1

1Đây là sứ điệp cho thành Ni-ni-ve. Đây cũng là sách ghi lại sự hiện thấy của Na-hâm, quê ở Ên-cốt.

Chúa nổi giận cùng Ni-ni-ve

  2CHÚA là Thượng-Đế ganh tị, Ngài trừng phạt;
   CHÚA trừng phạt và đầy thịnh nộ.
  Ngài trừng phạt những kẻ chống nghịch Ngài,
   và nổi giận cùng kẻ thù Ngài.
  3CHÚA rất chậm giận,
   quyền năng Ngài lớn lao.
  CHÚA sẽ không để kẻ có tội
   thoát khỏi trừng phạt.
  Nơi nào CHÚA đi,
   đều có gió lốc và giông bão,
  còn các đám mây là bụi phủ dưới chân Ngài.
  4Ngài quở trách biển thì nó liền khô;
   Ngài khiến các sông ngòi khô cạn.
  Các vùng Ba-san và Cạt-mên khô khan,
   các bông hoa của Li-băng khô héo.
  5Các núi rung chuyển trước mặt Ngài,
   còn các đồi tan chảy.
  Khi Ngài ngự đến, thì đất rung chuyển;
  Thế gian và mọi loài sống trong đó
   liền run sợ.
  6Khi CHÚA tức giận thì không ai sống nổi;
   chẳng ai sống sót qua cơn thịnh nộ Ngài.
  Cơn giận Ngài trút ra như lửa;
   các tảng đá bị Ngài đập nát.
  7Chúa rất nhân từ,
   ra tay bảo bọc trong lúc khốn khó.
  Ngài biết những ai tin cậy nơi Ngài.
  8Nhưng Ngài sẽ hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù Ngài,
   như nước lụt tràn đến;
  Ngài sẽ rượt theo kẻ thù
   cho đến khi giết được chúng.
  9Sao các ngươi lập mưu chống CHÚA?
   Ngài sẽ mang đến sự hủy diệt
  để ngươi không còn gây rối nữa.
  10Chúng nó sẽ như gai gốc vướng víu
  hay như kẻ say vì rượu mình uống;
   chúng sẽ cháy rụi nhanh chóng như cỏ khô.
  11Có kẻ đến từ Ni-ni-ve,
  âm mưu ác nghịch lại CHÚA
   và xúi giục bậy bạ.
  12Vì thế nên CHÚA phán:
  “Dù cho A-xy-ri hùng mạnh và đông dân,
   nó sẽ bị đánh bại và đến đường cùng.
  Dù ta đã làm cho ngươi khốn khổ,
   hỡi Giu-đa, ta sẽ không còn làm ngươi khổ sở nữa.
  13Nay ta sẽ giải thoát ngươi
   khỏi vòng kiềm tỏa của chúng
  và cắt đứt dây xích ngươi.”
  14Hỡi Ni-ni-ve,
  CHÚA ra mệnh lệnh nầy cho ngươi:
   “Ngươi sẽ không còn con cháu
   để lưu danh nữa.
  Ta sẽ tiêu diệt tượng chạm
   và các hình tượng bằng sắt
   ở trong đền thờ của các thần ngươi.
  Ta sẽ đào mộ cho ngươi,
   vì ngươi gian ác.”
  15Kìa, hãy nhìn lên đồi,
   có kẻ đang báo tin mừng!
  Nó loan tin hoà bình!
   Hỡi dân Giu-đa,
  hãy kỷ niệm các lễ lộc ngươi,
   và dâng sinh tế
   mà ngươi đã hứa nguyện cho Thượng Đế.
  Kẻ ác sẽ không còn đến tấn công ngươi nữa;
   vì chúng nó đã hoàn toàn bị tận diệt rồi.