1

1Đây là lời CHÚA phán cùng Xô-phô-ni trong đời Giô-xia, con Am-môn làm vua Giu-đa. Xô-phô-ni là con Cu-si, cháu Ghê-đa-lia. Ghê-đa-lia là con A-ma-ria, cháu Ê-xê-chia.

Ngày xét xử của Chúa

  2CHÚA phán, “Ta sẽ quét sạch mọi thứ trên đất,”
  3“Ta sẽ quét sạch người và súc vật;
   Ta sẽ tiêu diệt chim trời, cá biển.
  Ta sẽ tàn hại kẻ ác và tội lỗi của nó,
   và sẽ diệt loài người khỏi mặt đất,”
  CHÚA phán vậy.

Tương lai của Giu-đa

  4“Ta sẽ trừng phạt Giu-đa
   và mọi người sống trong Giê-ru-sa-lem.
  Ta sẽ cất khỏi nơi đây mọi dấu vết về Ba-anh,
  các thầy tế lễ giả, và các thầy tế lễ khác.
  5Ta sẽ tiêu diệt những kẻ lên mái nhà
   để bái lạy các ngôi sao,
   cùng những kẻ thờ phụng
  và thề thốt trong danh CHÚA
   lẫn thần Mô-léc,
  6những kẻ quay bỏ CHÚA,
   những kẻ không theo Ngài
   hoặc cầu xin Ngài hướng dẫn.
  7Hãy im lặng trước mặt CHÚA là Thượng-Đế,
   vì ngày Chúa phán xử dân chúng sắp đến.
  CHÚA đã chuẩn bị sinh tế;
   và đã thánh hoá các khách được mời.
  8Vào ngày dâng sinh tế cho CHÚA,
   ta, CHÚA, sẽ trừng phạt các hoàng thân
  và hoàng tử cùng những kẻ
   ăn mặc y phục ngoại quốc.
  9Trong ngày đó ta sẽ trừng phạt
   những kẻ theo thói tục dị đoan ngoại quốc,
  những kẻ mang sự hung bạo
   và lường gạt vào nhà của chủ mình.”
  10CHÚA phán, “Trong ngày đó,
   sẽ có tiếng kêu khóc từ Cổng Cá.
  Tiếng than vãn sẽ phát ra
   từ khu mới của thành phố,
  và sẽ có tiếng đổ ầm vang dội từ các đồi.
  11Hỡi các ngươi là những kẻ ở nơi phố chợ,
   hãy kêu khóc,
  vì mọi thương gia sẽ chết;
   các lái buôn bạc sẽ không còn.
  12Vào lúc đó, ta, CHÚA sẽ lấy đèn rọi kiếm trong Giê-ru-sa-lem.
  Ta sẽ trừng phạt những kẻ tự mãn,
   những kẻ cho rằng,
  ‘CHÚA sẽ không giúp chúng ta,
   hay trừng phạt chúng ta đâu.’
  13Tài sản chúng nó sẽ bị đánh cắp,
   nhà cửa chúng nó sẽ bị tiêu diệt.
  Chúng sẽ xây nhà,
   nhưng không được ở trong đó.
  Chúng sẽ trồng vườn nho,
   nhưng không được uống rượu
   từ vườn nho mình.”

Ngày xét xử của Chúa

  14Ngày Chúa xét xử sắp đến rồi;
   ngày ấy sẽ đến mau chóng.
  Sẽ có tiếng khóc thảm sầu
   vào ngày của CHÚA;
  ngay đến chiến sĩ cũng than khóc.
  15Vì đó là ngày thịnh nộ,
   ngày kinh hoàng và khốn khó,
  ngày hủy diệt và điêu tàn,
   ngày đen tối ảm đạm,
  ngày mây mù và âm u,
  16giống như thời chiến tranh,
   khi dân chúng nghe kèn và tù và,
  thổi lên trong các thành có vách kiên cố!
  17Chúa phán, “Ta sẽ khiến đời sống dân chúng ra cơ cực;
   họ sẽ lần mò như kẻ mù,
   vì họ đã phạm tội cùng CHÚA.
  Huyết họ sẽ đổ ra như bụi đất,
   còn ruột gan họ sẽ bị ném bỏ như rác rưởi.
  18Vào ngày đó, Thượng-Đế sẽ tỏ ra cơn thịnh nộ Ngài,
  dù vàng hay bạc cũng không cứu được họ.
  Cơn thịnh nộ Chúa như lửa;
   Ngài sẽ tiêu diệt mọi người trên đất.”