1

Adas caj ces

(Ch.K. 5:1-32, 10:1-32, 11:10-26)

1Adas, Xej, Enaus, 2Khenas, Mahalalee, Yale, 3Enauj, Methuxela, Lame, 4Nau‑a, Xeeb, Has, Yafe.
5Yafe cov tub yog Kaumaw, Makau, Madai, Yavas, Thunpas, Mese thiab Thila. 6Kaumaw cov tub yog Akhena, Difa thiab Thaukama. 7Yavas cov tub yog Elisas, Thasi, Khithi thiab Laudani.
8Has cov tub yog Khuj, Iyi, Phuj thiab Khana‑as. 9Khuj cov tub yog Xenpa, Havila, Xatha, La‑ama thiab Xathekha. La‑ama li tub yog Senpa thiab Dedas. 10Khuj yog Nilauj txiv. Nilauj yog thawj tug uas siab loj siab tuab hauv ntiajteb.
11Iyi yog cov neeg no lub keeb, yog cov Ludi, cov Anami, cov Lehanpi, cov Nathuhi, 12cov Paluxi, cov Khaluhi (cov neeg Filixatee yog tshwm ntawm cov Khaluhi los) thiab cov Khathauli.
13Khana‑as yog cov no lub keeb, Xaidoo uas yog nws tus tub hlob thiab Hej, 14thiab cov Yenpu, cov Amaulai, cov Kawkasi, 15cov Hivai, cov Akhi, cov Xini, 16cov Alava, cov Xemaw thiab cov Hama.
17Xeeb cov tub yog Elas, Asu, Apasa, Lus, Alas, Us, Hoo, Kethaw thiab Mese. 18Apasa yog Sela txiv. Sela yog Enpaw txiv. 19Enpaw muaj ob tug tub, ib tug hu ua Pele (rau qhov lub sijhawm uas Pele nyob ntawd tej neeg txawm faib teb faib chaw). Pele tus kwv hu ua Yaujthas. 20Yaujthas yog cov no txiv, Amauda, Seleb, Haxamave, Yela, 21Hadaulas, Uxas, Dila, 22Enpas, Anpima‑ee, Senpa, 23Aufi, Havila thiab Yaunpam. Cov no puavleej yog Yaujthas cov tub ki xeeb ntxwv.

Xeeb li caj ces

24Xeeb, Apasa, Sela, 25Enpaw, Pele, Le‑u, 26Xelu, Nahau, Thela, 27Aplas uas yog Aplahas.

Yisama‑ee thiab Khethula caj ces

(Ch.K. 25:12-16)

28Aplahas li tub yog Yiha thiab Yisama‑ee. 29Lawv tej caj ces yog li no, Nenpayau uas yog Yisama‑ee tus tub hlob thiab Kheda, Anpe‑ee, Mixas, 30Misama, Duma, Maxas, Hada, Thema, 31Yethu, Nafi thiab Khedema. Cov no yog Yisama‑ee cov tub. 32Khethula uas yog Aplahas tus niam yau cov tub yog li no, nws yug Xislas, Yaujsas, Medas, Midee, Isanpas thiab Su‑a. Yaujsas li tub yog Senpa thiab Dedas. 33Midee cov tub yog Efa, Efaw, Hanau, Anpida thiab Eeda‑a. Cov no puavleej yog Khethula caj ces.

Exau caj ces

(Ch.K. 36:1-30)

34Aplahas yog Yiha txiv. Yiha li tub yog Exau thiab Yixayee. 35Exau cov tub yog Elifa, Le‑u‑ee, Ye‑u, Yala thiab Khaula. 36Elifa cov tub yog Themas, Auma, Xefi, Kathas, Khena, Thina thiab Amalej. 37Le‑u‑ee cov tub yog Nahaj, Xelag, Sama thiab Mixa.
38Xe‑i cov tub yog Lauthas, Saunpas, Xinpe‑oo, Anas, Disoo, Exaw thiab Disas. 39Lauthas li tub yog Hauli thiab Haumas. Lauthas tus muam yog Thina. 40Saunpas cov tub yog Aliyas, Manaha, Enpas, Sefi thiab Aunas. Xinpe‑oo cov tub yog Aiyag thiab Anas. 41Anas tus tub yog Disoo, Disoo cov tub yog Haslas, Esanpa, Ithala thiab Khelas. 42Exaw cov tub yog Npihas, Xavas thiab Ya‑akhas. Disas cov tub yog Us thiab Aslaj.

Cov vajntxwv uas kav Edoo tebchaws

(Ch.K. 36:31-43)

43Ntawm no yog cov vajntxwv uas kav hauv Edoo tebchaws yog kav ua ntej thaum ub uas cov Yixayee tsis tau muaj vajntxwv. Npe‑au tus tub Npela. Nws lub moos hu ua Dihanpa. 44Thaum Npela tuag lawd Xelag tus tub Yaunpam uas yog neeg hauv lub moos Npauxa sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 45Thaum Yaunpam tuag lawd Husas uas nyob hauv cov neeg Themas tebchaws nyob nws chaw ua vajntxwv kav. 46Thaum Husas tuag lawd Npeda tus tub Hada uas yog tus uas ntaus yeej cov Midee hauv Mau‑a tebchaws sawv nws chaw ua vajntxwv kav, nws lub moos hu ua Avij. 47Thaum Hada tuag lawd Xasla uas yog neeg hauv Malekha sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 48Thaum Xasla tuag lawd Sa‑u uas yog neeg hauv Lehaunpau uas nyob ntawm ntug dej Yufeti sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 49Thaum Sa‑u tuag lawd Anpau tus tub Npa‑as Hanas sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 50Thaum Npa‑as Hanas tuag lawd Hada sawv nws chaw ua vajntxwv kav. Nws lub moos hu ua Pa‑i, nws tus pojniam hu ua Mehethanpee, uas yog Maleb tus ntxhais. Maleb yog Mexaha li ntxhais. 51Mas Hada tuag lawm.
 Edoo cov thawj coj yog Thina, Aliya, Yethe,
52Auhaulinpama, Ela, Pinoo, 53Khena, Themas, Mixa, 54Madi‑ee thiab Islas. Cov no yog Edoo cov thawj coj.