Bản Phổ Thông


THÁNH KINH CỰU ƯỚC

NGŨ KINH MÔ-SE

Sáng thế
Xuất Ai-cập
Lê-vi
Dân số
Phục truyền luật lệ

MƯƠI HAI SÁCH LỊCH SỬ

Giô-suê
Quan án
Ru-tơ
I Sa-mu-ên
II Sa-mu-ên
I Các Vua
II Các Vua
I Lịch sử
II Lịch sử
E-xơ-ra
Nê-hê-mi
E-xơ-tê

NĂM SÁCH THƠ VĂN

Gióp
Châm ngôn
Giáo huấn
Tình ca

MƯỜI BẢY SÁCH TIÊN TRI

Giê-rê-mi
Ai ca
Ê-xê-chiên
Đa-niên
Ô-sê
Giô-ên
A-mốt
Áp-đia
Giô-na
Mi-ca
Na-hâm
Ha-ba-cúc
Xô-phô-ni
A-gai
Xa-cha-ri
Ma-la-chi

THÁNH KINH TÂN ƯỚC

BỐN SÁCH PHÚC ÂM

Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng

SÁCH LỊCH SỬ

Công Vụ các Sứ đồ

HAI MƯƠI MỐT THƯ TÍN

La-mã
I Cổ-linh
II Cổ-linh
Ga-la-ti
Ê-phê-sô
Phi-líp
Cơ-lô-se
I Tê-sa-lô-ni-ca
II Tê-sa-lô-ni-ca
I Ti-mô-thê
II Ti-mô-thê
Tít
Phi-lê-môn
Hê-bơ-rơ
Gia-cơ
I Phia-rơ
II Phia-rơ
I Giăng
II Giăng
III Giăng
Giu-đe

SÁCH TIÊN TRI

Khải thị

©Cơ Quan Phiên Dịch Kinh Thánh Thế Giới phát hành năm 2010 tại Texas, Hoa Kỳ và nhà xuất bản Tôn Giáo ở Việt Nam đã in lại Bản Phổ Thông nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011.
Xuất bản năm 2010 - Chủ biên Cơ Quan Phiên Dịch Kinh Thánh Thế Giới .