1

Chúa sẽ trừng phạt dân Ê-đôm

1Đây là sự hiện thấy của Áp-đia. CHÚA phán về Ê-đôm như sau:
  “Chúng ta đã nghe lời CHÚA phán.
   Một sứ giả đã được sai đến
   các dân và loan báo rằng,
  ‘Hãy tiến đánh! Hãy tấn công Ê-đôm!’

Chúa phán cùng dân Ê-đôm

  2Chẳng bao lâu nữa ta sẽ khiến ngươi
  trở thành dân nhỏ bé nhất trong các dân.
   Ngươi sẽ bị mọi người ghét bỏ.
  3Sự kiêu căng ngươi đã phỉnh gạt ngươi,
   hỡi những kẻ sống trong các bộng đá.
  Nhà cửa ngươi cất trên cao,
   Ngươi là kẻ tự nhủ,
   ‘Không ai có thể lôi ta xuống đất được.’
  4Dù cho ngươi bay cao vút như chim ưng
   làm tổ ngươi giữa các ngôi sao,
  Ta cũng sẽ kéo ngươi xuống từ đó,”
   CHÚA phán vậy.
  5“Ngươi sẽ bị tàn hại!
  Nếu kẻ trộm đến cùng ngươi,
   hay kẻ cướp đến ban đêm,
  chúng cũng chỉ lấy đủ dùng mà thôi.
  Nếu người làm công đến hái nho
   trên dây nho ngươi,
  Họ cũng chừa lại một số.
  6Nhưng hỡi Ê-đôm,
   ngươi sẽ mất tất cả!
  Người ta sẽ tìm ra
   những kho báu của ngươi!
  7Tất cả những ai hiện là bạn hữu ngươi
   sẽ đuổi ngươi ra khỏi xứ.
  Những người hiện sống hòa bình với ngươi
   sẽ lường gạt và đánh bại ngươi.
  Những ai hiện ăn bánh với ngươi,
   đang âm mưu đánh bẫy ngươi,
   mà ngươi không hay biết.”
  8CHÚA phán, “Trong ngày đó
   ta chắc chắn sẽ tiêu diệt
   những kẻ khôn ngoan trong Ê-đôm,
  và những người hiểu biết từ các núi Ê-đôm.
  9Rồi hỡi thành Thê-man,
   các chiến sĩ anh dũng nhất của ngươi sẽ hoảng sợ,
  và mọi người từ các núi Ê-đôm
   sẽ bị giết.
  10Ngươi đã tỏ ra hung bạo
   đối với thân nhân mình
   là người Ít-ra-en,
  cho nên ngươi sẽ bị sự sỉ nhục
   bao trùm và hủy diệt đời đời.
  11Ngươi đứng một bên nhìn
   mà không ra tay giúp đỡ
  khi bọn lạ mặt mang kho báu
   của dân Ít-ra-en đi.
  Khi bọn người ngoại quốc
   vào cổng thành Ít-ra-en
  và bắt thăm để chia phần
   trong Giê-ru-sa-lem
  thì ngươi cũng giống như chúng nó.

Mệnh lệnh mà Ê-đôm đã bất tuân

  12Hỡi Ê-đôm, chớ cười nhạo
   anh em Ít-ra-en mình
   trong khi chúng gặp khốn đốn
  hay mừng rỡ khi dân Giu-đa
   bị tiêu diệt.
  Đừng huênh hoang khi chúng gặp những chuyện chẳng lành.
  13Chớ vào cổng thành của dân ta
   trong khi chúng gặp nguy khốn
  hay cười giễu khi chúng lâm cảnh nguy biến.
   Đừng cướp của cải chúng
  trong khi chúng lâm cảnh bất hạnh.
  14Chớ đứng nơi ngã tư
   chực tiêu diệt những ai tìm cách trốn thoát.
  Đừng bắt sống những ai
   đang chạy trốn mà giao cho kẻ thù
   trong khi chúng gặp hiểm nghèo.

Các dân sẽ bị phán xử

  15Ngày Chúa phán xử các dân sắp đến rồi.
   Điều ác mà các ngươi làm cho người khác
   sẽ xảy đến cho ngươi;
   chúng sẽ đổ trên đầu ngươi.
  16Vì ngươi uống rượu trong đền thờ ta,
   cho nên các dân nhìn theo đó
   mà uống lấy uống để.
  Chúng sẽ uống mãi
   cho đến khi biến mất.
  17Nhưng trên núi Xi-ôn sẽ có một số người sống sót.
   Họ sẽ là dân ta.
  Dân cư Gia-cốp sẽ lấy lại cho Xi-ôn những gì đã bị cướp đoạt.
  18Dân cư Gia-cốp sẽ giống như lửa
   và dân cư Giô-xép sẽ giống như ngọn lửa.
  Nhưng dân cư Ê-sau sẽ giống như cọng rạ khô.
  Dân Gia-cốp sẽ châm lửa
   và thiêu đốt chúng.
  Trong dân Ê-sau sẽ không còn sót ai.”
   Việc đó sẽ xảy ra vì CHÚA đã phán vậy.
  19“Rồi những kẻ ở vùng sa mạc Nê-ghép
   sẽ chiếm lại các núi của Ê-sau.
  Họ sẽ đoạt lại các ngọn đồi phía Tây
   khỏi tay quân Phi-li-tin.
  Họ cũng sẽ lấy lại đất Ép-ra-im
   và Xa-ma-ri,
  còn Bên-gia-min sẽ chiếm Ghi-lê-át.
  20Dân Ít-ra-en trước đây
   bị đuổi khỏi nhà cửa mình,
  nay sẽ chiếm đất của dân Ca-na-an,
   chạy dài cho đến Xê-pha-rát.
  Dân Giu-đa trước kia
   bị đuổi khỏi Giê-ru-sa-lem
  và sống lưu vong trong Xê-pha-rát,
   sẽ lấy lại các thành phố
   miền Nam Giu-đa.
  21Các chiến sĩ hùng mạnh sẽ
   tiến lên núi Xi-ôn,
   nơi họ sẽ cai trị các dân
   sống trong các núi Ê-đôm.
  Và nước sẽ thuộc về CHÚA.”