maaih Temaan, Omaa, Zefi, Gaataam, Kenatv, yaac maaih Timnaa yungz nyei dorn, Aa^maa^lekv.
37Le^u^en nyei dorn maaih Naa^hatc, Zelaa, Sammaa caux Mitv^saa.

Yiem E^ndom Nyei Se^i Mienh

(Beiv mangc Tin Deic Douh 36:20-30)

38Se^i nyei dorn maaih Lotaan, So^mbaan, Si^mbe^on, Aanaa, Ndison, E^se caux Ndisaan.
39Lotaan nyei dorn maaih Holi caux Homam. Lotaan nyei muoc heuc Timnaa.
40So^mbaan nyei dorn maaih Anwaan, Maa^naa^haatv, E^mbaan, Sefi caux Onam.
Si^mbe^on nyei dorn maaih Ai^aa caux Aanaa.
41Aanaa maaih dauh dorn, mbuox heuc Ndison.
Ndison nyei dorn maaih Hamlaan, Etc^mbaan, Itc^laan caux Kelaan.
42E^se nyei dorn maaih Mbin^haan, Saax^waan caux Yaa^aa^kaan.
Ndisaan nyei dorn maaih Utc caux Aalan.

E^ndom Deic Nyei Hungh

(Beiv mangc Tin Deic Douh 36:31-43)

43Zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh maiv gaengh maaih hungh diex gunv wuov zanc, E^ndom Deic-Bung maaih hungh diex gunv nyei hnangv naaiv. Maaih Mbe^o nyei dorn, Mbelaa. Ninh nyei zingh heuc Ndin^haa^mbaa.
44Mbelaa guei seix, aengx maaih yiem Mbo^saa^laa Zingh daaih wuov dauh Zelaa nyei dorn, Yo^mbapc, duqv nzipc zoux hungh.
45Yo^mbapc guei seix, aengx maaih yiem Temaan Deic-Bung daaih wuov dauh Husaam nzipc zoux hungh.
46Husaam guei seix, aengx maaih Mbe^ndatc nyei dorn, Haa^ndatc, duqv nzipc zoux hungh. Haa^ndatc dongh yiem Mo^apc mborqv hingh Mi^ndien Mienh wuov dauh. Ninh nyei zingh heuc Aawitv.
47Haa^ndatc guei seix, aengx maaih yiem Matv^le^kaa Zingh daaih wuov dauh Samx^laa nzipc zoux hungh.
48Samx^laa guei seix, aengx maaih yiem Yu^fe^ditc Ndaaih hlen nyei Le^hox^mbotc Zingh daaih wuov dauh Saa^un duqv nzipc zoux hungh.
49Saa^un guei seix, Mbaa^an Haanan, duqv nzipc zoux hungh.
50Akc^mbo nyei dorn, Mbaa^an Haanan, guei seix, Haa^ndatc duqv nzipc zoux hungh. Ninh nyei zingh heuc Baa^u. Ninh nyei auv heuc Me^he^taa^mben. Me^he^taa^mben zoux Matv^letv nyei sieqv, Me^saa^hapc nyei fun. 51Haa^ndatc yaac guei seix mi'aqv.
Naaiv se E^ndom Deic nyei bieiv zeiv. Maaih Timnaa, Anwaa, Yetetv,
52O^ho^li^mbaa^maa, Elaa, Binon, 53Kenatv, Temaan, Mipv^saa, 54Makv^ndi^en caux I^laam. Naaiv se E^ndom nyei bieiv zeiv.